Праці співробітників Інституту за 2014 рік

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Публікації співробітників відділу біофізики і радіобіології

Монографії, книги, підручники

 • Михеев А.Н. Проблемы теории биологической эволюции (Пролегомены эволюционистики). – К.: Фитоцентр, 2014. – 206 с.

Статті, опубліковані в Україні

 • Соколова Д.А, Венгжен Г.С., Кравец А.П. Влияние эпигенетического полиморфизма семян кукурузы на скорость их прорастания и устойчивость проростков к УФ-С облучению // Цитология и генетика. – 2014. - Т. 48, № 4. – С. 31-38.
 • Михеев А.Н. Существует ли необходимость в гипотезе универсального генома? // «Фактори експериментальної еволюції організмів», сб. наук. праць. – К.: Логос, 2014. – С. 245-249.
 • Соколова Д. А., Венгжен Г. С., Кравец А. П. Изучение связи эпигенетического полиморфизма семян кукурузы с формированием адаптации проростков к УФ-С облучению // Физиология растений и генетика. – 2014. – N 3.
 • Куцоконь Н.К. Тринадцять цікавих фактів про тополю // Біологія і хімія в рідній школі. – 2014. – № 5. – С. 45-47.
 • Жук І.В., Дмитрієв О.П. Участь щавлевої кислоти в індукції системної стійкості пшениці до збудника септоріозу // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наук. праць – К. Логос, 2014 – Т. 15. – С. 67–72.
 • Бубряк І.І., Дмитрієв О.П., Бубряк О.А., Гродзинський Д.М., Акімкіна Т.В. Ефективність репараційних систем ДНК в оптимізації процесу праймування насіння цукрового та кормового буряку // ДАН України. – 2014. – 4. – P. 139-147.
 • Пчеловская С.А. Оценка адаптации растений кукурузы к действию хлорида кадмия по фактору радиоемкости // Вісник проблем біології і медицини – 2014. – Вип.3, Том 3 (112). – С. 35-38.
 • Pchelovska S.А. The assessment of maize plants adaptation to the cadmium chloride influence using the radiocapacity factor // Збірник наукових праць "Проблеми радіаційної медицини та радіобіології"/ Ред. Д.А. Базика – Київ, 2014. – С. 369-378.
 • Литвинов С.В. Основные пути репарации двойных разрывов ядерной геномной днк и взаимодействия между ними. // Цитология и генетика. – 2014. – 48, № 3. – С. 64-77.
 • Литвинов С.В. Влияние хронического облучения семян и проростков Arabidopsis thaliana L. малыми дозами γ-радиации на рост и развитие растений. // Ядерна фізика та енергетика. – 2014. - № 4.

Статті, опубліковані за кордоном

 • Берестяна А.М., Гродзинський Д.М. Динаміка хлорофілу в процесі старіння сім'ядольних листків Linum usitatissimum,  опроміненого рентгенівською радіацією // Доповіді НАН України, 2014, № 11. стор. 146 - 155.
 • Sokolova D., Vengzhen G., Kravets A. The effect of DNA methylation modification polymorphism of corn seeds on their germination rate, seedling resistance and adaptive capacity under UV-C exposure //American Journal of Plant Biology. – 2014. - Vol. 1, N 1. – P. 1-14.
 • Uvackova L., Ondruskova E., Danchenko M., Skultety L., Miernyk JA, Hrubík P, Hajduch M. Establishing a leaf proteome reference map for Ginkgo biloba provides insight into potential ethnobotanical uses.  //  J Agric Food Chem. – 2014. – 62, 47. – Р. 11547-11556.
 • Zhuk I.V., Lisova G.M., Dovgal Z.M., Dmitriev A.P. Induction of wheat (Triticum aestivum L.) tolerance to Septoria tritici by oxalic acid // Modern Phytomorphology. – 2014. – V.6. – P.105–108.
 • Veronika Lancíková, Jana Žiarovská, Milan Bežo, Katarína Ražná ,Namik M. Rashydov, Martin Hajduch// TREHALOSE-BASED ADDITIVE IMPROVED INTER-PRIMER BINDING SITE REACTIONS FOR DNA ISOLATED FROM RECALCITRANT PLANTS // J/ Microbiol. Biotech. Food Sci. – 2014. – 3, special issue 2. – P. 116-118.

Тези, опубліковані в Україні

 • Куцоконь Н.К., Лось С.А., Ткач В.П., Висоцька Н.Ю., Торосова Л.О., Нестеренко О.Г., Худолеєва Л.В., Гродзинський Д.М., Рашидов Н.М. Створення в Україні короткоротаційної дослідної плантації тополь і верб для потреб альтернативної енергетики // Матер. наук. конф. «Біологічні ресурси і новітні біотехнології виробництва біопалива», 9-11 вересня, 2014.
 • Куцоконь Н.К., Худолєєва Л.В., Нестеренко О.Г., Рудас В.А., Рашидов Н.М. Генетична трансформація тополь для використання їх як біопалива // Матер. наук. конф. «Біологічні ресурси і новітні біотехнології виробництва біопалива», 9-11 вересня, 2014.
 • Худолєєва Л.В., Куцоконь Н.К., Нестеренко О.Г. Швидкорослі плантації тополь як можлива складова зеленої енергетики України / Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнар. конф. молодих учених. – Умань, 9-12 вересня, 2014. – С. 163–164.
 • Куцоконь Н.К., Худолєєва Л.В., Нестеренко О.Г., Рудас В.А., Рашидов Н.М. Генетична трансформація тополь для використання їх як біопалива // Матер. наук. конф. «Біологічні ресурси і новітні біотехнології виробництва біопалива», 9-11 вересня, 2014.
 • Худолєєва Л.В., Куцоконь Н.К., Нестеренко О.Г. Швидкорослі плантації тополь як можлива складова зеленої енергетики України / Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнар. конф. молодих учених. – Умань, 9-12 вересня, 2014. – С. 163–164.
 • Худолєєва Л.В., Нежива К.С., Куцоконь Н.К., Нестеренко О.Г., Дуган О.М. Вплив вирощування тополиних плантацій на навколишнє середовище / Біотехнологія ХХІ століття / Тези доп. VIIІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. –  25 квітня, 2014 р. – С. 128.
 • Михеев А.Н. Канцерогенный радиогенный риск. 2-й «основной» радиобиологический парадокс // Радіоекологія-2014. Мат. науково-практичної конф. з міжнар. участю, м. Київ, 24-26 квітня 2014 р. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – С. 189-194.
 • Mikhyeyev A., Ovsiannikova L. THE APPLIED ASPECTS OF THEORY OF BIOLOGICAL ADAPTATION // Матеріали Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції "Адаптаційні стратегії живих систем», 12-17 травня 2014, Новий Світ, Україна. - Київ: Видавець В.С. Мартинюк, 2014. – С. 36-37.
 • Кравец А.П., Соколова Д.А. Эпигенетический полиморфизм и ключевые проблемы радиобиологии: проблема малых доз и индивидуальной радиочувствительности // Радіоекологія-2014. Мат. науково-практичної конф. з міжнар. участю, м. Київ, 24-26 квітня 2014 р. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – С.16-24.
 • Dmitriev A.P., Grodzinsky D.M., Guscha N.I., Dyachenko A.I. Effect of low dose chronic radiation on plant-pathogen interactions in 30-km Chernobyl exclusion zone. // Радіоекологія-2014. Мат. науково-практичної конф. з міжнар. участю, м. Київ, 24-26 квітня 2014 р. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.. – С. 13-17.
 • Шилина Ю.В., Гуща Н.И., Мороз Ю.И. Моложава О.С. Радіаційна модифікація властивостей фітопатогенних бактерій. // Радіоекологія-2014. Мат. науково-практичної конф. з міжнар. участю, м. Київ, 24-26 квітня 2014 р. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – С. 322-324.
 • Жук І.В, Дмитрієв О.П. Формування неспецифічної стійкості у різних генотипів ярої пшениці (Triticum aestivum L.) до збудника септоріозу Septoria tritici // Проблеми та перспективи досліджень рослинного світу / Матеріали міжнародн. науково-практич. конф. молодих учених. – Ялта, 2014. – С. 220.
 • Ковбасенко Р.В., Дульнєв П.Г., Дмитрієв О.П. Вплив брасиноліду на продуктивність та резистентність рослин до хвороб // Фітопатологія: сучасність і майбутнє. Київ, 2014. – С. 82-83.
 • Ковбасенко Р.В., Дульнєв П.Г., Дмитрієв О.П. Підвищення стійкості рослин томату до фітопатогенів за допомогою еліситорів // Фітопатологія: сучасність і майбутнє. Київ, 2014. – С. 54-55.
 • Пчеловська С.А., Салівон А.Г., Тонкаль Л.В. Застосування методу фактору радіоємності для дослідження адаптації рослин кукурудзи до дії хлориду кадмію // «Радіоекологія-2014» Матеріали наук.-практ. конференції з між нар. Участю м. Київ, 24-26 квітня 2014р. – Київ, 2014. – С. 230-232.
 • Рашидов Н.М., Бережна В.В., Сакада В.І. Особливості росту і розвитку рослин за умов дії хронічного опромінення. // Науково-практична конференція із міжнародною участю “Радіоекологія-2014” (23-26 квітня, 2014). – Київ, 2014. - С. 227-230.
 • Літвінов С.В. Пострадіаційні ефекти малих доз хронічного гамма-опромінення насіння та проростків Arabidopsis thaliana L. // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених. – Умань: Видавець «Сочінський», 2014. – С. 128.

Тези, опубліковані закордоном

 • Михеев А.Н., Овсянникова Л.Г., Войтенко Л.В. Гродзинский Д.М. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ РАДИОГОРМЕЗИСНЫХ ЭФФЕКТОВ У РАСТЕНИЙ // VII Съезд по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность, Москва, 21-24 октября 2014 г.). Тезисы докладов. – Москва: РУДН, 2014. - С. 43.
 • Дмитриев А.П., Гуща Н.И., Дяченко А.И. Индикация популяционнах изменений у фитопатогенных грибов // Труды третьей международ. конф. «Индикация состояния окружающей среды: теория, практика, образование», (Москва, 2014). – М.: ООО «Буки Веди», 2014. - С. 91-93.
 • Дмитриев А.П., Гродзинский Д.М., Гуща Н.И. Действие биотического и радиационного стресса на растения в 30-километровой Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС // VII съезд по радиационным исследованиям. Тезисы докладов. – Москва, 2014. - С. 254.
 • Гуща Н.И., Шилина Ю.В., Дмитриев А.П. Трансгенерационная передача адаптивных эффектов к УФ-В облучению у растений Arabidopsis thaliana // VII съезд по радиационным исследованиям. Тезисы докладов. – Москва, 2014. - С. 207.
 • Жук И.В., Дмитриев А.П. Роль оксида азота в индуцировании системной устойчивости пшеницы к Septoria tritici // Международная научн. конф. «Физиология растений – теоретическая основа инновационных агро- и фитобиотехнологий». Материалы. – Калининград: Аксиос, 2014. – Ч. II. ‒ С.166‒168.
 • Дмитриев А.П., Бубряк И.И., Гуща Н.И., Гродзинский Д.М. Содержание ДНК в ядрах корешков зародышей семян ‒ как молекулярный маркер праймирования // VII Съезд по радиационным исследованиям. – Москва, 2014. – Тезисы докладов. – С. 32.
 • Бубряк И.И., Дмитриев А.П., Бубряк О.А, Гродзинский Д.М., Акимкина Т.В. Эффективность репаративных систем ДНК в оптимизации процесса праймирования семян сахарной свеклы // VII Съезд по радиационным исследованиям. – Москва, 2014. – Тезисы докладов. – С. 22.
 • Литвинов С.В. Радиационные и пострадиационные эффекты хронического гамма-облучения семян и проростков A. thaliana в малых дозах. // VII Cъезд по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность) : Москва, 21-24 октября 2014 г. – Москва : РУДН, 2014. – С. 288.
 • Novakova S., G. Flores-Ramirez, L. Skultety, M. Danchenko, J. Svoboda, M. Glasa  Comparative proteomics as a tool to study differences in response of two zucchini cultivars toward the Zucchini yellow mosaic virus infection  //  VI Methods in Plant Science, p. 100, Sec, Czechia, 19-22/10/2014.  
 • Novakova S., G. Flores-Ramirez, L. Skultety, M. Danchenko, J. Svoboda, Z. Subr, M. Glasa  Proteomic analysis of the plant-virus interaction in two cultivars of zucchini (Cucurbita pepo) with different behavior to the ZYMV infection  //  Plant Gene Discovery & "Omics" Technologies, p. 36, Vienna, Austria, 17-18/2/2014.
 • Gabrisova D., M. Danchenko, L. Skultety, N. Rashydov, M. Hajduch  Proteomic analysis of seed development of flax grown in radio-contaminated Chernobyl area for three generations  //  I INPPO World Congress on Plant Proteomics: Methodology to Biology, p. 101, Hamburg, Germany,31-4/8-9/2014. 
 • Gabrisova D., M. Danchenko, M. Hajduch  Proteomic analysis of flax adaptation in Chernobyl area using gel-free and gel-based approach  //  Advances in Plant Breeding & Biotechnology Techniques, p. 38-39 Mosonmagyarovar, Hungary, 27-29/4/2014.  
 • Mihalova A., M. Slavikova, M. Danchenko, V. Proks, J. Kucka Z. Kronekova, I. Lacik  Peptide-modified hydrogels for enhancing immuno-isolation of encapsulated cells  //  XXII International Conference on Bioencapsulation, p. 110-111, Bratislava, Slovakia, 17-19/9/2014.
 • Klubicova K., M. Danchenko, L. Skultety, N. Rashydov, M. Hajduch  The analysis of flax seeds harvested from Chernobyl area with increased oil content  //  I INPPO World Congress on Plant Proteomics: Methodology to Biology, p. 99, Hamburg, Germany, 31-4/8-9/2014.  
 • Lancikova V., J Ziarovska, M. Danchenko, V. Berezhna, M. Bezo, K. Razna, N. Rashydov, M. Hajduch  Restriction fragment length polymorphism mapping of flax grown in radio-contaminated Chernobyl environment suggests the stability of delta-12 desaturase and fatty acid desaturase 3C genes  //  Advances in Plant Breeding & Biotechnology Techniques, p. 64-65 Mosonmagyarovar, Hungary, 27-29/4/2014.  
 • Lancikova V., J Ziarovska, M. Danchenko, V. Berezhna, M. Bezo, K. Razna, N. Rashydov, M. Hajduch  Characterization of fatty acid desaturase genes in plants grown in radio-contaminated Chernobyl area  //  I INPPO World Congress on Plant Proteomics: Methodology to Biology, p. 72, Hamburg, Germany, 31-4/8-9/2014.  
 • Lancikova V., J Ziarovska, M. Danchenko, V. Berezhna, M. Bezo, K. Razna, N. Rashydov, M. Hajduch  Preliminary analysis of DNA isolated from flax grown in the radio-contaminated Chernobyl area for six generations suggests the stability of fatty acid desaturase genes  //  XVI European Congress on Biotechnology, p. 203, Edinburgh, Scotland, 13-16/7/2014.  Published in New Biotechnology.
 • Rashydov Namik, Hajduch Martin. Using on based molecular biology approaches to assess plant elusive responses mechanisms to chronic ionizing radiation in radionuclide contaminated Chernobyl zone // VII Euroasian conference, Nuclear Science and its application. (October 21-24, 2014, Baku, Azerbaijan). - Baku, 2014. -P 34-36.

Публікації співробітників відділу генетичної інженерії

Патенти

 • Спосіб гідроксилювання α1 та α2-ланцюгів колагену людини першого типу в трансгенних рослинах. Патент на корисну модель №87967 // Щербак Н.Л., Лучаківська Ю.С., Василенко М.Ю., Петерсон А.А., Комарницький І.К., Котик Б.Є., Кучук М.В. – Заявл. 20 09 2013. Опубл. 25.02.2014, бюл. №4.
 • Застосування хімічного розщеплення полісахаридного каркасу рослинних клітин як методу підготовки рослинної біомаси до екстракції білків. Патент на корисну модель №87968 // Петерсон А.А., Лучаківська Ю.С., Василенко М.Ю., Щербак Н.Л., Комарницький І.К., Котик Б.Є., Кучук М.В. – Заявл. 20 09 2013. Опубл. 25.02.2014, бюл. №4.


Статті, опубліковані в Україні

 • Сливец М.С., Cахно Л.А., Шелудько Ю.В. Экспрессия трансгена desC цианобактерии в растениях рапса не изменяет их холодоустойчивости // Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2013. – Т.11, № 2. – C. 267-275.
 • Sakhno L.O., Slyvets M.S. Superoxide dismutase activity in transgenic canola // Cytol.Genet. – 2014. – Vol. 48, N 3. – P.145-149.
 • Sakhno L.O., Slyvets M.S., Kuchuk M.V. Cyp11A1 canola plants under heat stress conditions // Cytol.Genet. - 2014. – V.48, N.5. – P.279-284.
 • Sindarovska Y.R., Golovach I.S., Belokurova V.B., Gerasymenko I.M., Sheludko Y.V., Kuchuk N.V. Screening of plant cell culture collection for efficient host species for Agrobacterium-mediated transient expression // Cytol. Genet. - 2014. – V.48, N 4. - P. 208-217.
 • Kotsarenko K. V., Lylo V. V., Macewicz L. L., Ruban T. P., Luchakivska Yu. S., Kuchuk M. V., Lukash L. L. Influence of some biologically active substances on amount of MGMT and MARP proteins in human cells in vitro // Biopolym.&Cell. - 2014. - Vol. 30. N 3. - P. 203–208.
 • Sakhno L.O. Seed interferon imbibition leads seedling growth enhancement accompanying by increase in superoxide dismutase activity // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Збірник наукових праць, за ред. Кунаха В.А. – Київ: Логос. – 2014. – Т.15. – C. 148-152.
 • Дробот К.О., Матвєєва Н.А., Кваско О.Ю., Шаховський А.М. Створення культури “бородатих” коренів рослин алтеї лікарської Altaea officinalis з використанням різних векторних конструкцій з геном ifn-alfa2b людини // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2014. – Т. 15. - С.59-63.
 • Ратушняк Я.I., Дуплiй В.П. Деякi особливостi ризогенезу Lycopersicon esculentum Mill., Lycopersicon peruvianum var. dentatum Dun. та їх цибридiв // Фактори експериментальної еволюцiї органiзмiв: Зб. наук. пр. НАНУ, УААН, АМНУ, УТГiС iм. М.I. Вавилова; Редкол.: ... Кунах В. А. (голов. ред.) та iн. – К.: Логос, 2014. – 15. – С. 124-128.

Статті, опубліковані закордоном

 • Sakhno L.O., Slyvets M.S., Korol N.A., Karbovska N.V., Ostapchuk A.M., SheludkoY.V., Kuchuk M.V. Changes in fatty acid composition of leaf lipids in canola biotech plants under short-time heat stress // JSPB (Journal of Stress Physiology&Biochemistry). – 2014. – V.10, N2. – P.24-34.
 • Kuchuk N. V., Belokurova V. B., Matvieieva N. A., Peterson A. A., Vasylenko M. Yu., Kurchenko I. M., Kurbatova L. E., Torok T., Hunter-Cevera J. C. Screening Plant Biodiversity In Vitro for New Natural Products // Industrial Biotechnology. – 2014.- V.10, N5. – P. 363-368.
 • Sakhno L. Interferon application causes сanola seedling biomass increase // The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science (JMBFS). – 2014. – V.3, N 6. – P. 436-439.
 • Trehub M., Sakhno L. Transgenic Brassica napus plants expressing cytochrome P450SCC cyp11A1 gene under in vitro osmotic stress conditions. In: Biotechnology and plant breeding perspectives (eds R.K. Behl and E. Arseniuk). – Agrobios (International): Jodhpur. - 2014. – P.259-268.
 • Matvieieva N., Kvasko O., Shachovsky A., Afanasieva K., Zazhytska M., Kuchuk N. Agrobacterium – Mediated Transformation of Chicory Using Vector Constructions with Various Selective and Target Genes and Peculiarities of Transgenic Plants. In: Biotechnology and plant breeding perspectives (eds R.K. Behl and E. Arseniuk). – Agrobios (International): Jodhpur. - 2014. – P. 269 – 274.
 • Belokurova V.B., Kuchuk N.V. In Vitro Bank and Seed Collection of Wild-Growing Plants as a Tool for Plant Conservation and Utilization in Biotechnological Studies. In: Biotechnology and plant breeding perspectives (eds R.K. Behl and E. Arseniuk). – Agrobios (International): Jodhpur. - 2014. – P. 219 -232.

Тези, опубліковані в Україні

 • Klebanovych A., Rudas V., Gerasymenko I., Sheludko Y., Vasylenko M., Klein T., Kuchuk N. Transplastomic tobacco сlones containing uidA reporter gene under control of diffent promoter sequences. //X міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології».- 8-11 квітня 2014 р. Львів: СПОЛОМ, 2014.- С. 98-99.
 • Slyvets M., Sakhno L. Human interferon alpha 2b positively affects plant growth in both aseptic non-stressed and water deficit conditions // «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні аспекти». Харків, 11-13 листопада 2014 р.
 • Матвеева Н.А., Дробот К.А., Потрохов А.С., Потрохов А.А., Кваско О.Ю. Определение антиоксидантной активности экстрактов из трансгенных кореней Altaea officinalis L. // Материалы VI научно-практической конференции «Биотехнология как инструмент сохранения и биоразнообразия растительного мира». – 12-17 окт. 2014, Ялта – С.202-203.
 • Матвеева Н.А., Гало Гасинто Пабон Гарсез, Стародуб Сауляк Л. Растения Эквадора как новые объекты биотехнологии для получения биологически активных соединений // Материалы VI научно-практической конференции «Биотехнология как инструмент сохранения и биоразнообразия растительного мира». – 12-17 окт. 2014, Ялта – С.204-205
 • Матвеева Н.А., Стародуб Сауляк Л. Растения экваториального высокогорья Эквадора// Плодові, лікарські, технічні, декоративні рослини: актуальні питання інтродукції, біології, селекції, технології культивування. Матеріали науково-практичної заочної конференції. - 4 вересня 2014, Київ. – С.
 • Дуплій В.П., Матвєєва Н.А., Шаховський А.М., Белькова Н., Парфенова В.В., Курбатова Л.Є., Кваско О.Ю., Кучук Н.В. Особливості організації малого гідрофобного протеїну 1 (SHP1) в геномах мохоподібних // Перша міжнародна он-лайн конференція “Геноміка рослин та біотехнологія“ та друга конференція молодих учених “Біологія рослин та біотехнологія“ 23-24 грудня 2013 року, м. Київ – 2013. – С. 26.
 • Пироговський А.С., Арбузова І.А., Герасименко І.М., Шелудько Ю.В. Розробка та апробація програмного забезпечення для конструювання синтетичних промоторів для регульованої експресії трансгенів у рослинах. In: Abstracts of XII International Scientific Conference of Students and Young Scientists “Shevchenkivska vesna 2014, Life Sciences”, March, 25-28, 2014, Kiev, Ukraine, p. 86-87.
 • Дудак Д. А., Герасименко І.М., Карєва М.О., Сахно Л.О. Вивчення впливу екстрактів трансгенних рослин ріпаку на бактерії кишкової мікрофлори людини In: Abstracts of XII International Scientific Conference of Students and Young Scientists “Shevchenkivska vesna 2014, Life Sciences”, March, 25-28, 2014, Kiev, Ukraine, p. 80-81.
 • Петренко Н.М., Марковський О.В., Герасименко І.М., Моргун Б.В. Виявлення чужорідних генетичних послідовностей у зразках кукурудзи методом плр Тезисы матер. XVII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Экология. Человек. Общество», 21–23 мая 2014, Киев, Украина, с. 48-49.
 • Арбузова И.А., Герасименко И.М., Шелудько Ю.В. Получение трансгенных растений табака, несущих гены зеленого флуоресцентного белка с транзитными пептидами для транспорта в хлоропласты. Тезисы матер. XVII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Экология. Человек. Общество», 21–23 мая 2014, Киев, Украина, с. 15.

Тези, опубліковані закордоном

 • Drobot., Matvieieva N. Peculiarities of transgenic Altaea officinalis L. hairy root culture growth // Plant Physiology and genetics. Achievements and Challenges – 24-26 sept. 2014, Sofia
 • Potrokhov A., Klymchuk D., Akimov Yu., Matvieieva N.“CYTOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE CELLS OF TRANSGENIC TOBACCO PLANTS WITH INF-α2B GENE, INFECTED BY TOBACCO MOSAIC VIRUS”. "Plant Physiology and Genetics - Achievements and Challenges" 24–26 September 2014, Sofia, Bulgaria Organised by the Institute of Plant Physiology and Genetics Bulgarian Academy of Sciences. -. Р. 37
 • 3. Belokurova V.B. "Slow growth" approach as a tool for in vitro preservation of large-scale plant collections. Proc. Int. Conf. "Plant Biology and Biotechnology", Almaty, Kazakhstan, May 28-30, 2014, p.32

Конференції

 • IX Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології». 8-11 квітня 2014 р., Львів, Україна.
 • Биотехнология как инструмент сохранения и биоразнообразия растительного мира. –12-17 жовтня 2014, Ялта.
 • Плодові, лікарські, технічні, декоративні рослини: актуальні питання інтродукції, біології, селекції, технології культивування. Науково-практична заочна конференція. 4 вересня 2014, Київ, Україна.
 • Plant Physiology and Genetics - Achievements and Challenges. 24–26 September 2014, Sofia, Bulgaria.
 • Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні аспекти. 11-12 листопада 2014 р. Харків, Україна.
 • Перша міжнародна он-лайн конференція “Геноміка рослин та біотехнологія“ та друга конференція молодих учених “Біологія рослин та біотехнологія“ 23-24 грудня 2013 року, Київ, Україна.
 • XVII Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Экология. Человек. Общество», 21–23 мая 2014, Киев, Украина.
 • XII International Scientific Conference of Students and Young Scientists “Shevchenkivska vesna 2014, Life Sciences”, March, 25-28, 2014, Kiev, Ukraine.


Публікації співробітників відділу молекулярної генетики

Патенти

 1. Патент 88203 Україна, МПК C12N 15/00 Спосіб детекції трансформаційної події GT73 ріпаку методом мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції / Моргун Б.В., Степаненко А.І., Степаненко О.В.; заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ. – № u2013 09296; заявл. 24.07.2013; опубл. 11.03.2014, Бюл. №5.

Статті, опубліковані в Україні

 • Бавол А.В., Дубровна О.В., Моргун Б.В. Ідентифікація генів Dreb 1 у рослин-регенерантів м'якої пшениці, отриманих зі стійких до модельованого водного дефіциту калюсних ліній // Физиология растений и генетика. 2014, Т. 46, №2, С. 136-142.
 • Бавол А.В. Дубровна О.В.,Моргун Б.В. Отримання та аналіз методом IRAP ПЛР трансгенних клітинних ліній м’якої пшениці //Biotechnologia acta.-2013.- V.6, N6.- P. 113-119.
 • Бавол А. В., Зінченко М.О., Дубровна О.В. Молекулярно–генетичний поліморфізм клітинних ліній пшениці, стійких до метаболітів збудника офіобольозу, за дії осмотичного стресу // Цитология и генетика -2014.- Т. 48, № 1. - С. 60-66.
 • Бавол А.В. Дубровна О.В., Гончарук О.М., Воронова С.С. Agrobacterium- опосередкована трансформація м’якої пшениці з використанням калюсних культур// Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць. - Київ: Логос. - 2014. - Т. 15- С. 16-19.
 • Гончарук О.М., Бавол А.В., Дубровна О.В. Морфогенез в культурі апікальних меристем пагонів високопродуктивних сортів озимої пшениці // Физиология растений и генетика.- 2014.- Т.46, № 3.- С.245-251.
 • Горбатюк І.Р., Бавол А.В., Моргун Б.В. Агробактеріальна трансформація in planta пшениці озимого сорту Подолянка та ярого сорту Bobwhite // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Збірник наукових праць, за ред. Кунаха В.А. – Київ: Логос. – 2014. – Т. 15. - С. 35-39
 • Марковський О.В., Банникова М.О., Борисова В.В., Федоренко Т.В., Моргун Б.В. Виявлення генів, які детермінують якісні характеристики зерна та стійкість до стресових факторів, у кукурудзи // Наука та інновації. 2014. Т. 10. № 1. С. 43-55.
 • Моргун Б.В., Чугункова Т.В., Лялько І.І., Великожон Л.Г., Степаненко А.І. Молекулярно-генетична ідентифікація та цитологічні особливості сортів озимої м’якої пшениці з пшенично-житньою транслокацією // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Збірник наукових праць, за ред. Кунаха В.А. – Київ. – 2014. – Т. 15. - С. 220-223.
 • Моргун Б.В., Степаненко А.І., Степаненко О.В., Чугункова Т.В., Лялько І.І., Великожон Л.Г. Молекулярне визначення локалізації житніх транслокацій у сортах м’якої пшениці та їх цитологічна характеристика/ Фізіологія рослин і генетика. – 2014. – Т. 46, № 4. – С. 319-324.
 • Нітовська І.О., Абраїмова О.Є., Сатарова Т.М., Шаховський А.М., Моргун Б.В. Біолістична трансформація незрілих зародків кукурудзи // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Збірник наукових праць, за ред. Кунаха В.А. – Київ. – 2014. – Т. 15. - С. 112-117.
 • Cенюк О.Ф., Горовой Л.Ф., Палапар Л.А., Круль Н.И. Влияние меланин-глюканового комплекса, выделенного из грибов трутовика, на продолжительность жизни самок мышей линии ICR. Проблемы старения и долголетия, 2014, т. 23, № 1, с. 11 – 27.
 • Cенюк О.Ф., Ковальов О.В. Палапар Л.А., Круль Н.И. Горовий Л.Ф. Радіопротекторний вплив на ДНК мишей комплексів біополімерів з трутовика Fomes fomentarius за дії іонізуючих випромінювань у малих дозах. Ядерна фізика та енергетика, 2014, т.15, № 1, с.73-81.
 • Cенюк О.Ф., Ковальов О.В. Паламар Л.А., Круль Н.И. Горовий Л.Ф. Порівняння радіомодіфікуючого ефекту індраліну і меланін-глюкан-хітинового комплексу з трутовика Fomes fomentarius. Ядерна фізика та енергетика, 2014, т.15, № 2, с.178-188.
 • Степаненко А.І., Благодарова О.М., Моргун Б.В., Чугункова Т.В., Рибалка О.І. Детекція пшенично-житніх транслокацій за допомогою ДНК-маркерів та електрофорезу білків/ Вісн. Укр. Тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2014. – Т. 12, № 1. – С. 78-83.
 • Степаненко А.І., Моргун Б.В., Трояновська А.В., Рибалка О.І., Великожон Л.Г. Алельні варіанти генів поліфенолоксидази PPO-A1 та PPO-D1 у сортів озимої пшениці української селекції // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Збірник наукових праць, за ред. Кунаха В.А. – Київ. – 2014. – Т. 15. - С. 238-242.
 • Степаненко О.В., Моргун Б.В., Рибалка О.І., Степаненко А.І., Кузьмінський Є.В. Виявлення алельних варіантів гена wax серед вітчизняних і зарубіжних сортів ячменю // Наукові вісті НТУУ "КПІ". Хімічні і біологічні науки та технології. 2014 №3, С. 78-83.
 • Степаненко А.І., Трояновська А.В., Моргун Б.В., Чугункова Т.В., Великожон Л.Г., Рибалка О.І., Поліщук С.С. Маркерний аналіз генів поліфенолоксидази (РРО) у сортах м’якої пшениці // Физиология растений и генетика. -2014.- Т. 46, №6.- С. ...-...
 • Тараненко А.М., Банникова М.О., Моргун Б.В. Сортозалежні ростові показники та регенераційна здатність різних експлантів капусти (Brassica oleracea L.) в культурі in vitro // Фактори експериментальної еволюції організмів.– Збірник наукових праць, за ред. Кунаха В.А. - T.15 – Київ: Логос. – 2014. – с.141 – 143(4).
 • Топчій Т.В., Починок В.М., Моргун Б.В. Стійкість ліній озимої пшениці, створених способом віддаленої гібридизації, до комплексу хвороб та шкідників // Физиология растений и генетика. 2014, Т. 46, №3, С. 230-235.
 • Tishchenko OM, Komisarenko AG, Mykhalska SI, Sergeeva LE, Adamenko NI, Morgun BV, Kochetov AV. Agrobacterium-mediated transformation of sunflower (Helianthus annuus L.) in vitro and in planta using LBA4404 strain harboring binary vector pBi2E with dsRNA-suppressor of proline dehydrogenase gene // Cytology and Genetics. 2014, V. 48, N. 4, P. 218-226.
 • Шаверський А.А., Степаненко А.І., Жолнер Л.Г., Поліщук С.С., Моргун Б.В. Дослідження алельного поліморфізму генів bmy1 і lox-1 ячменю, пов’язаних із пивоварними характеристиками зерна // Наукові вісті НТУУ "КПІ". Хімічні і біологічні науки та технології. 2014 №3, С. 88-94.
 • Тараненко А. М., Сахно Л. О., Моргун Б. В., Кучук М. В. Порівняльний молекулярно-генетичний аналіз між українськими та зареєстрованими в ЕС гліфосат-толерантними трансгенними ріпаками // Biotechnology Acta (подано до друку)
 • Степаненко О.В. Моргун Б.В., Рибалка О.І., Степаненко А.І., Кузьмінський Є.В. Виявлення алельних варіантів гена Wаx серед вітчизняних та зарубіжних сортів ячменю// Міжнародний науково-технічний журнал Наукові вісті Національного технічного університету України «КПІ». – 2014. – № 3. – С.(у друці)
 • Шаверський А. А., Степаненко А.І., Жолнер Л.Г., Поліщук С.С., Моргун Б.В. Дослідження алельного поліморфізму генів bmy1 та lox-1 ячменю, пов’язаних з пивоварними характеристиками зерна / Міжнародний науково-технічний журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України «КПІ». – 2014. – № 3. – С.(у друці)
 • Горбатюк І.Р., Бавол А.В., Голубенко А.В., Моргун Б.В. Вплив синтетичних ауксинподібних регуляторів росту на регенераційну здатність калюсу м’якої пшениці сорту Зимоярка // Biotechnologia Acta , 2014 (подано до друку).
 • Моргун Б.В., Степаненко О.В., Степаненко А.І., Тараненко А.М., Кучук М.В. Виявлення на території Київської області трансгенних рослин ріпаку, стійких до гербіцидів // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, Т. ..., №..., 2014, С.
 • Степаненко А.І., Моргун Б.В., Степаненко О.В., Поліщук С.С., Рибалка О.І. Розповсюдження гена HvITR1, що кодує інгібітор трипсину CME (BTI-CME) та колоїдальну стабільність пива, серед сортів ячменю, зареєстрованих в Україні. Acta Biotechnologia, 2014 (До друку).

Тези, опубліковані в Україні

 • Деркач К.В., Абраімова О.Є., Нітовська І.О., Моргун Б.В., Борисова В.В., Гончаров Ю.О., Сатарова Т.М. Результати генетичної трансформації гібриду кукурудзи PLS61×ДК633/266 // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Інновації в сучасній селекції та генетиці сільськогосподарських культур", Одеса, 28-30 жовтеня 2014 року, СГІ – НЦНС НААН України. – С. 74-76.
 • Горбатюк І.Р., Бавол А.В., Моргун Б.В. Оптимізація середовища для регенерації м’якої пшениці за умов agrobacterium-опосередкованої трансформації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Проблемы и перспективы исследований растительного мира», Нікітський ботанічний сад – ННЦ НААН України, Ялта, 13-16 травня 2014 року. – С. 42.
 • Горбатюк І.Р., Бавол А.В., Моргун Б.В. Трансформація in planta м’якої озимої пшениці сорту Подолянка за допомогою агробактерій // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії», Київ, НУБіП, 15-16 травня 2014 року, с. 19-20.
 • Горбатюк І.Р., Голубенко А.В., Бавол А.В., Гнатюк І.С., Моргун Б.В. Вплив синетичного регулятора росту dicamba на регенерацію м’якої пшениці з калюсу // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Інновації в сучасній селекції та генетиці сільськогосподарських культур", Одеса, 28-30 жовтеня 2014 року, СГІ – НЦНС НААН України. – С. 73-74.
 • Горбатюк І.Р., Бавол А.В., Голубенко А.В., Гнатюк І.С., Моргун Б.В. Оптимізація умов регенерації м’якої пшениці з калюсної тканини за допомогою рослинних регуляторів росту синтетичного походження // Тези III Міжнародної наукової конференції «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти», 11-13 листопада 2014 року, Харків. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Українське товариство фізіологів рослин – С. 56-57.
 • Макаренко Р.О., Марковський О.В., Моргун Б.В., Кучук М.В. Клонування послідовностей генів SHP1 малого гідрофобного білка антарктичних мохів // Біологія рослин та біотехнологія. Матеріали II конференції молодих учених 24-25 грудня 2013 року, ІХБіГ НАНУ, Київ, Україна - С. 29.
 • Молитва О.А., Деркач К.В., Абраімова О.Є., Нітовська І.О., Моргун Б.В., Сатарова Т.М. Біолістична трансформація калусних тканин кукурудзи // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії», Київ, НУБіП, 15-16 травня 2014 року, с. ???.
 • Нитовская И.А., Абраимова О.Е., Сатарова Т.Н., Моргун Б.В. Морфология растений кукурузы, выращенных в условиях теплицы, после регенерации  in vitro // Материалы VI Международной научно-практической конференции «Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира (физиолого-биохимические, эмбриологические, генетические и правовые аспекты)», Никитский ботанический сад – Национальный научный центр (НБС-ННЦ), Ялта, 12-17 октября 2014 года. – С. ???  
 • Похилько С.Ю., Степаненко А.І., Орябінська Л.Б., Моргун Б.В. Розробка мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції для виявлення трансформаційної події GTS 40-3-2 сої // Тези доповідей VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, присвяченої 200-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка, НТУУ “КПІ”, Київ, 25 квітня 2014 року. – С. 61-62.
 • Похилько С., Моргун Б., Степаненко А. Виявлення трансгенних послідовностей у харчових продуктах та рослинах сої, зібраних на території України // Матеріали Х Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 8-11 квітня 2014 року. – С. 93-94.
 • Степаненко А.І., Моргун Б.В. Молекулярні маркери у селекції м’якої пшениці в Україні // Тези доповідей VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, присвяченої 200-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка, НТУУ “КПІ”, Київ, 25 квітня 2014 року. – С. 67-68.
 • Степаненко А.І., Моргун Б.В., Похилько С.Ю. Виявлення цінних алелів високомолекулярних глютенінів (ВМГ) пшениці з використанням молекулярних маркерів // Тези III Міжнародної наукової конференції «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти», 11-13 листопада 2014 року, Харків. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Українське товариство фізіологів рослин – С. 60-61.
 • Степаненко А.І., Cтепаненко О.В., Моргун Б.В., Скринник М.М. Виявлення алелів генів якісних показників у харчових продуктах з використанням молекулярних маркерів // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Інновації в сучасній селекції та генетиці сільськогосподарських культур", Одеса, 28-30 жовтеня 2014 року, СГІ – НЦНС НААН України. – С. 87-89.
 • Степаненко А.І., Моргун Б.В., Трояновська А.В., Рибалка О.І., Великожон Л.Г. Алелі низькоактивної поліфенолоксидази у сортах озимої пшениці // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії», Київ, НУБіП, 15-16 травня 2014 року. С. 46-47.
 • Степаненко О.В., Рибалка О.І., Моргун Б.В. Виявлення пшеничних ваксі генів у гібридах тритикале за використання молекулярно-генетичних підходів // Тези III Міжнародної наукової конференції «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти», 11-13 листопада 2014 року, Харків. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Українське товариство фізіологів рослин – С. 62-63.
 • Степаненко О.В., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Поширення алельних варіантів генів wx серед вітчизняних сортів м’якої пшениці // Тези доповідей VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, присвяченої 200-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка, НТУУ “КПІ”, Київ, 25 квітня 2014 року. – С. 127.
 • Степаненко О.В., Рибалка О.І., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Розробка нисхідної ПЛР для визначення алельних варіантів гену Wax ячменю // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Проблемы и перспективы исследований растительного мира», Нікітський ботанічний сад – ННЦ НААН України, Ялта, 13-16 травня 2014 року. – С. 67-68.
 • Тараненко А.М., Нітовська І.О., Коломицева О.В., Моргун Б.В. Створення генетичних конструкцій, які містять ген cry1A(b), та вивчення їх функціональної активності у рослинах тютюну // Материалы международной научно-практической конференции молодых учених «Проблемы и перспективы исследований растительного мира», Ялта, 13 – 16 мая 2014 - Ялта, 2014. – с.68.
 • Трояновська А.В., Моргун Б.В., Степаненко А.І., Рибалка О.І. Детекція алелів локусу Gpc-B1 у генотипах м'якої пшениці // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Інновації в сучасній селекції та генетиці сільськогосподарських культур", Одеса, 28-30 жовтеня 2014 року, СГІ – НЦНС НААН України. – С. 93-94.
 • Шаверський А.А., Степаненко А.І., Жолнер Л.Г., Моргун Б.В. Визначення у вітчизняних та зарубіжних сортах ячменю алельного стану генів Bmy1 та LOX-1, пов’язаних з пивоварними характеристиками зерна // Тези доповідей VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, присвяченої 200-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка, НТУУ “КПІ”, Київ, 25 квітня 2014 року. – С. 73.
 • Шаверський А.А., Жолнер Л.Г., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Дослідження алельного поліморфізму гена Bmy1 у вітчизняних та зарубіжних сортах ячменю // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Проблемы и перспективы исследований растительного мира», Нікітський ботанічний сад – ННЦ НААН України, Ялта, 13-16 травня 2014 року. – С. 74.
 • Шнуренко О.Р., Ситнік О.І., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Використання SSR-маркерів для генотипування сортів Hordeum vulgare // Тези доповідей VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, присвяченої 200-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка, НТУУ “КПІ”, Київ, 25 квітня 2014 року. – С. 130.
 • Шнуренко О.Р., Ситнік О.І., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Дослідження генетичного різноманіття ячменю за допомогою SSR-маркерів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Проблемы и перспективы исследований растительного мира», Нікітський ботанічний сад – ННЦ НААН України, Ялта, 13-16 травня 2014 року. – С. 76.
 • Шнуренко О.Р., Ситнік О.І., Степаненко А.І., Моргун Б.В., Поліщук С.С. Використання SSR-маркерів у дослідженні генетичного різноманіття сортів ячменю // Матеріали ХVII Міжнародної науково–практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство», НТУУ «КПІ», Київ, 21–23 травня 2014 року. – С. 66.
 • Коломицева О.В., Нітовська І.О., Тараненко А.М., Моргун Б.В. Тестування генетичних конструкцій, які містять ген сry1Ab, у рослинах видів Nicotiana.//Тези V Всеукраїнського форуму «Дотик природи», Київ, 20-22 жовтня 2014 року.
 • Деркач К.В., Абраімова О.Є., Нітовська І.О., Моргун Б.В., Борисова В.В., Гончаров Ю.О., Сатарова Т.М. Результати генетичної трансформації гібриду кукурудзи PLS61×ДК633/266 // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Інновації в сучасній селекції та генетиці сільськогосподарських культур", Одеса, 28-30 жовтеня 2014 року, СГІ – НЦНС НААН України. – С. 74-76.
 • Горбатюк І.Р., Бавол А.В., Моргун Б.В. Оптимізація середовища для регенерації м’якої пшениці за умов Agrobacterium-опосередкованої трансформації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Проблемы и перспективы исследований растительного мира», Нікітський ботанічний сад – ННЦ НААН України, Ялта, 13-16 травня 2014 року. – С. 42.
 • Горбатюк І.Р., Бавол А.В., Моргун Б.В. Трансформація in planta м’якої озимої пшениці сорту Подолянка за допомогою агробактерій // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії», Київ, НУБіП, 15-16 травня 2014 року, с. 19-20.
 • Горбатюк І.Р., Голубенко А.В., Бавол А.В., Гнатюк І.С., Моргун Б.В. Вплив синетичного регулятора росту dicamba на регенерацію м’якої пшениці з калюсу // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Інновації в сучасній селекції та генетиці сільськогосподарських культур", Одеса, 28-30 жовтеня 2014 року, СГІ – НЦНС НААН України. – С. 73-74.
 • Горбатюк І.Р., Бавол А.В., Голубенко А.В., Гнатюк І.С., Моргун Б.В. Оптимізація умов регенерації м’якої пшениці з калюсної тканини за допомогою рослинних регуляторів росту синтетичного походження // Тези III Міжнародної наукової конференції «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти», 11-13 листопада 2014 року, Харків. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Українське товариство фізіологів рослин – С. 56-57.
 • Молитва О.А., Деркач К.В., Абраімова О.Є., Нітовська І.О., Моргун Б.В., Сатарова Т.М. Біолістична трансформація калусних тканин кукурудзи // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії», Київ, НУБіП, 15-16 травня 2014 року, с. 70-71.
 • Трояновська А.В., Моргун Б.В., Степаненко А.І., Рибалка О.І. Детекція алелів локусу Gpc-B1 у генотипах м'якої пшениці // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Інновації в сучасній селекції та генетиці сільськогосподарських культур", Одеса, 28-30 жовтеня 2014 року, СГІ – НЦНС НААН України. – С. 93-94.
 • Нитовская И.А., Абраимова О.Е., Сатарова Т.Н., Моргун Б.В. Морфология растений кукурузы, выращенных в условиях теплицы, после регенерации in vitro // Материалы VI Международной научно-практической конференции «Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира (физиолого-биохимические, эмбриологические, генетические и правовые аспекты)», Никитский ботанический сад – Национальный научный центр (НБС-ННЦ), Ялта, 12-17 октября 2014 года. – С. 44.
 • Петренко Н.М., Марковський О.В., Герасименко І.М., Моргун Б.В. Виявлення чужорідних генетичних послідовностей у зразках кукурудзи методом ПЛР // Матеріали ХVII Міжнародної науково–практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство», НТУУ «КПІ», Київ, 21–23 травня 2014 року. – С. 48-49. >>>
 • Похилько С.Ю., Степаненко А.І., Орябінська Л.Б., Моргун Б.В. Розробка мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції для виявлення трансформаційної події GTS 40-3-2 сої // Тези доповідей VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, присвяченої 200-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка, НТУУ “КПІ”, Київ, 25 квітня 2014 року. – С. 61-62.
 • Похилько С., Моргун Б., Степаненко А. Виявлення трансгенних послідовностей у харчових продуктах та рослинах сої, зібраних на території України // Матеріали Х Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 8-11 квітня 2014 року. – С. 93-94.
 • Степаненко А.І., Моргун Б.В. Молекулярні маркери у селекції м’якої пшениці в Україні // Тези доповідей VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, присвяченої 200-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка, НТУУ “КПІ”, Київ, 25 квітня 2014 року. – С. 67-68.
 • Степаненко А.І., Моргун Б.В., Похилько С.Ю. Виявлення цінних алелів високомолекулярних глютенінів (ВМГ) пшениці з використанням молекулярних маркерів // Тези III Міжнародної наукової конференції «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти», 11-13 листопада 2014 року, Харків. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Українське товариство фізіологів рослин – С. 60-61.
 • Степаненко А.І., Cтепаненко О.В., Моргун Б.В., Скринник М.М. Виявлення алелів генів якісних показників у харчових продуктах з використанням молекулярних маркерів // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Інновації в сучасній селекції та генетиці сільськогосподарських культур", Одеса, 28-30 жовтеня 2014 року, СГІ – НЦНС НААН України. – С. 87-89.
 • Степаненко А.І., Моргун Б.В., Трояновська А.В., Рибалка О.І., Великожон Л.Г. Алелі низькоактивної поліфенолоксидази у сортах озимої пшениці // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії», Київ, НУБіП, 15-16 травня 2014 року. С. 46-47.
 • Степаненко О.В., Рибалка О.І., Моргун Б.В. Виявлення пшеничних ваксі генів у гібридах тритикале за використання молекулярно-генетичних підходів // Тези III Міжнародної наукової конференції «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти», 11-13 листопада 2014 року, Харків. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Українське товариство фізіологів рослин – С. 62-63.
 • Степаненко О.В., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Поширення алельних варіантів генів wx серед вітчизняних сортів м’якої пшениці // Тези доповідей VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, присвяченої 200-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка, НТУУ “КПІ”, Київ, 25 квітня 2014 року. – С. 127.
 • Степаненко О.В., Рибалка О.І., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Розробка нисхідної ПЛР для визначення алельних варіантів гену Wax ячменю // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Проблемы и перспективы исследований растительного мира», Нікітський ботанічний сад – ННЦ НААН України, Ялта, 13-16 травня 2014 року. – С. 67-68.
 • Тараненко А.М., Нітовська І.О., Коломицева О.В., Моргун Б.В. Створення генетичних конструкцій, які містять ген cry1A(b), та вивчення їх функціональної активності у рослинах тютюну // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Проблемы и перспективы исследований растительного мира», Нікітський ботанічний сад – ННЦ НААН України, Ялта, 13-16 травня 2014 року. – С. 68.
 • Шаверський А.А., Степаненко А.І., Жолнер Л.Г., Моргун Б.В. Визначення у вітчизняних та зарубіжних сортах ячменю алельного стану генів Bmy1 та LOX-1, пов’язаних з пивоварними характеристиками зерна // Тези доповідей VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, присвяченої 200-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка, НТУУ “КПІ”, Київ, 25 квітня 2014 року. – С. 73.
 • Шаверський А.А., Жолнер Л.Г., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Дослідження алельного поліморфізму гена Bmy1 у вітчизняних та зарубіжних сортах ячменю // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Проблемы и перспективы исследований растительного мира», Нікітський ботанічний сад – ННЦ НААН України, Ялта, 13-16 травня 2014 року. – С. 74.
 • Шнуренко О.Р., Ситнік О.І., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Використання SSR-маркерів для генотипування сортів Hordeum vulgare // Тези доповідей VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, присвяченої 200-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка, НТУУ “КПІ”, Київ, 25 квітня 2014 року. – С. 130.
 • Шнуренко О.Р., Ситнік О.І., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Дослідження генетичного різноманіття ячменю за допомогою SSR-маркерів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Проблемы и перспективы исследований растительного мира», Нікітський ботанічний сад – ННЦ НААН України, Ялта, 13-16 травня 2014 року. – С. 76.
 • Шнуренко О.Р., Ситнік О.І., Степаненко А.І., Моргун Б.В., Поліщук С.С. Використання SSR-маркерів у дослідженні генетичного різноманіття сортів ячменю // Матеріали ХVII Міжнародної науково–практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство», НТУУ «КПІ», Київ, 21–23 травня 2014 року. – С. 66. >>>

Тези, опубліковані закордоном

 • Nuzhina N.V., Holubenko A.V., Nitovska I.O., Morgun B.V. Anatomical studies of intertribe cybrid of Brassica napus containing chloroplasts of Lesquerella fendleri // International Scientific Conference “Plant Physiology and Genetics - Achievements and Challenges” Sofia, Bulgaria, 24-26 September 2014. -P. 33-34.
 • Макаренко Р. А., Моргун Б. В. Клонирование и биоинформатический анализ последовательностей кДНК генов SHP малых гидрофобных белков антарктических мхов // Вторая летняя школа по биоинформатике (Санкт-Петербург, 27 июля – 1 августа 2014 года). Тезисы докладов. – Санкт-Петербург: Свое издательство, 2014. – 42 с. – C. 33-34.
 • Степаненко А.И., Моргун Б.В., Рыбалка А.И. Молекулярные маркеры для детектирования в пшенице QTL Gpc-B1, перенесенного от T. dicoccoides // Сборник тезисов ХІV Молодёжной научной конференции «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии», Москва, Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии, 16 квітня 2014 року, с. 50-52.
 • Степаненко А.И., Моргун Б.В., Степаненко Е.В., Полищук С.С., Рыбалка О.И. Определение аллелей гена HvITR1, отвечающих за помутнение пива, среди сортов ячменя, зарегистрированных в Украине // Материалы VI Съезда Вавиловского общества генетиков и селекционеров (ВОГиС) и ассоциированных генетических симпозиумов. Ростов-на-Дону, Российская Федерация. 15-20 июня 2014 года. С7-37, стр. 155.
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти