Новітні надходження до фондів бібліотеки

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук


 1. Національна академія наук України – 100: головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Кн.1 : 1918 – 1945 / О.С. Онищенко (гол. ред.), Л.М. Яременко та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства.- К., 2018. – 952 с.- (Джерела з історії науки в Україні). –ISBN 978-966-02-8287-2 (загальний); ISBN 978-966-02-8288-9 (Кн. 1)

 2. Національна академія наук України – 100: головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Кн. 2. Ч. 1 : 1946–1970 / О.С. Онищенко (гол. ред.), Л.М. Яременко та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т архівознавства.- К., 2018. – 1088 с.- (Джерела з історії науки в Україні). –ISBN 978-966-02-8606-1 (загальний); ISBN 978-966-02-8607-8 (Кн. 2. Ч. 1)

 3. Національна академія наук України – 100: головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Кн. 2. Ч. 2 : 1971–1991 / О.С. Онищенко (гол. ред.), Л.М. Яременко та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т архівознавства.- К., 2018. – 1136 с.- (Джерела з історії науки в Україні). –ISBN 978-966-02-8606-1 (загальний); ISBN 978-966-02-8608-5 (Кн. 2. Ч. 2)

 4. Національна академія наук України – 100: головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Кн. 3. : 1992–2018 / О.С. Онищенко (гол. ред.), Л.М. Яременко та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т архівознавства.- К., 2018. – 584 с. - (Джерела з історії науки в Україні). –ISBN 978-966-02-8787-2 (загальний); ISBN 978-966-02-8668-9 (Кн. 3)

 5. Історія Національної академії наук України. 1956–1960: Частина 1. Документи і матеріали / О.С. Онищенко (гол. ред.), ; упоряд. Л.М. Яременко та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т архівознавства. - К., 2016. – 872 с.- (Джерела з історії науки в Україні). –ISBN 978-966-02-7680-2 (загальний); ISBN 978-966-02-7681-9 (Ч. 1)

 6. Історія Національної академії наук України. 1956–1960: Частина 2. Додатки / О.С. Онищенко (гол. ред.) ; упоряд. Л.М. Яременко та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т архівознавства. - К., 2016. – 1064 с.- (Джерела з історії науки в Україні). –ISBN 978-966-02-7680-2 (загальний); ISBN 978-966-02-7682-6 (Ч. 2)

 7. Bacillus subtilis 26 Д - индуктор резистентности растений к стрессам : монография / Т. Н. Олийнык, S. S. Azaiki, Р. В. Ковбасенко [и др.]. - Киев : Феникс, 2017. - 144 с. - Библиогр.: с. 110-143.

 8. Адаптивна стратегія популяцій адвентивних видів : [наук. вид.] / [Р. І. Бурда, Н. А. Пашкевич, О. І. Блінкова та ін.] ; за ред. Р. І. Бурди ; НАН України, ДУ "Ін-т еволюційної екології НВАН України". - К. : Наукова думка, 2018. - 192 с. : граф., рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 176-187.

 9. Академік Дмитро Михайлович Гродзинський: до 80-річчя з дня народження : бібліогр. покаж. / Асоціація бібліотек України, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека, НААН України ; уклад.: В. А. Вергунов, Н. М. Рашидов ; укдад. О. В. Бачкала ; рец.: І. М. Гудков , Л. О. Лісневич ; наук. ред. В. А. Вергунов. - К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2010. - 239 с. : фото. - (Вчені-прородознавці України). - Предм. темет. покаж.: с.227 -228 . - Імен. покаж.: с. 229-238.

 10. Войтенко, Володимир Платонович. Інтегративна радіоекологія (демографічні моделі) / Войтенко В. П., Писарук А. В., Кошель Н. М. ; ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", Лаб. мат. моделювання процесів старіння. - Київ : Фенікс, 2013. - 243 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 234-242.

 11. Енциклопедія історії України : [у 10 т. : тематич. том] / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Наукова думка. - 2018. - ISBN 966-00-0632-2. Т. 1-10 (А) : Україна - українці : [в 2 кн.]. Кн. 1 / [М. А. Араджионі та ін.]. - 2018. - 601, [5] с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

 12. Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Координац. бюро Енциклопедії Сучас. України. - Київ : Поліграфкнига. - 2001. - ISBN 966-02-2074-X. Т. 19 : Малиш - Медицина / редкол.: І. М. Дзюба (співголова) [та ін.] ; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2018. - 687 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

 13. Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Координац. бюро Енциклопедії Сучас. України. - Київ : Поліграфкнига. - 2001. - ISBN 966-02-2074-X. Т. 20 : Медична - Мікоян / редкол.: І. М. Дзюба (співголова) [та ін.] ; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2018. - 687 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

 14. Епігенетичні фактори адаптації рослин / О. П. Дмитрієв [и др.] ; за ред. О. П. Кравець ; за ред. Ю. В. Шиліна ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. - Київ : Паливода А. В., 2018. - 284 с. - Бібліогр.: с. 249-280.

 15. Коваленко, Олексій Григорович. Відданість науковій істині : [творч. шлях вченого-мікробіолога В. Г. Дроботька] / О. Г. Коваленко, С. В. Афонська (Дроботько) ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - Київ : Наукова думка, 2018. - 230, [13] с. : фот. - Бібліогр.: с. 215-229 200 экз. (Шифр 579(092)/К 56-623466)

 16. Ковбасенко Р. В. Кремнійвмісні сполуки у рослинництві і грунтознавстві : монографія / Р. В. Ковбасенко, В. М. Ковбасенко ; НАН України, НААН України. - Київ : Вид. дім "Вініченко", 2018. - 224 с. - Бібліогр.: с. 193-223.

 17. Коломиец, Ксения Дмитриевна. Биосинтез белков и радиоционные эфекты в клетке : моногр. / К. Д. Коломиец ; отв. ред. Д. М. Гродзинский ; рец.: Е. Е. Чеботарев, В. В. Сарнацкая. - К : Наукова думка, 1982. - 183 с. - Библиогр.: с. 160-182.

 18. Кутлахмедов, Юрий Алексеевич. Дорога к теоретической радиоэкологии : науч. изд. / Ю. А. Кутлахмедов ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии. - К. : Фитосоциоцентр, 2015. - 359 с. : табл., фото. - Библиогр. в конце ст.

 19. Кутлахмедов, Юрий Алексеевич. Надежность биологических систем : учеб. пособ. / Ю. О. Кутлахмедов, И.В. Матвеева, В.А. Гроза ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии. - К. : Фитосоциоцентр, 2018. - 351 с. : табл. - Библиогр. в конце глав.

 20. Кутлахмедов, Юрий Алексеевич. Теория мишени в радиобиологиии (история и перспективы) : учеб. пособ. / Ю. А. Кутлахмедов ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии. - К. : Фитосоциоцентр, 2018. - 185 с. : граф. - Библиогр.: с. 184-185. (Шифр - 876238)

 21. Литвинов, Володимир Дмитрович. Латинсько-український словник. Антична, середньовічна й ренесансна лексика : у 4 т. / Володимир Литвинов ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова думка. - 2018. - ISBN 978-966-00-1635-4. Т. 1 : A - B - C. - 2018. - 1045, [2] с.

 22. Матвєєва, Ірина Валеріївна. Стійкість екосистеми до радіаційних навантажень : моногр. / І. В. Матвєєва, С. І. Азаров, Ю. О. Кутлахмедов, О. В. Харламова ; рец. С. М. Чумаченко ; МОН України, Національний університет авіаційний України. - Київ : Національний. авіаційний ун-т, 2016. - 394 с. - Бібліогр.: с. 355-391.

 23. Механизмы радиоустойчивости растений : моногр. / АН Украинской ССР, Институт физиологии растений  ; отв. ред. Д. М. Гродзинский ; рец.: Е. Е. Чеботарев, Е. П. Старченков . - К : Наукова думка, 1976. - 167 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце ст.

 24. Національна академія наук України (1918-2018): до 100-річчя від дня заснування / [редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) та ін. ; упоряд. іл. матеріалу та бібліогр. покажч.: С. М. Коваленко та ін. ; ред. Т. П. Дубас та ін.] ; НАН України. - Київ : Академперіодика, 2018. - 333, [2] с. : кольор. іл., фот. - Бібліогр.: с. 325-333. 1500 экз.

 25. Трапезников, Александр Викторович. Пресноводная радиоэкология : моногр. / А. В. Трапезников, Вера Николаевна Трапезникова В.Н. ; отв. ред. И. М. Донник ; Российская академия наук. Уральское отделение, Институт экологии растений животных, Российская академия сельскохозяйственных наук, Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт. - Екатеринбург : АкадемНаука, 2012. - 543 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 460-526.

 26. Формирование радиобиологической реакции растений : моногр. / Д. М. Гродзинский [и др.]. - К : Наукова думка, 1984. - 216 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце ст.

 27. Ящук В.У. Гумінові речовини - безпечні регулятори екосистем : наук. вид. / В. У. Ящук  ; НАН України, , Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. - К., 2017. - 83 с. - Бібліогр.: с. 62-83.

Найповніший перелік фондів представлено в ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ БІБЛІОТЕКИ.

Запрошуємо скористатися!


Див. також

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти