Категорія:Дисертації / Бібліотека

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Найповніший перелік фондів представлено у ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ БІБЛІОТЕКИ.
Запрошуємо скористатися!

 • АЗІЗПУР Халіль Оптимізація процесів культивування у виробництві пробіотичних препаратів на основі лактобацилл: дис...к.б.н.:03.00.20. - К, 2004. - 23 с.
 • АЗИЗПУР Халиль Оптимизация процессов культивирования в производстве пробиотических препаратов на основе лактобацилл: дис...к.б.н.:03.00.20. - К, 2004. - 165 с.
 • Афанасьєва К.С. Хромосомна нестабільність в учасників Українських антарктичних експедицій: дис...к.б.н.:03.00.15. - К, 2006. - 144 с.
 • БАРАНЕНКО В.В. Пероксидне окислення ліпідів та активність супероксиддисмутази в рослинах гороху за умов кліностатування: дис...к.б.н.:03.00.11. - К, 2003. - 160 с.
 • БАРЫШЕВА И.А. Внутрисортовая молекулярно-генетическая изменчивость винограда рода VITIS: дис...к.б.н.:03.00.15. - Одесса, 2008. - 191 с.
 • Белокурова В.Б. Використання соматичного ембріогенезу та мутагенезу для отримання генетично змінених форм винограду: дис... к.б.н.:03.00.25. - К, 1997. - 162 с.
 • Белявская Н.О. Роль ионов кальция в механизме гравирецепции у растений и в эффектах микрогравитации на клеточном уровне: дис...д.б.н.:03.00.22. - 367 с.
 • Бублик О.М. Особливості сомаклональної мінливості унгернії Віктора (UNGERNIA VICTORIS VVEED.EX ARTJUSHENKO): дис...к.б.н.:03.00.15. - К., 2009. - 139 с.
 • Вдовіченко Ж.В. Інтрогресії в геномі м'якої пшениці (TRITICUM AESTIVUM L.) як фактор, що впливає на результати її генетичного аналізу: дис...к.б.н.:03.00.15. - К, 2004. - 182 с.
 • ГУБАРЬ Е.К. Изучение кариотипической изменчивости культивируемых клеток на примере CREPIS CAPILLARIS L. WALLR и ZEA MAYS L.: дис...к.б.н.:03.00.15. - К., 1992. - 118 с.
 • Галаев А.В. Изменчивость генома пшеницы TRITICUM AESTIVUM отдаленной гибридизации ее с AEGILOPS CYLINDRICA: дис...к.б.н.:03.00.22. - Одесса, 2006. - 127 с.
 • Гирич А.М. Молекулярний аналіз мутанта томата CHLORONERVA зі зміненим метаболізмом заліза: дис...к.б.н.:03.00.25. - К, 1997. - 167 с.
 • Гостева Е.В. Кариотипическое разнообразие некоторых видов рода CREPIS L: дис... к.б.н.:03.00.15. - К, 2000. - 127 с.
 • Громико О.М. Мутації стійкості до антибіотиків, які впливають на біосинтез ландоміцину Е у STREPTOMYCES GLOBISPORUS 1912-2 і ногаламіцину в STREPTOMYCES NOGALATERIMET43360: дис...к.б.н.:03.00.15. - Львів, 2008. - 180 с.
 • Громозова Е.Н. Поливариантность онтогенеза мицелиальных микромицетов: дис...д.б.н.:03.00.14. - К, 2006. - 306 с.
 • Довгалюк А.І. Порівняння цитогенетичної та мікротрубочкової активності фітотоксичних металів: дис...к.б.н.:03.00.11. - К, 2004. - 140 с.
 • Долгова Т.А. Индукция и проявление радиоадаптивного ответа в поколениях растений с разным генотипом: дис... к.б.н.:03.00.15. - Х., 2004. - 131 с.
 • Драницина А.С. Поліморфізм ДНК у популяціях пінгвінів PYGOSCELIS PAPUA: дис...к.б.н.. - К., 2007. - 166 с.
 • Дубицька Л.П. Конструювання та селекція штаму STREPTOMYCES PEUCETIUS SUBSP. CAESIUS- продуцента даунорубіцину та доксорубіцину: дис... к.б.н.:03.00.15. - Львів, 2002. - 200 с.
 • Дубровна О.В. Цитогенетичне дослідження самозапилених ліній цукрового буряка з різною комбінаційною здатністю: дис...к.б.н.:03.00.15. - К., 1994. - 158 с.
 • Дубровська А.М. Вивчення молекулярно-генетичних механізмів пухлинної прогресії при Ph ' -позитивних лейкеміях та їх діагностика: дис. к.б.н.:03.00.15. - К, 2003. - 181 с.
 • Дячок Ю.В. Роль Са як вторинного месенджера в індукції захисних реакцій в культурі клітини Allium cthf L.: дис...к.б.н.:03.00.25. - К., 1995. - 170 с.
 • Евтушенко Д.П. Получение и анализ межвидовых соматических цибридов картофеля: дис...к.б.н.:03.00.25. - К., 1995. - 168 с.
 • Єгорова Т.В. Ефективність поєднання діалельних схрещувань та методу генетичного маркування для гібридологічного аналізу вівса посівного ( Аvena sativa L.): дис... к.б.н.:03.00.15. - К., 2003. - 192 с.
 • Ємець А.І. Соматимачні гібриди пасльонових на основі мутантів NICOTIAHA PLUMBAGINIFOLIA, стійких до дії сполук з антимікротрубочковою активністю: дис... к.б.н.:03.00.25. - К, 1995. - 145 с.
 • ЖУК О.В. Структурно-функціональна організація локуса MINIATURE-LIKE У DROSOPHILA VIRILIS: дис... к.б.н.:03.00.15. - К., 2008. - 121 с.
 • Живолуп О.М. Структурні основи механізму ауторегуляції експресії генів rp1JL ентеробактерій: дис... к.б.н.:03.00.03. - К., 1994. - 89 с.
 • Завгородня Г.В. Аналіз ядерних та цитоплазматичних геномів у асиметричних соматичних гібридів і їх статевих поколінь в роді LYCOPERSICON: дис... к.б.н.:03.00.25. - К., 1995. - 152 с.
 • Задерей Н.С. Культивирование тканей и индукция морфргенеза in vitro у эспарцета ( Onobrychis sp.): дис...к.б.н.:03.00.25. - Одесса, 1997. - 156 с.
 • Заставна Д.В. Імуногенетичні фактори реалізації генетично обумовленої атології: дис...д.б.н.:03.00.15. - К., 2004. - 280 с.
 • Зелена Л.Б. Молекулярно-біологічні аспекти змін формоутворення у сосни звичайної, індукованих хронічним випромінюванням: дис... к.б.н.:03.00.15. - К., 2008. - 182 с.
 • Злацька А.В. Значення специфічності генетичного матеріалу для успішної інтрогресії у геномі м'якої пшениці (на прикладі інтрогресивних ліній Triticum aestivum L./T. miguschovae Zhirov): дис...к.б.н.:03.00.15. - К., 2001. - 190 с.
 • КАРПОВА І.С. Лектини як фактори впливу на мутаційний процес: дис... д.б.н.. - К., 2009. - 322 с.
 • Калина М.П. Розробка біотехнологічних методів у роді СUCUMIS та аналіз отриманих форм рослин: дис... к.б.н.:03.00.25. - К., 1996. - 147 с.
 • Калініна Я.М. Ріст та диференціація клітин кореня BRASSICA RAPA L. в умовах мікрогравітації та кліностатування: дис...к.б.н.:03.00.11. - К., 2007. - 179 с.
 • Кириченко І.В. Генетична реконструкція рослинної клітини за допомогою мікроманіпуляцій: дис...к.б.н.:03.00.15. - К., 1994. - 152 с.
 • Кирпичова І.В. Генетичний контроль морфологічних особливостей листків Arabidopsis Thaliana (L.) Heynh: дис. к.б.н.:03.00.15. - Луганск, 2011. - 130 с.
 • Климюк В.И. Молекулярная гетерогенность коровых гистонов видов семейства пасленовых и их соматических гибридов: дис...к.б.н.:03.00.03. - К, 1987. - 124 с.
 • Кобозева Н.А. Цитогенетическая изменчивость у крупного рогатого скота в связи с разными факторами отбора: дис...к.б.н.:03.00.15. - К, 2001. - 128 с.
 • Ковтун Е.В. Изучение повторяющихся последовательностей ядерной ДНК растений семейства SOLANACEAE: дис...к.б.н.:)3.00.03. - К, 1992. - 110 с.
 • Козерецька І.А. Нейрогенний локус DELTA та особливості генетичних взаємодій при формуванні крила у DROSOPHILA VIRILIS: дис... к.б.н.:03.00.15. - К, 2000. - 126 с.
 • Козуб Н.А. Связь аллельных вариантов локусов запасных белков с предзиготическими процессами и количественными признаками у озимой пшеницы: дис...к.б.н.:03.00.15. - К, 1993. - 153 с.
 • Комарницький С.І. Ядерна рибосомальна ДНК як засіб для вивчення родинних зв'язків серед рослин: дис...к.б.н.:03.00.15. - К, 1999. - 143 с.
 • Корецька Н.В. Вплив лектинів на спонтанний та індукований мутагенез у BACILLUS SUBTILIS: дис...к.б.н.:03.00.15. - К, 2007. - 198 с.
 • Корзун В.Н. Создание и анализ Pst I библиотеки ДНК для ПДРФ картирования генома ржи ( Secale cereale L. ): дис... к.б.н..:03.00.15. - Минск, 1994. - 126 с.
 • Корховий В.І. Отримання трансгенних рослин яблуні шляхом генетичної трансформації за допомогою AGROBACTERIUM TUMEFACIENS: дис... к.б.н.:03.00.15. - К., 2005. - 139 с.
 • Костенко С .А. Соматический мутагенез у мышевыдных грызунов как индикатор экологического загрязнения: дис...к.б.н.:03.00.15. - К., 2001. - 158 с.
 • Кочевенко А.С. Алоплазматичні цибриди LYCOPERSION як модель для вивчення ядерно- цитоплазматичних взаємовідношень: дис...к.б.н.:03.00.25. - К., 1997. - 182 с.
 • Кравчук Ж.М. Роль активних форм кисню в індукції захисних реакцій в культурі клітин Allium cepa L.: дис...к.б.н.:03.00.11. - К., 2003. - 159 с.
 • Кріпка Г.В. Використання арбускулярних мікоризних грибів у фіторемедіації грунтів від радіонуклідів: дис...к.б.н.:03.00.20. - К., 2005. - 166 с.
 • Кундельчук О.П. Вплив аміпрофосметилу і трифлюраліну на стан мікротрубочок, поділ клітин і ріст коренів у чутливих та стійких до цих гірбіцидів рослин: дис...к.б.н.:03.00.11. - К., 2002. - 165 с.
 • Кучук Н.В. Использование приемов генетической инженерии клеточной биологии для получения новых форм у видов из семейства бобовых и у некоторых других растений: дис...д.б.н.:03.00.22;03.00.15. - К, 1998. - 284 с.
 • Кіщенко О.М. Отримання трансгенних рослин цукрового буряку та вивчення експресії перенесених генів: дис...к.б.н.:03.00.20. - К., 2006. - 150 с.
 • ЛЬОШИНА Л.Г. Клонування коренеспецифічного та світлозалежного промоторів генів рослин: дис... к.б.н.:03.00.20. - К., 2006. - 137 с.
 • Литовченко А.В. Вивчення ролі фосфоглюкомутази у метаболізмі картоплі (Solanum tuberosum L.) за допомогою трансгенних рослин: дис...к.б.н.:03.00.20. - К., 2002. - 154 с.
 • Майданюк Д.М. Особливості геномної мінливості кукурудзи в культурі in vitro: дис... к.б.н.:03.00.15. - К., 2008. - 130 с.
 • Макух Г.В. Аналіз мутацій гена СFTR (ТРБМ ) у хворих високого ризику муковісцидозу із Західного регіону України: дис...к.б.н.:3.00.15. - Львів, 2001. - 156 с.
 • Мартиненко В.С. Принципи генетичного аналізу жита посівного ( SECALE CERALE L. ) за генетично моно-або поліморфними ознаками: дис...к.б.н.:03.00.15. - К., 2005. - 166 с.
 • Матвєєва Н.А. Створення генетично модифікованих рослин родин COMPOSITAE та SOLANACEAE: дис. к.б.н.:03.00.20. - К, 2009. - 188 с.
 • Медведєва Т.В. Отримання трансгенних рослин тютюну та картоплі з коренеспецифічною та бульбоспецифічною експресією химерних генів: дис...к.б.н.:03.00.15. - К, 1998. - 122 с.
 • Мельник В.М. Варіабильність рДНК деяких видів роду GENTIANA L. у природі та культурі in vitro: дис. к.б.н.:03.00.15. - К., 2005. - 116 с.
 • Меркулов С.М. Генетическая трансформация груши ( PYRUS COMMUNIS L.) с помощью AGROBACTERIUM TUMEFACIENS и регенерация трансгенных растений: дис...к.б.н.:03.00.25. - К., 1996. - 131 с.
 • Морозов-Леонов С.Ю. Генетические процессы в гибридных популяциях зеленых лягушек RANA ESCULENTA COMPLEX Украины: дис...к.б.н.:03.00.15. - К., 1998. - 158 с.
 • Мудрик О.А. Динамика генетической структуры природных популяций некоторых видов семействав PINACEAE LINDL. вУкраине: дис...к.б.н.:03.00.13. - Донецк, 2006. - 200 с.
 • Мулюкина Н.А. Прожилкова мозаїка та борознистість деревини винограду ( етіологія, діагностика,заходи боротьби ): дис...к.б.н.:03.00.06. - К., 1993. - 155 с.
 • Мухаметшина Л.Ф. Содержание радионуклидов в воде и донных отложениях озер Восточно-Уральского радиоактивного следа: дис.к.б.н.. - М., 2011. - 24 с.
 • Настюкова В.В. Мутационные спектры у разных групп детей,подвергавшихся воздействию низкодозового ионизирующего излучения: дис...к.б.н.:03.00.15. - К., 2002. - 144 с.
 • Недуха О.М. Структура і механізми змін клітинної оболонки рослин при невагомості та кліностатування: дис...к.б.н.:03.00.25. - К, 1993. - 334 с.
 • Нипорко О.Ю. Особливості просторової структури тубуліну як основа клітинної відповіді рослин на дію гербіцидів динітроанілінового та фосфороамідного рядів: дис. к..б.н.:03.00.11. - К., 2005. - 175 с.
 • Нітовська І.О. Генетична реконструкція ядра та цитоплазми BRASSICA OLERACEA L. за допомогою злиття протопластів: дис. к.б.н.:0300.25. - К., 1997. - 181 с.
 • Облап Р.В. Дифференциация генофондов животных под воздействием факторов экологического стресса ( на примере представителей UNGULATA ): дис...к.б.н.:03.00.15. - К., 1998. - 172 с.
 • Овчаренко Ольга Олександрівна Отримання міжтрибних соматичних гібридів родини BRASSICACEAE , що містять активну гетерологічну систему транспозонів кукурудзи SPM/DSPM: дис...к.б.н.:03.00.20. - К., 2005. - 161 с.
 • Остаповець Л.І. Цитогенетична та морфологічна характеристика ооцитів корів та свиней при формуванні партеногенетичних ембріонів IN VITRO: дис...к.б.н.:03.00.16. - К., 2009. - 153 с.
 • Осташ Б.О. Генетичний контроль окремих етапів біосинтезу ландоміцину Е в STREPTOMYCES GLOBISPORUS 1912: дис...к.б.н.:03.00.15. - К, 2003. - 200 с.
 • ПИРКО Я.В. Популяционно-генетическая изменчивость трех коренных видов рода PINUS L. в Украинских Карпатах и Разточье: дис...к.б.н.:03.00.15. - К, 2001. - 187 с.
 • Павленко Л.І. Генетична структура та гібридизація диплоїдно-поліплоїдних щипівок роду Cobitis (Cypriniformes, Cobitidae) в Україні: дис.к.б.н.:03.00.15. - К., 2008. - 164 с.
 • Павлова И.А. Особенности культивирования стеноспермокарпических семян винограда в селекции на бессемянность: дис...к.б.н.:03.00.20. - Ялта, 2003. - 136 с.
 • Парнікоза І.Ю. Динаміка клітинних популяцій раувольфії зміїної за зміни умов вирощування IN VITRO: дис. к.б.н.:03.00.11. - К., 2009. - 162 с.
 • Пирко Н.Н. Популяционно-генетическая изменчивость пихты белой (ABIES ALBA MILL.) в Украинских Карпатах: дис...к.б.н.:03.00.15. - Донецк, 2005. - 260 с.
 • Попов В.Н. Использование молекулярно-генетических маркеров в генетико-селекционых исследованиях подсолнечника: дис...к.б.н.:03.00.15. - Х., 2001. - 142 с.
 • Попова А.Ф. Гравічутливість одноклітинних організмів: дис...д.б.н.:03.00.25. - К, 2000. - 337 с.
 • Привалихин С.Н. Популяционно-генетическое иранообразие ели европейской (PICEA (L.) KARST ) в Украинских Карпатах: дис...к.б.н.:03.00.15. - Донецк, 2008. - 198 с.
 • РОГОВА О.О. Роль центрів організації мікротрубочок у стійкості до ізоптропіл-N -фенілкарбамату мутантів NICOTIANA SYLVESTRIS L.: дис...к.б.н.:03.00.11. - К, 2008. - 160 с.
 • Рабик М.В. Регуляторні механізми негативного типу в біосинтезі моеноміцинів у актиноміцетів: дис. к.б.н.. - Львів, 2012. - 163 с.
 • Радчук В.В. Генетична трансформація хрестоцвітних генами біосинтезу лантибіотику нізину з метою їх ефективного комбінування у трансгенних рослинах: дис...к.б.н.:03.00.15. - К., 2000. - 139 с.
 • Рачек Л.І. Генетична трансформація гороху (PISUM SATIVUM L.)з використанням Ds -елементу кукурудзи: дис...к.б.н.:03.00.25. - К., 1995. - 130 с.
 • Рубцова М.О. Одержання міжвидових гібридів і трангенних рослин гречки та їх аналіз: дис..к.б.н.:03.00.15. - К., 1997. - 159 с.
 • Рудас В.А. Отримання генентично маркованих рослин в родині SOLANACEAE та їх використання в соматичній гібридізації: дис...к.б.н.;03.00.15. - К., 1997. - 241 с.
 • Рушковский С.Р. Особенности проявления хромосомной нестабильности при культивировании лимфоцитов периферической крови человека: дис...к.б.н.:03.00.15. - К, 2000. - 140 с.
 • Сатарова Т.М. Андрогенез та ембріокультура у кукурудзи IN VINRO: дис... д.б.н.. - Дніпропетровськ, 2002. - 537 с.
 • Сахно Л.О. Трансгеномні ( BRASSICA NAPUS + B.NIGRA) та трансгенні (ORYCHOPHRAGMUS VIOLACEUS ) рослини родини хрестоцвітних: дис...к.б.н.:03.00.20.. - К., 2003. - 146 с.
 • Симоненко Ю.В. Подвійна трансформація як ефективний засібдля отримання трансгенних рослин гороху посівного ( PISUM SATIVUM L.): дис...к.б.н.:03.00.22. - К., 2000. - 185 с.
 • Ситник К.С. Розробка модельної системи отримання транспластомних рослин на прикладі представників родини пасльонових: дис...к.б.н.:03.00.20. - К., 2004. - 123 с.
 • Смертенко А.П. Вивчення посттрансляційних модифікацій та структурних доменів тубуліну рослин за допомогою спецефічних антитіл: дис...к.б.н.. - К, 1996. - 130 с.
 • Соболь М.А. Структурно-функціональна організація ядерця рослинних клітин в умовах зміненої сили тяжіння: дис...к.б.н..:03.00.11. - К, 2003. - 261 с.
 • Спірідонова К.В. Вивчення особливостей геномної мінливості культивованих клітин раувольфії зміїної ( Rauwolfia serpentina Benth ): дис...к.б.н.:03.00.15. - К., 2000. - 149 с.
 • Стасик О.Г. Ідентифікація нових генів, що беруть участь у катаболітній регуляції у метилотрофних дріжджів HANSENULA POLYMORPHA: дис...к.б.н.:03.00.11. - Львів, 2008. - 174 с.
 • Століна М.Р. Генетичні ефекти у лінійних мишей CC57W/Mv, індуковані малими дозами хронічного іонізуючого опромінення: дис...к.б.н.:03.00.15. - К, 1994. - 113 с.
 • Стороженко С.В. Экспрессия и импорт ДНК-топоизомеразы типа II DROSOPHILA MELANOGASTER в хлоропласты трансгенных растений NICOTIANA TABACUM: дис...к.б.н.:03.00.25. - К, 1993. - 137 с.
 • Страшнюк Н.М. Получение и анализ мутантов NICOTIANA PLUMBAGINIFOLIA, устойчивых к действию соединений с антимикротрубочковой активностью: дис...к.б.н.:03.00.15. - К., 1993. - 163 с.
 • Сіндаровська Я.Р. AGROBACTERIUM- опосередкована транзієнтна експресія генів рекомбінантних білків (GFP, глюкуронідази та інтерферону альфа 2b) в рослинах роду NICOTINA L.: дис...к.б.н.:03.00.20. - К., 2009. - 193 с.
 • Сіренко А.Г. Передчасне розділення центромер метафазних хромосом як перспективний діагностичний і прогностичний маркер при гострій лімфобластній лейкемії у дітей: дис...к.б.н.:03.00.15. - Львів, 2000. - 165 с.
 • Твардовська М.О. Мінливість геному тирличів (GENTIANA L.) у природі та культурі IN VITRO: дис. к.б.н.:03.00.15. - К, 2009. - 133 с.
 • Терехов А.Ю. Полиморфизм хлоропластной и митохондриальной ДНК некоторых видов сельскохозяйственных растений: дис... к.б.н.:03.00.15. - Минск, 1993. - 121 с.
 • Терновская Т.К. Перестройка генома мягкой пшеницы(TRITICUM AESTIVUM L) для ее генетического аналаза и интрогрессии генов: дис...д.б.н.:03.00.15. - К., 1999. - 539 с.
 • Топчій Н.М. Фрагментація і метилування ДНК листків цукрового буряка ( BETA VULGARIS L.) при запрограмованій загибелі клітин: дис...к.б.н.:03.00.15. - К, 2002. - 173 с.
 • Федоренко В.О. Генетичний контроль стійкості актиноміцетів до антибіотиків та його роль у біосинтезі антибіотиків: дис...д.б.н.:03.00.15. - К., 2004. - 512 с.
 • Федоришин М.Ю. Генетичний контроль утворення сахаридної частини ландоміцину А: дис...к.б.н.:. - Львів, 2007. - 166 с.
 • Филонова Л.Г. Введение в культуру IN VITRO тисса ягодного (TAXUS BACCATA L.) получение таксолпродукцирующих каллусных линий: дис. к.б.н.:03.00.25. - К., 1999. - 110 с.
 • Чапля А.Є. Гентична диференціація культурного ячменю (HORDEUM VULGARE L.)за альтернативнимибіохімічними ознаками: дис...к.б.н.:03.00.15. - К., 2006. - 235 с.
 • Чернишов Д.П. Структурно-функціональна організація клітин епідерми однорічних пагонів жовтої акації CARAGANA ARBORESCENS Lam.: дис...к.б.н.:03.00.11. - К, 2005. - 123 с.
 • Шевченко Г.В. Вплив зміненої сили тяжіння на цитоскилет рослинних клітин з верхівковим ростом: дис...к.б.н.:03.00.22. - К., 2000. - 142 с.
 • ЩЕРБАКОВА О.В. Генетичний аналіз та поведінкові реакції мутантів DROSOPHILA MELANOGASTER із дегенеративними змінами в тканині мозку: дис. к.б.н.:03.00.15. - К, 2009. - 139 с.
 • Щербакова О.В. Генетичний аналіз та поведінкові реакції мутантів DROSOPHILA MELANOGASTER із дегенгеративними змінами у мозку: дис...к.б.н.;03.00.15. - Львів, 2009. - 139 с.
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти