Статут Ради молодих вчених

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Рада молодих вчених | Склад Ради

Зміст

СТАТУТ
Ради молодих вчених
Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

1. Загальні положення

1.1. Рада молодих вчених (далі – РМВ) Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН є колегіальним органом при Дирекції та Вченій Раді Інституту клітинної біології та генетичної інженерії (далі – Інституту). Рада об’єднує співробітників та аспірантів, студентів вищого навчального закладу, які виконують кваліфікаційну роботу в Інституті та активно проводять науково-дослідницьку роботу (далі – молодих вчених), Інституту віком не старше 35 років.

1.2. Рада покликана сприяти професійному становленню і науковому розвитку молодих вчених, накопиченню досвіду наукових досліджень, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу молоді Інституту.

1.3. У своїй діяльності Рада керується чинним законодавством України, актами НАН України, Статутом Відділення загальної біології, статутом Інституту і даним Статутом.

1.4. Діяльність членів Ради здійснюється на громадських засадах, на основі принципів добровільності, рівноправності всіх членів Ради, самоврядування, законності, відкритості, публічності.

1.5. Діяльність РМВ перевіряється як мінімум 1 раз на рік Дирекцією або Вченою Радою Інституту.


2. Мета, завдання і основні напрямки діяльності РМВ

2.1. Рада здійснює свою діяльність з метою:

2.1.1. представництва, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних, соціально-побутових інтересів і прав наукової молоді Інституту;


2.2. Завдання:

2.2.1. РМВ обговорює та сприяє вирішенню проблем науково-виробничої та культурно-спортивної діяльності молодих науковців і сприяє професійному та соціальному зростанню наукової молоді Інституту.

2.2.2. Сприяє інформуванню молодих вчених про наукові заходи, що проводяться в Інституті та за його межами (конференції, конгреси, з'їзди, семінари, симпозіуми тощо).

2.2.3. Організовує та проводить за згодою Вченої Ради Інституту наукові зібрання (конференції, конгреси, з'їзди, семінари, симпозіуми тощо) молодих вчених Інституту для стимулювання їхніх наукових досліджень.

2.2.4. Сприяє організації наукових зустрічей молоді Інституту з провідними вченими та налагодженню співпраці з закордонними колегами.

2.2.5. РМВ як представницький орган здійснює захист прав наукової молоді на Вченій Раді та Дирекції Інституту, висловлює думку наукової молоді з різних аспектів професійної діяльності.

2.2.6. Розглядає питання та виносить рішення про рекомендацію Вченій Раді кандидатів на здобуття (присудження) стипендій, премій та грантів для молодих науковців.

2.2.7. Для виконання вище згаданих завдань, за рішенням Вченої Ради Інституту, Голова РМВ входить до складу Вченої Ради Інституту з правом дорадчого голосу.

2.2.8. Фінансування програм, які пропонуються РМВ і узгодженні з Дирекцією Інституту, здійснюється за рахунок коштів Інституту та доброчинних спонсорських внесків.


3. Порядок формування РМВ

3.1. Членами РМВ Інституту можуть бути співробітники Інституту чи аспіранти, які виконують дисертаційну роботу в Інституті віком до 35 років, мають вищу освіту та беруть активну участь у науково-дослідницькій роботі.

3.2. Кандидати до складу РМВ пропонуються на загальних зборах колективу молодих дослідників. Голосування здійснюється відкрито, кількість голосів підраховується лічильною комісією у складі 3 осіб.

3.3. Загальні збори РМВ скликаються один раз на рік. Відповідно до порядку денного члени РМВ на загальних зборах заслуховують і затверджують звіт РМВ, обговорюють найважливіші питання діяльності і чергові завдання РМВ, приймають Статут про діяльність РМВ, розглядають і вносять зміни до Статуту.

3.4. Будь-яке рішення загальних зборів вважається чинним, якщо за це рішення проголосувало більше половини присутніх членів РМВ.

3.5. РМВ має право, шляхом голосування простою більшістю, залучати на добровільних засадах фахівців незалежно від їхнього віку, для здійснення діяльності, визначеної цим Положенням.


3.1. Виключення з членів РМВ може здійснюватися у випадках:

3.1.1. письмового повідомлення про своє рішення вийти зі складу РМВ;

3.1.2. якщо член РМВ досяг 35-річчя;

3.1.3. РМВ шляхом голосування 2/3 голосів, може виключати із свого складу осіб, які своєю діяльністю чи бездіяльністю порушують роботу РМВ;


3.2. Член РМВ має право:

3.2.1. обирати і бути обраним у керівні органи РМВ;

3.2.2. брати участь у засіданнях РМВ, проявляти ініціативу, викладати свої погляди, вносити на розгляд будь-які пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх розглянутих питань;

3.2.3. на підставі власного бажання, висловленого у встановленому РМВ порядку, у будь-який момент добровільно припинити своє членство в РМВ.


3.3. Член РМВ зобов’язаний:

3.3.1. дотримуватися цього Статуту і виконувати рішення РМВ;

3.3.2. виконувати прийняті на себе зобов’язання, керуватися у своїй діяльності метою, завданнями і напрямками діяльності РМВ;

3.3.3. у будь-якій своїй діяльності, що стосується компетенції РМВ, суворо дотримуватись рішень РМВ.


4. Структура РМВ

4.1. Членами РМВ можуть бути обрані співробітники Інституту віком до 35 років, які активно беруть участь у науково-дослідницькій, організаційній роботі та мають наукові публікації. Загальна кількість членів РМВ має бути не менше 10 осіб.

4.2. Кандидати до складу РМВ пропонуються та затверджуються на Загальних зборах колективу молодих дослідників. Голосування здійснюється відкрито, кількість голосів підраховується лічильною комісією у складі 3 осіб.

Оголошення результатів та підрахунки голосів кандидатів у члени РМВ та Голову РМВ відбуваються в один день і затверджуються на загальних зборах.


4.3. РМВ обирається строком на два роки. Вибори вважаються правомірними, якщо за це рішення проголосувало більше половини колективу молодих дослідників Інституту присутніх на зборах.

4.4. Кандидат на посаду голови РМВ обирається членами РМВ строком на два роки, його кандидатура погоджується з Вченою Радою Інституту. Вибори вважаються правомірними, якщо за це рішення проголосувало більше половини членів РМВ присутніх на зборах.


4.1. Голова РМВ:

4.1.1. організує і керує роботою РМВ впродовж періоду власних повноважень;

4.1.2. представляє інтереси РМВ перед Дирекцією та Вченою Радою Інституту, при взаємодії з юридичними чи фізичними особами, несе на собі інші представницькі функції;

4.1.3. здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до цього Статуту;

4.1.4. за згодою РМВ, підписує документи, що стосуються діяльності РМВ;

4.1.5. згідно рішення Вченої Ради, входить до неї з правом дорадчого голосу;

4.1.6. приймає рішення про скликання і терміни проведення чергового засідання РМВ, вирішує інші питання підготовки і проведення засідання РМВ;

4.1.7. головує на засіданнях РМВ;

4.1.8. звітує перед членами РМВ на її засіданні про проведену роботу;

4.1.9. у випадку, коли голова РМВ припиняє свої повноваження голови РМВ чи складає своє членство в РМВ, керівництво РМВ переходить до заступника голови РМВ, який зобов’язаний внести до порядку денного найближчих зборів РМВ питання про вибори голови РМВ і провести збори РМВ в термін не більший одного місяця.


4.2. Заступник Голови Ради:

4.2.1. заступник голови РМВ (далі – заступник) обирається на засіданні РМВ строком на два роки;

4.2.2. заступник головує на засіданнях РМВ за відсутності голови РМВ;

4.2.3. виконує представницькі чи інші повноваження голови РМВ відповідно до письмового доручення голови РМВ;

4.2.4. у разі припинення повноважень голови РМВ, керує роботою РМВ, виконує функції голови РМВ до обрання нового голови РМВ на найближчих зборах РМВ.


4.3. Секретар Ради:

4.3.1. секретар РМВ (далі – секретар) обирається на засіданні РМВ строком на два роки;

4.3.2. секретар веде протокол засідань РМВ;

4.3.3. здійснює інформування членів РМВ про чергові засідання РМВ та про наукові заходи наукових установ та інших науково-педагогічних установ.


5. Порядок роботи та контроль роботи РМВ

5.1. Порядок роботи та періодичність зборів РМВ регламентуються Головою РМВ, Вченою Радою Інституту та Дирекцією Інституту.

5.2. Рішення, які були прийняті на РМВ, затверджуються членами РМВ шляхом відкритого голосування простою більшістю та узгоджуються з Дирекцією Інституту.

5.3. РМВ планує свою діяльність та звітує Колективу молодих вчених і Вченій Раді про виконання роботи 1 раз на рік.

5.4. Організовує тематичні лекції та семінари для молодих науковців із залученням вітчизняних та закордонних науковців.

5.5. РМВ розміщує інформацію про роботу Ради на інтернет-сторінці Інституту.

5.6. Всі засідання Ради є відкритими для представників молодих вчених з усіх наукових установ та університетів України, які можуть бути спостерігачами без права участі у роботі Ради.


6. Права Ради Молодих Вчених

6.1. Вносити рекомендації та пропозиції з будь-яких питань наукової, спортивної та культурної діяльності молодих вчених.

6.2. Організовувати творчі зв’язки молодих вчених Інституту із вченими і фахівцями науково-дослідних організацій, лекції та доповіді провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців, що ознайомлюють молодь з новітніми досягненнями науки.

6.3. Пропонувати претендентів на здобуття національних і міжнародних молодіжних премій, стипендій, грантів тощо.

6.4. Вносити пропозиції щодо проведення наукових конференцій та семінарів молодих вчених.

6.5. Мати представництво у складі Вченої Ради Інституту.


7. Порядок внесення змін у Положення

7.1. Доповнення і зміни, внесені в це Положення, приймаються загальними зборами РМВ та погоджуються з Дирекцією та Вченою Радою Інституту.

7.2. Доповнення і зміни вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало 2/3 членів РМВ.

8. Прикінцеві положення

8.1. Даний Статут набирає чинності з моменту його прийняття на загальних зборах РМВ та після погодження з Дирекцією та Вченою Радою Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти