До 80-річчя академіка НАН України Дмитра Михайловича Гродзинського / Бібліотечна виставка

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Гродзинський Дмитро Михайлович

д.б.н. академік Національної академії наук України, завідувач відділом біофізики і радіобіології ІКБГІ

5 липня виповнюється 80 років видатного вченого-радника Президії Національної академії наук України, Лауреата Державних премій України в галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки, академіка НАН України, доктора біологічних наук, професора Дмитра Михайловича Гродзинського.

Народився Д.М. Гродзинський в м. Біла Церква в сім'ї ботаніків, викладачів Білоцерківського сільськогосподарського інституту. З дитячих років його цікавила таємниця життя світу рослин. Він закінчив агрономічний факультет Білоцерківського сільськогосподарського інституту і механіко-математичний факультет МГУ ім. М.В. Ломоносова.

D.M. Grodzinskii. Plant Biophysics

У 1955 році Дмитро Михайлович блискуче захистив кандидатську дисертацію «Действие малых доз ионизирующих излучений на растения», а в 1965 році докторську дисертацію на тему «Природна радіоактивність в житті рослин», що стосується вивчення фізіологічної ролі природної радіоактивності та її значення в еволюції рослин.

У 1962 році з ініціативи Д.М. Грозинського в Інституті фізіології рослин АН УРСР було створено відділ біофізики і радіобіології. Пізніше цей відділ, яким беззмінно керує Дмитро Михайлович, став структурним підрозділом Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Його перша монографія присвячена використанню мічених атомів в фізіології і біохімії рослин. Як відомий вчений в цій галузі він був запрошений в якості експерта ФАО ООН для роботи в Югославію для надання допомоги в організації наукових досліджень в університетах цієї країни.

З 1974 по 1985 роки Д.М. Гродзинський був директором Інституту фізіології рослин АН УРСР. Під його керівництвом досягнуто значних успіхів в області вивчення явища фотосинтезу та розвитку, фундаментальних та прикладних досліджень у теорії продукційного процесу і надійності рослинних систем.

Після аварії на Чорнобильській АЕС під керівництвом академіка Д.М. Гродзинського розгорнуто дослідження пов'язані з упередженням негативних радіоекологічних і радіобіологічних наслідків аварії. Він одним з перших порушив таємницю про екологічні наслідки радіоактивного забруднення та про ризик захворювань. З 1991 року він очолює Національну комісію по радіаційному захисту при Верховній Раді України.

Д.М. Гродзинский, И.Н. Гудков. Защита растений от лучевого поражения

Найбільш вагомий внесок вчений зробив у теорію і практичні аспекти досліджень дії експериментальної радіоактивності на рослинах. Одразу після аварії на ЧАЕС виїжджав у 30-ти кілометрову зону, вивчав радіоекологічні наслідки аварії, розробив систему перепрофілювання аграрного виробництва у регіонах з підвищеним рівнем забруднення та рекомендації по зниженню вмісту радіонуклідів у продуктах рослинництва, проводив просвітницьку діяльність серед населення України виступаючи в засобах масової інформації.

Його ім'я добре відоме у нашій країні та у світі. Праці вченого одержали всесвітнє визнання. Його було обрано членом Всесвітньої академії наук у Відні. Головним напрямком наукової діяльності Д.М. Гродзинського є фундаментальні дослідження біофізичних аспектів фізіологічних реакцій та механізмів дії іонізуючого випромінювання на вищі рослини.

А.М. Гродзинский, Д.М. Гродзинский. Краткий справочник по физиологии растений

Наукові інтереси Д.М. Гродзинського плекалися десятиріччями тернистих сходжень і випробувань, гіпотез, ідей та наукових узагальнень. Найбільш вагомий внесок ювіляр зробив у розшифровку процесів пострадіаційного відновлення, довівши наявність радіозахистних і радіосенсибілюючих ефектів у рослин. Д.М. Гродзінський вперше сформулював основні положення, теорії надійності біологічних систем, встановив значення репарації ДНК, регенераційних клітинних структур і меристем у відновленні рослинного організму після опромінення. Фундаментальні розробки вченого знайшли своє використання у селекції та рослинництві.

Він вчений з напрочуд широким колом енциклопедичних знань та інтересів. Радіобіологи вважають його радіобіологом, фізіологи — фізіологом, екологи — екологом, еволюціоністи — еволюціоністом. Має чудову пам'ять і володіє дивовижними знаннями з історії нашої Батьківщини.

Перша книга Д.М. Гродзинського «Методика применения радиоактивных изотопов в биологии» вийшла з друку в 1962 році. Через рік у співавторстві з братом Андрієм Михайловичем Гродзинським був опублікований «Краткий справочник по физиологии растений», який на довгі роки став настільною книгою усіх хто цікавився фізіологією рослин.

На сьогодні академік Д.М. Гродзинський автор понад 750 наукових праць, близько 30 монографій, зокрема таких широко відомих вітчизняним і зарубіжним вченим, як «Биофизика растений» (1972), «Биофизика» (1988), «Радиобиология растений» (1988), підручник «Радіобіологія рослин» (2000), «Чотиримовний словник назв рослин (українсько-російсько-англійсько-латинський)» (2001). У співавторстві вийшли підручник для вузів «Основи системної біології» (2005), «УФ радіація і рослини: механізми ушкодження та захисту» (2007), «Радіобіологічні ефекти хронічного опромінення рослин у зоні впливу Чорнобильської катастрофи» (2008), «Тримовний словник назв судинних рослин флори України» (2008) та інші.

Дмитро Михайлович чудовий педагог. З 1958 року викладає в Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка і є завідувачем та професором організованої ним кафедри. Відома у світі наукова школа Гродзинського нині становить близько 70 кандидатів і 12 докторів наук не тільки в Україні, а й в інших країнах.

З 1998 по 2009 рік велику організаторську роботу Д.М. Гродзинський проводив як академік-секретар Відділення загальної біології НАН України.

З квітня 2009 року — радник Президії НАН України, голова заснованого ним Українського радіобіологічного товариства та Всеукраїнської асоціації біологів рослин, член редколегій багатьох наукових журналів.

Наукові досягнення академіка Д.М. Гродзинського відзначені орденом «Знак пошани» (1977), Почесною Грамотою Верховної Ради УРСР (1986), премією НАН України ім. М.Г. Холодного (1980), Державною премією України (1992). У 1998 році Д.М. Гродзинському присвоєно високе звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Усі кому доводилось спілкуватись з Дмитром Михайловичем відмічають багатогранність та глибину його знань та навдивовиж широке коло його інтересів. Він любить і знає вітчизняну та зарубіжну літературу, історію, театр, музику, відвідує музеї, любить мандрувати по історичним та заповідним місцям України. Вражає колосальна працьовитість вченого, доступність і простота.

Вибрані публікації

Д.М. Гродзинский. Модели живого и ботаническая бионика Гродзинский Д.М.Модели живого и ботаническая бионика:научно-популярная лит.-К.:Наук.думка,1966.-128с
Д.М. Гродзинский. Методика применения радиоактивных изотопов в биологии Гродзинский Д.М. Методика применения радиоактиых изотопов в биологии /УАСХА,Отв.ред.П.А.Власюк.-К.:Изд-во УАСХА, 1962. - 171с.
Д.М. Гродзинский. Естественная радиактивность растений и почв Гродзинский Д.М. Естественная радиоактивность растений и почв/АН УССР.Ин-т физиологии растений.-К.:Наукова думка, 1965.-216с.-Библиогр.:с.205-214.
Д.М. Гродзинський. Радіобіологія Гродзинський Д.М. Радіобіологія: {підруч. для вузів}. - К. : Либідь, 2000. - 448 с.
Радіобіологічні ефекти хронічного опромінення рослин у зоні чорнобильської катастрофи Радіобіологічні ефекти хроічного опромінення рослин у зоні впливу Чорнобильської катастрофи :наук. вид. /Гродзинський Д.М., Гуща М.І., Дмитрієв О.П. та ін. - К. : Наук. Думка, 2008. - 373 с.
Типова програма кандидатського іспиту із спеціальності 03.00.01 - радіобіологія Типова програма кандидатського іспиту із спеціальності 03.00.01 - Радіобіологія ( біологічні та медичні науки)/Гродзинський Д.М.,Гудков І.М., Талько В.В.- К.,2009.- 19 с.
С.М. Зиман та ін. Тримовний словник назв судинних рослин флори України Тримовний словник назв судинних рослин флори України: наук вид./ Зиман С.М., Дідух Я.П., Гродзинський Д.М. та ін. .-К.: Фітосоціоцентр,2008. - 320 с.
Д.М. Гродзинський та ін. УФ-В радіація і рослини. Механізми ушкодження та захисту УФ - радіація і рослини: механізми ушкодження та захисту/ Гродзинський Д.М., Дмитрієв О.П., Гуща М.І. та ін.; відпов. ред. І. М. Гудков. - К.: Фітосоціоцентр, 2007. -152 с., іл.
Д.М. Гродзинський та ін. Застосування рослинних тест-систем для оцінки комбінованої дії факторів різної природи Застосування рослинних тест-систем для оцінки комбінованої дії факторів різної природи {метод. рек. по. оцінці допустимих рівнів радіонуклідного та хімічного забруднення за їх комбінованої дії} / Д.М. ГРОДЗИНСЬКИЙ, Ю.В. Шиліна, Н.К. Куцокінь та ін. - К.: Фітосоціоцентр, 2006.-60 с.
Методи управління радіоємністю екосистем Методи управління радіоємкістю екосистем: моногр./ Д.М. Гродзинський, Ю.О.Кутлахмедов, О.М.Міхєєв та ін.; Під ред. Д.М. Гродзинського. - К.: Фітосоціоцентр, 2006. - 172 с.
Н.І. Околітенко, Д.М. Гродзинський. Основи системної біології Околітенко Н.І., Гродзинський Д.М. Основи системної біології: {навч. посібник для вузів}.- К.: Либідь, 2005. - 360 с.
Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в Україні Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в Україні:{наук. вид.} / Гродзинський Д.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Черевченко Т.М. та ін. - К.: Академперіодика, 2001. - 104 с.
Антропогенная радионуклидная аномалия и растения Антропогенная радионуклидная аномалия и растения: науч. изд. / Гродзинский Д.М., Коломиец К.Д., Кутлахмедов Ю.А. и др. - К.: Лыбидь, 1991.- 160 с.
Д.М. Гродзинский. Радиобиология растений Гродзинский Д.М. Радиобиология растений: моногр. / Д.М. Гродзинський; Отв. Ред. И.Н. Гудков.- К.: Наук. думка, 1989. - 384 с.
П.Г. Костюк и др. Биофизика Биофизика: учебник для вузов / П.Г. Костюк, Д.М. Гродзинський, В.Л. Зима и др.; Под общ. ред. П.Г. Костюка .- К.: Вища шк., 1988. - 504 с.
Д.М. Гродзинский и др. Надежность и старение биологических систем Надежность и старение биологических систем : моногр. / Гродзинский Д.М., Войтенко В.П., Кутлахмедов Ю.А., Кольтовер В.К.; Отв. ред. - И.Н. Гудков. - К. : Наук. думка, 1987. - 176 с.
Д.М. Гродзинский и др. Формирование радиобиологической реакции растений Формирование радиобиологической реакции растений : моногр. / Гродзинский Д.М., Коломиец К,Д., Гудков И.Н. и др.: под общ. ред. Д.М. Гродзинского.-К.: Наук. думка, 1984. - 216 с.
Д.М. Гродзинский. Надежность растительных систем Гродзинский Д.М. Надежность растительных систем :моногр. / Гродзинский Д.М, ; Отв. Ред. А.Н. Ясников. - К.: Наук. думка, 1983. - 368 с.
Формы пострадиационного восстановления растений Формы пострадиационного восстановления растений: моногр./ Гродзинсий Д. М., Коломиец К. Д., Гудков И.Н. и др.; Под общ. ред. Д. М. Гродзинського. - К.: Наук. думка, 1980.-186 с.
D.M. Grodziński. Biofizyka roślin Grodziński DM Biofizyka roślin: z rosyjskiego przelożyli S. Maleszewski I J. Tomczyk. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne, 1978. - 404 p.
D.M. Grodzinskii. Plant Biophysics Grodzinskii DM Plant Biophysics( biofizika rasteniya ): translated from Russian. - Jerusalem: Israel Program for Scientific Translations, 1976. - 236 p.
Бионика Бионика: Биологические аспекты: учб.пособие для вузов / Кистяковский А.Б., Францевич Л.И., Решодько Л.В., Гродзинский Д.М.; Под бщ. Ред. Л.В. Решодько.-К.:Вища шк, 1978.- 302 с.
Системы надежности клетки Системы надежности клетки: сб. материалов ! Всесоюз. совещания / Под общ. ред. Д.М. Гродзинского. - К.: Наук. думка, 1977. - 165 с.
Механизмы радиоустойчивости растений Механизмы радиоустойчивости растений: моногр./Отв. ред. Гродзинский Д.М..- К.: Наук. думка, 1976.- 167 с.
Д.М. Гродзинский. Биофизика растений Гродзинский ДМ Биофизика растений. - К.: Наук. Думка, 1972 . - 256 с.
А.М. Гродзинский, Д.М. Гродзинский. Краткий справочник по физиологии растений Гродзинский А.М., Гродзинский Д.М. Краткий справочник по физиологии растений / Рец. К.М. Сытник.-2-е изд. испр. и доп. - К.: Наук. думка, 1973.- 591 с.
Д.М. Гродзинский, И.Н. Гудков. Защита растений от лучевого поражения Гродзинский Д.М., Гудков И.Н. Защита растений от лучевого поражения.-М.: Атомиздат, 1973. - 232 с.
Д.М. Гродзинський. Чотиримовний словник назв рослин (українсько-російсько-англійсько-латинський) Гродзинський Д.М. Чотиримовний словник назв рослин ( Українсько-російсько-английсько-латинський) / Рец.О.В. Брайон. - К.: Фітосоціоцентр, 2001. - 312 с.

Список публікацій

Публікації про Дмитра Михайловича Гродзинського

В. Гаман. Розмови з академіками
  • 70-річчя Академіка НАН України Д.М. Гродзинського // Вісник НАН України. - 1999. - № 8. - с. 63-64.
  • Гаман В. Розмови з академіками.
  • Глеба Ю.Ю. 75-летие академика НАН Украины Д.М. Гродзинского // Цитология и генетика. - 2004. - т. 38. - № 3. - с. 77-78.
  • Дмитриев О.П. Дмитрий Михайлович Гродзинский (к 80-летию со дня рождения) // Цитология и генетика. - 2009. - № 4. - С. 83-84.
  • Моргун В.В., Головко Е.А. Дмитро Михайлович Гродзинський (До 70-річчя з дня народження) // Физиология и биохимия культурных растений. - 1999. - т. 31. - № 4. - с. 317-318.
  • Хомляк М.М. До 70-річчя Дмитра Михайловича Гродзинського // Цитология и генетика. - 1999. - т. 33. - № 5. -с. 79-80.
  • Хомляк М.М. Уся його наукова діяльність – це осмислення та розкриття можливостей живого організму: до 75-річчя академіка Дмитра Гродзинського // Світ. - 2004. - № 27-28. - с. 3.
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти