Вплив гіпертермічного стресу на рослини, що ... гени Δ-9- і Δ-12-ацил-ліпідних десатураз ціанобактерій / Кирпа-Несміян Т.М. та ін. 2015

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Вплив гіпертермічного стресу на рослини, що експресують гібридні гени Δ-9- і Δ-12-ацил-ліпідних десатураз ціанобактерій

Кирпа-Несміян Т.М., Герасименко І.М., Сахно Л.О., Голденкова-Павлова І.В., Шелудько Ю.В.

Метою представленої роботи було дослідження фізіологічних властивостей рослин тютюну, які експресують гени десатураз ціанобактерій, в умовах гіпертермічного стресу.

Використовували гени desC (Δ9) Synechoccus vulсanus та desa (Δ12) Synechocystis sp. РСС 6803, злиті з репортерним геном licВМ3 термостабільної ліхінази Clostridium thermocellum під контролем конститутивного 35S промотора ВМЦК.

При пошкодженні мембран відбувається порушення електролітичного балансу за рахунок руйнування компартментів клітини. Порушення концентрації електролітів можуть призвести до безладної електричної активності та інгібіції ферментів. Дослідження рівня виходу електролітів, перевіряючи показники через 12 год та через 36 год, не показало суттєвої різниці між трансгенними та контрольними зразками.

Активація супероксиддисмутази (СОД) при несприятливих впливах оточуючого середовища є відповіддю на збільшення продукції радикалів супероксиду у цих умовах, що забезпечує захист клітин і тканин від окисних пошкоджень. Вимірювання активності СОД у даному дослідженні проводили через 12 год та через 36 год. Суттєвих відмінностей ми не помітили між контрольними та дослідними рослинами як через 12 год, так і через 36 год.

Висновки

Таким чином, можна зробити висновок про те, що зміни жирнокислотного складу мембран рослин внаслідок експресії генів гетерологічних десатураз не впливають на їх характеристики при гіпертермічному стресі в досліджуваному діапазоні температур.

Робота виконувалась за підтримки гранта НАНУ УкрІНТЕІ № 0115U004171.

Джерела

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти