Надходження книг до бібліотеки Інституту в 2012 році

Матеріал з ІКБГІ
(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
 
<br>
 
<br>
# '''Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій''' : моногрф. / О. С. Онищенко та ін. ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - К. : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2011. - 222 с. (Шифр -204368)<br><br>
+
# '''Bacillus subtilis 26 Д - индуктор резистентности растений к стрессам''' : монография / Т. Н. Олийнык, S. S. Azaiki, Р. В. Ковбасенко [и др.]. - Киев : Феникс, 2017. - 144 с. - Библиогр.: с. 110-143.<br><br>
# '''Анотований каталог книжкових видань 2011 року''' : наук. вид. / НАН України ; упоряд.: А. І. Радченко, Ю. В. Діденко, М. В. Язвинська. - К. : Академперіодика, 2012. - 411 с.<br><br>
+
# '''Адаптивна стратегія популяцій адвентивних видів''' : [наук. вид.] / . І. Бурда, Н. А. Пашкевич, О. І. Блінкова та ін.] ; за ред. Р. І. Бурди ; НАН України, ДУ "Ін-т еволюційної екології НВАН України". - К. : Наукова думка, 2018. - 192 с. : граф., рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 176-187.<br><br>
# '''Вибрані наукові праці В. І. Вернадського''' : до 150-річчя від дня народження. '''Т. 1.''' Володимир Іванович Вернадський і Україна : Кн. 1: Науково-організаційна діяльність (1928-1921). - К. : Національна академія наук України, 2011. - 698 с. - Імен. покаж.: с. 669-697.<br><br>
+
# '''Академік Дмитро Михайлович Гродзинський: до 80-річчя з дня народження''' : бібліогр. покаж. / Асоціація бібліотек України, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека, НААН України ; уклад.: В. А. Вергунов, Н. М. Рашидов ; укдад. О. В. Бачкала ; рец.: І. М. Гудков , Л. О. Лісневич ; наук. ред. В. А.  Вергунов. - К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2010. - 239 с. : фото. - (Вчені-прородознавці України). - Предм. темет. покаж.: с.227 -228 . - Імен. покаж.: с. 229-238.<br><br>
# '''Вибрані наукові праці В. І. Вернадського''' : до 150-річчя від дня народження. '''Т. 2.''' Володимир Іванович Вернадський і Україна : Кн. 2. Вибрані праці / НАН України, Комісія з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернацького, Інститут історії України ; голова ред. кол. О. С. Онищенко. - К. : Національна академія наук України, 2011. - , 583. - Імен. покаж.: с. 554-575.<br><br>
+
# Войтенко, Володимир Платонович. '''Інтегративна радіоекологія (демографічні моделі)''' / Войтенко В. П., Писарук А. В., Кошель Н. М. ; ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", Лаб. мат. моделювання процесів старіння. - Київ : Фенікс, 2013. - 243 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 234-242.<br><br>
# '''Вибрані наукові праці В. І. Вернадського''' : до 150-річчя від дня народження. '''Т. 7.''' Праці з геохімії та радіогеології : Кн. 1 / НАН України, Комісія з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Інститут геохімії навколишнього середовища ; гол. ред. кол. Е. В. Соботович. - К. : Національна академія наук України, 2012. - 821 с.<br><br>
+
# '''Енциклопедія історії України''' : [у 10 т. : тематич. том] / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Наукова думка. - 2018. - ISBN 966-00-0632-2. Т. 1-10 (А) : Україна  - українці : [в 2 кн.]. Кн. 1 / [М. А. Араджионі та ін.]. - 2018. - 601, [5] с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.<br><br>
# Гришко В. Н. '''Функционирование глутатионзависимой антиоксидантной системы и устойчивость растений при действии тяжелых металлов и фтора''' = Functioning of Glutathione Dependent Antioxidant System and Plants Resistance at Heavy Metals and Fluorine Action : науч. изд. / В. Н. Гришко, Д. В. Сыщиков ; тв. ред. Д. М. Гродзинский ; НАН Украины, Криворожский ботанический сад. - К : Наукова думка, 2012. - 238 с. : граф., табл. - (Проект &quot;Наукова книга&quot;). - Библиогр.: с. 197-233.<br><br>
+
# '''Енциклопедія сучасної України''' / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Координац. бюро Енциклопедії Сучас. України. - Київ : Поліграфкнига. - 2001. - ISBN 966-02-2074-X. Т. 19 : Малиш - Медицина / редкол.: І. М. Дзюба (співголова) [та ін.] ; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2018. - 687 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.<br><br>
# Ильченко А. Я. '''Основы теории цветности органических красителей''' : моногр. / А. Я. Ильченко ; НАН Украины, Институт органической химии. - К. : Наукова думка, 2012. - 262 с. : табл. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 239-261.<br><br>
+
# '''Енциклопедія сучасної України''' / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Координац. бюро Енциклопедії Сучас. України. - Київ : Поліграфкнига. - 2001. - ISBN 966-02-2074-X. Т. 20 : Медична - Мікоян / редкол.: І. М. Дзюба (співголова) [та ін.] ; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2018. - 687 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.<br><br>
# '''Молекулярная и прикладная генетика''' : сб. науч. тр. Издается с 2005 г. Выходит 2 раза в год. '''Т. 11.''' / НАН Беларуси, Институт генетики и цитологии ; гл. ред. А. В. Кильчевский. - Минск : Право и экономика, 2011. - 134 с. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1999-9127<br><br>
+
# '''Епігенетичні фактори адаптації рослин''' / О. П. Дмитрієв  [и др.] ; за  ред. О. П. Кравець ; за ред. Ю. В. Шиліна ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. - Київ : Паливода А. В., 2018. - 284 с. - Бібліогр.: с. 249-280.<br><br>
# '''Молекулярная и прикладная генетика''' : сб. науч. тр. Издается с 2005 г. Выходит 2 раза в год. '''Т. 12.''' / НАН Беларуси, Институт цитологии и генетики ; гл. ред. А. В. Кильчевский. - Минск : Право и экономика, 2011. - 154 с. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1999-9127<br><br>
+
# Коваленко, Олексій Григорович. '''Відданість науковій істині''' : [творч. шлях вченого-мікробіолога В. Г. Дроботька] / О. Г. Коваленко, С. В. Афонська (Дроботько) ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - Київ : Наукова думка, 2018. - 230, [13] с. : фот. - Бібліогр.: с. 215-229  200 экз. (Шифр 579(092)/К 56-623466)<br><br>
# '''Молекулярная и прикладная генетика''' : сб. науч. тр. Издается с 2005 г. Выходит 2 раза в год. '''Т. 13.''' / НАН Беларуси, Институт цитологии и генетики ; гл. ред. А. В. Кильчевский. - Минск : Право и экономика, 2012. - 148 с. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1999-9127<br><br>
+
# Ковбасенко Р. В. '''Кремнійвмісні сполуки у рослинництві і грунтознавстві''' : монографія / Р. В. Ковбасенко, В. М. Ковбасенко ; НАН України, НААН України. - Київ : Вид. дім "Вініченко", 2018. - 224 с. - Бібліогр.: с. 193-223.<br><br>
# '''Наука України у світовому інформаційному просторі''' : зб. Вип. 6 : Наукова періодика: традиції та інновації: зб. доп. ІІІ наук.-практ конф., 31 трав. 2012, Київ / НАН України ; гол. ред. Я. С. Яцьків. - К. : Академперіодика, 2012. - 79 с. - Библиогр. в конце ст.<br><br>
+
# Коломиец, Ксения Дмитриевна. '''Биосинтез белков  и радиоционные эфекты в клетке''' : моногр. / К. Д. Коломиец ; отв. ред. Д. М. Гродзинский ; рец.: Е. Е. Чеботарев, В. В. Сарнацкая. - К : Наукова думка, 1982. - 183 с. - Библиогр.: с. 160-182.<br><br>
# Протасов, Александр Алексеевич. '''Жизнь в гидросфере. Очерки по общей гидробиологии''' : науч. изд. / А. А. Протасов ; НАН Украины, Институт гидробиологии. - К. : Академперіодика, 2011. - 703 с. - Библиогр.: с. 663-692. - Предм. указ.: с. 693-700.<br><br>
+
# Кутлахмедов, Юрий Алексеевич. '''Дорога к теоретической радиоэкологии''' : науч. изд. / Ю. А. Кутлахмедов ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии. - К. : Фитосоциоцентр, 2015. - 359 с. : табл., фото. - Библиогр. в конце ст.<br><br>
# Сорочинський, Борис Володимирович. '''Цитоскелет і ефекти опромінення''' : моногр. / Б. В. Сорочинський ; НАН України, ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки". - К. : Наукова думка, 2012. - 189 с. : граф., фото, табл. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 171-184.<br><br>
+
# Кутлахмедов, Юрий Алексеевич. '''Надежность биологических систем''' : учеб. пособ. / Ю. О. Кутлахмедов, И.В. Матвеева, В.А. Гроза ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии. - К. : Фитосоциоцентр, 2018. - 351 с. : табл. - Библиогр. в конце глав.<br><br>
# '''Тритій у біосфері''' : моногр. / НАН України, Інститут геохімії навколишнього середовища ; за ред.: Е. В. Соботовича, В. В. Доліна. - К. : Наукова думка, 2012. - 223 с. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 208-221.<br>
+
# Кутлахмедов, Юрий Алексеевич. '''Теория мишени в радиобиологиии (история и перспективы)''' : учеб. пособ. / Ю. А. Кутлахмедов ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии. - К. : Фитосоциоцентр, 2018. - 185 с. : граф. - Библиогр.: с. 184-185. (Шифр - 876238)<br><br>
 +
# Литвинов, Володимир Дмитрович. '''Латинсько-український словник. Антична, середньовічна й ренесансна лексика''' : у 4 т. / Володимир Литвинов ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова думка. - 2018. - ISBN 978-966-00-1635-4. Т. 1 : A - B - C. - 2018. - 1045, [2] с.<br><br>
 +
# Матвєєва, Ірина Валеріївна. '''Стійкість екосистеми до радіаційних навантажень''' : моногр. / І. В. Матвєєва, С. І. Азаров, Ю. О. Кутлахмедов, О. В. Харламова ; рец. С. М. Чумаченко ; МОН України, Національний  університет  авіаційний України. - Київ : Національний. авіаційний ун-т, 2016. - 394 с. - Бібліогр.: с. 355-391.<br><br>
 +
# '''Механизмы радиоустойчивости растений''' : моногр. / АН  Украинской ССР, Институт физиологии растений  ; отв. ред. Д. М. Гродзинский ; рец.: Е. Е. Чеботарев, Е. П. Старченков . - К : Наукова  думка, 1976. - 167 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце ст.<br><br>
 +
# '''Національна академія наук України (1918-2018): до 100-річчя від дня заснування''' / [редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) та ін. ; упоряд. іл. матеріалу та бібліогр. покажч.: С. М. Коваленко та ін. ; ред. Т. П. Дубас та ін.] ; НАН України. - Київ : Академперіодика, 2018. - 333, [2] с. : кольор. іл., фот. - Бібліогр.: с. 325-333.  1500 экз.<br><br>
 +
# Трапезников, Александр Викторович. '''Пресноводная радиоэкология''' : моногр. / А. В. Трапезников, Вера Николаевна Трапезникова В.Н. ; отв. ред. И. М. Донник ; Российская  академия наук. Уральское отделение, Институт экологии растений животных, Российская  академия сельскохозяйственных наук, Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт. - Екатеринбург : АкадемНаука, 2012. - 543 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 460-526.<br><br>
 +
# '''Формирование радиобиологической реакции  растений''' : моногр. / Д. М. Гродзинский [и др.]. - К : Наукова думка, 1984. - 216 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце ст.<br><br>
 +
# Ящук  В.У. '''Гумінові речовини - безпечні регулятори екосистем''' : наук. вид. / В. У. Ящук  ; НАН України, , Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. - К., 2017. - 83 с. - Бібліогр.: с. 62-83.<br><br>
  
  

Версія за 14:32, 15 серпня 2019


 1. Bacillus subtilis 26 Д - индуктор резистентности растений к стрессам : монография / Т. Н. Олийнык, S. S. Azaiki, Р. В. Ковбасенко [и др.]. - Киев : Феникс, 2017. - 144 с. - Библиогр.: с. 110-143.

 2. Адаптивна стратегія популяцій адвентивних видів : [наук. вид.] / [Р. І. Бурда, Н. А. Пашкевич, О. І. Блінкова та ін.] ; за ред. Р. І. Бурди ; НАН України, ДУ "Ін-т еволюційної екології НВАН України". - К. : Наукова думка, 2018. - 192 с. : граф., рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 176-187.

 3. Академік Дмитро Михайлович Гродзинський: до 80-річчя з дня народження : бібліогр. покаж. / Асоціація бібліотек України, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека, НААН України ; уклад.: В. А. Вергунов, Н. М. Рашидов ; укдад. О. В. Бачкала ; рец.: І. М. Гудков , Л. О. Лісневич ; наук. ред. В. А. Вергунов. - К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2010. - 239 с. : фото. - (Вчені-прородознавці України). - Предм. темет. покаж.: с.227 -228 . - Імен. покаж.: с. 229-238.

 4. Войтенко, Володимир Платонович. Інтегративна радіоекологія (демографічні моделі) / Войтенко В. П., Писарук А. В., Кошель Н. М. ; ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", Лаб. мат. моделювання процесів старіння. - Київ : Фенікс, 2013. - 243 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 234-242.

 5. Енциклопедія історії України : [у 10 т. : тематич. том] / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Наукова думка. - 2018. - ISBN 966-00-0632-2. Т. 1-10 (А) : Україна - українці : [в 2 кн.]. Кн. 1 / [М. А. Араджионі та ін.]. - 2018. - 601, [5] с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

 6. Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Координац. бюро Енциклопедії Сучас. України. - Київ : Поліграфкнига. - 2001. - ISBN 966-02-2074-X. Т. 19 : Малиш - Медицина / редкол.: І. М. Дзюба (співголова) [та ін.] ; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2018. - 687 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

 7. Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Координац. бюро Енциклопедії Сучас. України. - Київ : Поліграфкнига. - 2001. - ISBN 966-02-2074-X. Т. 20 : Медична - Мікоян / редкол.: І. М. Дзюба (співголова) [та ін.] ; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2018. - 687 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

 8. Епігенетичні фактори адаптації рослин / О. П. Дмитрієв [и др.] ; за ред. О. П. Кравець ; за ред. Ю. В. Шиліна ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. - Київ : Паливода А. В., 2018. - 284 с. - Бібліогр.: с. 249-280.

 9. Коваленко, Олексій Григорович. Відданість науковій істині : [творч. шлях вченого-мікробіолога В. Г. Дроботька] / О. Г. Коваленко, С. В. Афонська (Дроботько) ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - Київ : Наукова думка, 2018. - 230, [13] с. : фот. - Бібліогр.: с. 215-229 200 экз. (Шифр 579(092)/К 56-623466)

 10. Ковбасенко Р. В. Кремнійвмісні сполуки у рослинництві і грунтознавстві : монографія / Р. В. Ковбасенко, В. М. Ковбасенко ; НАН України, НААН України. - Київ : Вид. дім "Вініченко", 2018. - 224 с. - Бібліогр.: с. 193-223.

 11. Коломиец, Ксения Дмитриевна. Биосинтез белков и радиоционные эфекты в клетке : моногр. / К. Д. Коломиец ; отв. ред. Д. М. Гродзинский ; рец.: Е. Е. Чеботарев, В. В. Сарнацкая. - К : Наукова думка, 1982. - 183 с. - Библиогр.: с. 160-182.

 12. Кутлахмедов, Юрий Алексеевич. Дорога к теоретической радиоэкологии : науч. изд. / Ю. А. Кутлахмедов ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии. - К. : Фитосоциоцентр, 2015. - 359 с. : табл., фото. - Библиогр. в конце ст.

 13. Кутлахмедов, Юрий Алексеевич. Надежность биологических систем : учеб. пособ. / Ю. О. Кутлахмедов, И.В. Матвеева, В.А. Гроза ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии. - К. : Фитосоциоцентр, 2018. - 351 с. : табл. - Библиогр. в конце глав.

 14. Кутлахмедов, Юрий Алексеевич. Теория мишени в радиобиологиии (история и перспективы) : учеб. пособ. / Ю. А. Кутлахмедов ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии. - К. : Фитосоциоцентр, 2018. - 185 с. : граф. - Библиогр.: с. 184-185. (Шифр - 876238)

 15. Литвинов, Володимир Дмитрович. Латинсько-український словник. Антична, середньовічна й ренесансна лексика : у 4 т. / Володимир Литвинов ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова думка. - 2018. - ISBN 978-966-00-1635-4. Т. 1 : A - B - C. - 2018. - 1045, [2] с.

 16. Матвєєва, Ірина Валеріївна. Стійкість екосистеми до радіаційних навантажень : моногр. / І. В. Матвєєва, С. І. Азаров, Ю. О. Кутлахмедов, О. В. Харламова ; рец. С. М. Чумаченко ; МОН України, Національний університет авіаційний України. - Київ : Національний. авіаційний ун-т, 2016. - 394 с. - Бібліогр.: с. 355-391.

 17. Механизмы радиоустойчивости растений : моногр. / АН Украинской ССР, Институт физиологии растений  ; отв. ред. Д. М. Гродзинский ; рец.: Е. Е. Чеботарев, Е. П. Старченков . - К : Наукова думка, 1976. - 167 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце ст.

 18. Національна академія наук України (1918-2018): до 100-річчя від дня заснування / [редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) та ін. ; упоряд. іл. матеріалу та бібліогр. покажч.: С. М. Коваленко та ін. ; ред. Т. П. Дубас та ін.] ; НАН України. - Київ : Академперіодика, 2018. - 333, [2] с. : кольор. іл., фот. - Бібліогр.: с. 325-333. 1500 экз.

 19. Трапезников, Александр Викторович. Пресноводная радиоэкология : моногр. / А. В. Трапезников, Вера Николаевна Трапезникова В.Н. ; отв. ред. И. М. Донник ; Российская академия наук. Уральское отделение, Институт экологии растений животных, Российская академия сельскохозяйственных наук, Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт. - Екатеринбург : АкадемНаука, 2012. - 543 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 460-526.

 20. Формирование радиобиологической реакции растений : моногр. / Д. М. Гродзинский [и др.]. - К : Наукова думка, 1984. - 216 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце ст.

 21. Ящук В.У. Гумінові речовини - безпечні регулятори екосистем : наук. вид. / В. У. Ящук  ; НАН України, , Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. - К., 2017. - 83 с. - Бібліогр.: с. 62-83.


Найповніший перелік фондів представлено в ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ БІБЛІОТЕКИ.

Запрошуємо скористатися!


Див. також

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти