Праці співробітників Інституту за 2019 рік

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Праці співробітників Інституту за 2019 рік

Зміст

Публікації співробітників відділу біофізики та радіобіології

Монографії, книги, підручники

 • Дмитрієв О.П., Кравець О.П., Рашидов Н.М., Бубряк І.І., Гуща М.І., Данченко М.М., Соколова Д.О., Шиліна Ю.В., Бережна В.В., Бубряк О.І., Дяченко А.І., Кривохижа М.В., Літвінов С.В., Сакада В.І. Епігенетичні фактори адаптації рослин. Монографія /– К.: ПАЛИВОДА А.В., 2018. – 284с.
 • Кутлахмедов Ю.А., Матвеева И.В., Гроза В.А. Решение радиоэкологических задач методами камерных моделей (сборник задач с использованием методов оценки надежности экосистем). Учебное пособие. – К.: Фитосоциоцентр, 2019. 194 с.
 • Шиліна Ю.В., Кравець О.А., Льошина Л.Г., Булко О.В., Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Жук В.В., Листван К.В., Соколова Д.О., Салівон А.Г., Тонкаль Л.В. Радіація і вторинний метаболізм рослин: монографія. – Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 130 с.
 • Шиліна Ю.В., Моложава О.С., Гуща М.І. Методичні рекомендації до практичних занять з навчального курсу «Фітоімунологія» / Під ред. чл.-кор. НАН України О.П. Дмитрієва. — Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. — 40 с.

Статті, опубліковані в Україні

 • Kryvokhyzha M.V., Rashydov N. The low doses of X-rays radiation impact on the photoperiodic pathway genes in plants. // Nuclear Physics and Atomic Energy 20(3):265-270. DOI: 10.15407/jnpae2019.03.265
 • Kolupaev Yu.E., Karpets Yu.V., Beschasniyc S.P. and Dmitriev A.P. Gasotransmitters and their role in adaptive reactions of plant cells // Cytology and Genetics. - 2019. - Vol. 53. - N 5. - P. 392-406.
 • Kryvokhyzha M. Libantova Y., Rashydov N. Influence of short-wavelenth ultraviolet light on genes expression in Arabidopsis thaliana plants. // Biotechnologia Acta. 2019. V. 12, No 3, p. 57-66.
 • Kryvokhyzha M.V., Krutovsky K.V., Rashydov N.M. The role of jasmonate signaling pathway in plant’s flowering genes response to ionizing radiation. // The Bulletin of Ukrainian Society of Geneticists and Breeders. 2019. Vol. 7, № 1. P.46-51.
 • Lapan O., Mikhyeyev O., Madzhd S., Dmytrukha T, Cherniak L., Petrusenko V. Water Purification from Ions of Cadmium (II) Using a Bio-Plateau. // Journal of Ecological Engineering. 2019. Vol. 20. Iss.11. P. 29-34. https://doi.org/10.12911/22998993/113412
 • Lapan O.V., Mikheev O.M., Madzhd S.M. Development of a new method ofrhizofiltration purification of water objects of Zn (II) and Cd(II). // Journal of water chemistry and technology. 2019. Vol. 41, No. 1. P. 52-56. Doi: 10.3103/S1063455X19010089
 • Zhuk I.V., Kucherova L.O. The effect of tyrosinase inhibitor on hydrogen peroxide content in wheat leaves. // Biopolym. Cell. 2019; 35(5) http://dx.doi.org/10.7124/bc.35.5 - P.407.
 • Авдеева Л.В., Евстюхина Т.А., Кольтовер В.К., Королев В.Г., Кутлахмедов Ю.А. Восстановление дрожжевых клеток от лучевых повреждений с помощью магнитных изотопов: новый подход к созданию противолучевых средств для биомедицины. // Ядерна фізика та енергетика. 2019. № 3(20). С. 271-277. https://doi.org/10.15407/jnpae2019.03.271
 • Бобошко О., Ємельянов В., Панюта О., Таран Н. Конституційне та індуковане накопичення калози та фенольних сполук як елементів системної стійкості проростків озимої пшениці // Цитология и генетика. – 2019. – Т. 53, № 5. С.
 • Жук В. В., Міхєєв О. М., Овсяннікова Л. Г. Адаптивна реакція рослин кукурудзи на дію гострого ультрафіолетового випромінювання // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. Том 25. – Київ 2019. – С. 225-230.
 • Жук І.В., Дмитрієв О.П., Лісова Г.М. Кучерова Л.О. Вплив коєвої кислоти та донору NO на Triticum aestivum L. за умов біотичного стресу // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. / – К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2019. – Т. 25. – С. 225–231. https://doi.org/10.7124/FEEO.v25.1166
 • Ковбасенко Р.В., Дмитрієв О.П. Використання наночастинок біогенних елементів і хітозану при вирощуванні пасльонових in vitro та in vivo // Вісник Харківського націон. аграрного ун-ту. Серія Біологія. - 2019. - Вип. 1. - С. 73-80.
 • Кравец А.П., Соколова Д.А.Эпигенетические факторы индивидуальной чувствительности растений к фитопатогенам//Цитология и генетика, 2019, №6. С.
 • Кривохижа М.В., Рашидов Н.М. Вплив низьких доз рентгенівського опромінення на гени фотоперіодичного механізму регуляції цвітіння у рослин. // Ядерна фізика та енергеника. 2019. том 3, с. 45-51.
 • Кутлахмедов Ю.А., Матвеева И.В., Гроза В.А. Исследование и моделирование радиобиологических эффектов в многоклеточном растительном организме методами теории надежности. // Ядерна фізика та енергетика. 2019. № 2(20). С. 170-177. https://doi.org/10.15407/jnpae2019.02.170
 • Лапань О.В., Міхєєв О.М. Біоплато для очищення водних об’єктів від важких металів. // Доповіді Нац. Академії наук України. 2019. № 9. С. 77-81. https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.09.077
 • Михеев А.Н. Основная проблема изучения биологической эволюции // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. Том 25. –Київ 2019. – С. 355-360.
 • Міхєєв О.М., Лапань О.В. Вплив іонів кадмію (II) на ростові характеристики рослинного компоненту біоплато. // Фізіологія рослин і генетика. 2019. №4 (51). С. 338-346. doi: https://doi.org/10.15407/frg2019.04.338
 • Міхєєв О.М., Лапань О.В. Дезактивація водних об’єктів від 137Cs за допомогою біоплато. // Ядерна фізика та енергетика. 2019. № 3(20). С. 304-310. https://doi.org/10.15407/jnpae2019.03.304
 • Міхєєв О.М., Лапань О.В. Фіторемедіаційний метод очищення водних об’єктів від важких металів та радіонуклідів. // Доповіді Нац. Академії наук України. 2019. № 4. С. 81-85. https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.04.081
 • Міхєєв О.М., Лапань О.В., Маджд С.М. Біологічне очищення водних об’єктів від Cs-137. // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. 2019. №1 (75). С. 68-73. doi:10.25128/2078-2357.19.1.8
 • Олійник Т.М., Ковбасенко Р.В., Дмитрієв О.П., Дульнев П.Г. Можлива заміна цитокінінів та ауксинів у культурі in vitro // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. / – К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2019. – Т. 25. – С. 293–297.
 • Салівон А.Г., Листван К.В, Літвінов С.В., Пчеловська С.А., Шиліна Ю.В., Жук В.В., Тонкаль Л.В. Визначення впливу різних доз передпосівного опромінення насіння на вміст флавоноїдів та фенолів у лікарській сировині звіробою звичайного // Фактори експериментальної еволюції організмів Збірник наукових праць Том 25. Київ, 2019. – С. 310-315.
 • Хома Ю. А., Куцоконь Н. К. Фенологія розкривання бруньок у різних клонів тополь та верб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія. №79. 2019. C. 86-94.
 • Шевченко Ю., Шиліна Ю. Філософія превентивної діагностики фітопатогенів // Майстерня аграрія. – 2019. - № 2. – С. 118-120. https://www.syngenta.ua/news/novini-kompaniyi/filosofiya-preventivnoyi-diagnostiki-fitopatogeniv
 • Ястреб Т.О., Горєлова О.І., Гавва К.М., Колупаєв Ю.А., Дяченко А.І, Дмитрієв О.П. Індукування солестійкості рослин арабідопсису дикого типу і саліцилатдефіцитних трансформантів NahG дією донора гідроген сульфіду // Вісник Харківського націон. аграрного ун-ту. Серія : Біологія. - 2019. - Вип. 2. - С. 61-70.
 • Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е., Гавва Е.Н., Шкляревский М.А., Дмитриев А.П. Кальций и компоненты липидного сигналинга в реализации влияния сероводорода на состояние устьиц Arabidopsis thaliana // Цитология и генетика., 2019, том 53, № 2, C. 3-11.

Статті, опубліковані за кордоном

 • Kryvokhyzha M.V., Krutovsky K.V., Rashydov N.M., Differential expression 14 of flowering genes in Arabidopsis thaliana under chronic and acute ionizing radiation, International journal of radiation biology. 2019. doi: 10.1080/09553002.2019.1562251. Р. 1-9.
 • Rashydov N.M., Nesterenko O.G., Berezhna V.V., Sakada V.I. , Kryvokhyzha M.V., Raksha-Slusareva Ye.А., Slusarev А.А., Rashidova Sh.M. Investigation the selenium-comprising chicory phytocomposites as radioprotector against acute and chronic irradiation. // Journal of Radiation Researches. Baku, Azerbaijan. 2019. Vol.6. №1, P. 11-20.

Тези, опубліковані в Україні

 • Rashydov N., Nesterenko O. The role of water in the biota. // Збірник тез семінару з міжнародною участю «Чиста вода і ремедіаційні технології. Наголос на Чорнобильській катастрофі та інших антропогенних забрудненнях» 23 квітня, Київ, 2019 c. 21.
 • Dmitriev A.P., Guscha N.I., Diachenko A.I. Long term effects of Chernobyl radiation and biotic stress on plants and their fungal pathogens // Матеріали XV міжнародн. наук-практич. конф. “Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини і довкілля: Стан, шляхи і заходи покращення”. – Миколаїв. – 2019. - С 34-36.
 • Kutsokon N.K., Rashydov N.M., Khudolieieva L.V. Transgenerational genetic effects of the plant inside and outside Chernobyl zone. // 7 з’їзд Радіобіологічного Товариства України. Київ, 1–4 жовтня 2019 р. с.26.
 • Litvinov S.V., Rashydov N.M. Sensitivity of the Atmsh2 SALK_002708 mutant to the action of sublethal doses of ionizing radiation. // 7 з’їзд Радіобіологічного Товариства України. Київ, 1–4 жовтня 2019 р. с.28.
 • Pernis M., Shevchenko V., Berezhna V., Klubicova K., Sakada V., Rashydov N., Danchenko M. Recovery photosynthesis activity and abundant proteins of some generation plants in normal field condition from seeds many years were grow in radionuclide contaminated Chernobyl environment. // 7 з’їзд Радіобіологічного Товариства України. Київ, 1–4 жовтня 2019 р. с.31.
 • Shilina J., Guscha M., Molozhava O., Litvinov S., Dmitriev A. Impact of chronic irradiation of bacteria on immunomodulatory properties of their lipopolysaccharides in Arabidopsis thaliana plants // Тези доповідей 7-го з’їзду Радіобіологічного товариства України. Київ, 1–4 жовтня 2019 р. – Київ, 2019. – С. 41.
 • Жук В.В., Міхеєв О.М., Овсяннікова Л.Г. Адаптивна відповідь рослин гороху на дію низьких доз неіонізуючої ультрафіолетової радіації // 7-й З’їзд Радіобіологічного товариства України (Київ, 1-4 жовтня 2019 р.) Тези доповідей. – Київ: НУБіП, 2019. – С. 70.
 • Жук І.В., Кучерова Л.О. Пероксид водню як маркер індукованої стійкості при використанні біотичних еліситорів. «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019) [Електронне видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського - С. 33.
 • Кравець О.П., Соколова Д.О. Відгук на радіаційний стрес фенотипічно і епігенетично гетерогенної популяції рослин // Тези доповідей. 7-й з'їзд радіобіологічного товариства України. - 2019. - С. 80.
 • Кривохижа М.В., Рашидов Н.М. Вплив УФ-С на фенологічні зміни та експресію генів цвітіння у Arabidopsis thaliana. // 7 з’їзд Радіобіологічного Товариства України. Київ, 1–4 жовтня 2019 р., С. 81.
 • Куцоконь Н.К. Фіторемедіація по-шведськи в дії: верби для очищення міських стічних вод в Енчопінгу. // Збірник тез семінару з міжнародною участю «Чиста вода і ремедіаційні технології. наголос на Чорнобильській катастрофі та інших антропогенних забрудненнях» 23 квітня, Київ, 2019. - С. 6.
 • Лапань О.В., Міхєєв О.М. Вплив вихідної концентрації іонів Cd(II) на сорбційні властивості біоплато. // Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв – с. Коблево, 6-9 червня 2019). Миколаїв, 2019. С. 58.
 • Лапань О.В., Міхєєв О.М. Вплив примусової аерації на фітосорбцію іонів Cd(II) з водного розчину. // Біотехнологія: завершення та надії: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (15 листопада 2019 року). Київ: НУБІП, 2019. С. 91-92.
 • Лапань О.В., Міхєєв О.М. Вплив рН середовища на ефективність поглинання іонів кадмію (II) біоплато // XIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Біотехнологія XXI століття» присвячена 185-річчю від дня народження Дмитра Івановича Менделєєва. – Київ, 19 квітня, 2019. – С. 121.
 • Лапань О.В., Міхєєв О.М. Очищення водних об’єктів від Cs-137 за допомогою гідрофітної споруди типу біоплато // Чиста вода і ремедіаційні технології. Наголос на Чорнобильській катастрофі та інших антропогенних забрудненнях. Матеріали семінару з міжнародною участю. - Київ, 23 квітня, 2019. – С. 7.
 • Літвінов С.В., Рашидов Н.М. Чутливість мутанта Atmsh2 лінії SALK_002708 до дії сублетальних доз іонізуючої радіації. // XХVI щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 8-12 квітня 2019 року): тези доповідей. Київ: Ін-т ядерних досліджень, 2019. С. 181-182.
 • Міхєєв О.М., Лапань О.В. Біоплато для очищення водних об’єктів від радіонуклідів // Тези доповідей 7-го з’їзду Радіобіологічного товариства України, Київ, 1-4 жовтня 2019. – С. 94.
 • Нестеренко О.Г., Худолєєва Л.В., Хома Ю.А., Рашидов Н.М. Аномалії будови рослин гороху, викликані гострим іонізуючим опроміненням у поєднанні з засоленням чи гіпертермією // 7 з’їзд Радіобіологічного Товариства України. Київ, 1–4 жовтня 2019 р. с. 95.
 • Пчеловська C.А. , Шиліна Ю.В. , С.В. Літвінов, К.В. Листван, В.В. Жук, Д.О. Соколова, А.Г. Салівон, Л.В. Тонкаль Іонізуюче опромінення як модифікуючий фактор вторинного метаболізму лікарських рослин // Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів: Матеріали XIV конференції молодих вчених (Київ, 23-24 жовтня 2019 р.). – К., 2019. – С. 55-56.
 • Пчеловська C.А., Літвінов С.В. , Шиліна Ю.В., Жук В.В. , Тонкаль Л.В. , Салівон А.Г. , Соколова Д.О. Ефекти впливу передпосівного іонізуючого опромінення насіння на вміст фенольних сполук та флавоноїдів у екстрактах з сировини лікарських рослин // XХVІ щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 8 - 12 квітня 2019 року): тези доповідей. – Київ : Ін-т ядерних дослідж., 2019 – С. 150-151.
 • Пчеловська C.А., Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Листван К.В., Жук В.В., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г. , Соколова Д.О. Вплив передпосівного іонізуючого опромінення насіння лікарських рослин на накопичення фенольних сполук та флавоноїдів // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019) / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2019. – С. 120.
 • Пчеловська C.А., Шиліна Ю.В., Літвінов С.В., Соколова Д.О., Листван К.В., Жук В.В., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г. Вміст фенольних сполук та флавоноїдів у сировині лікарських рослин, отриманих з опроміненого насіння·// Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Харків, 6-9 вересня, 2019р.). – Київ, 2019. – С. 64.
 • Пчеловська С.А., Шиліна Ю.В., Літвінов С.В., Жук В.В., Листван К.В., Соколова Д.О., Салівон А.Г., Тонкаль Л.В. Зміни вмісту вторинних метаболітів у лікарських рослинах внаслідок передпосівного опромінення // 7-й З’їзд Радіобіологічного товариства України (Київ, 1-4 жовтня 2019 р.) Тези доповідей. Київ: НУБіП, 2019. С. 103-104.
 • Соколова Д.О., Кравець О.П. Метилування ДНК при адаптації рослин до гострого і хронічного опромінення. Тези доповідей. 7-й з'їзд радіобіологічного товариства України.- С.
 • Хома Ю.А., Куцоконь Н.К., Шейкіна А., Володарський Є.В. Фенологія розкриття бруньок у різних клонів швидкорослих дерев тополі та верби за дії водного дефіциту / Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів: Матеріали XIV конференції молодих вчених, Київ, 23-24 жовтня, 2019. – C. 105-107.
 • Хома Ю.А., Худолєєва Л.В., Куцоконь Н.К., Шейкіна А., Володарський Є.В. Чутливість верби до сольового стресу в умовах культури in vitro / Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів: Матеріали XIV конференції молодих вчених, Київ, 23-24 жовтня, 2019. – C. 107-108.
 • Шилина Ю.В., Гуща Н.И., Моложавая О.С., Литвинов С.В., Шевченко Ю.И., Дмитриев А.П. Влияние комплексной обработки липополисахаридом и салициловой кислот на индукцию устойчивости растений Arabidopsis thaliana к фитопатогенным бактериям // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Біологічно активні препарати в рослинництві. Наукове обґрунтування – рекомендації – практичні результати». Biologically active preparations for plant growing. Scientific background - recommendations - practical results. 25-29 червня 2019. - Київ : НУБіП України, 2019. – С. 27-29.

Тези, опубліковані за кордоном

 • Dmitriev A.P., Guscha N.I., Diachenko A.I., Shilina Yu.V. Effect of low dose chronic radiation on plant-pathogen interactions in the 30-km Chernobyl exclusion zone // Материалы междунарн. научной конф. “Радиобиология: современные проблемы”. Минск. – Институт радиобиологии АН Беларуси. – 2019. – С. 21-24.
 • Шилина Ю.В., Гуща Н.И., О.С. Моложавая, С.В. Литвинов, А.П. Дмитриев. Влияние хронического облучения бактерий Pseudomonas aeruginosa на иммуномодифицирующие свойства их липополисахарида по отношению к растениям Arabidopsis thaliana // Радиобиология: современные проблемы. Материалы международной научной конференции (26–27 сентября 2019 г.). – Гомель, 2019. – С. 204-207.

Публікації співробітників відділу генетичної інженерії

Статті, опубліковані в Україні

 • Lystvan K. Study of influence of ascorbic acid, reducing sugars and methyldopa on betalains content in celosia cristata callus // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць. 2019 - т.5, с. 266-272. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO. v25. 1175. http://utgis.org.ua/journals/index.php/Faktory/article/view/1175
 • Sindarovska Y. R., Olevinskaya Z. M., Demchenko O. A., Spivak N. Y., Kuchuk N. V. Nicotiana cavicola as a host for production of recombinant proteins by Agrobacterium-mediated transient gene expression // Biopolymers and Cell. – 2019, Vol. 35, No. 5. – P. 340–348.
 • Yaroshko O.M., Kuchuk M.V. Direct plant regeneration from Physalis peruviana L. explants. "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 2, 2019. https://doi.org/10.15407/biotech12.02.056
 • Белокурова В.Б., Вольга Д.І., Листван К.В., Кучук М.В. Банк ex situ як спосіб збереження біорізноманіття рослин та його використання в біотехнологічних дослідженнях \ Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні: матеріали II міжнародної наукової конференції, присвяченої 210-річниці від дня народження Чарльза Дарвіна (м. Умань, 3 – 6 липня 2019 року) ; / за загал. ред. І. С. Косенко. – Умань : Видавець Сочінський М. М.» , 2019. – 274 с. – с. 22-29.
 • Варченко О.І., Красюк Б.М., Федчунов О.О., Зіміна О.В., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В. Створення генетичних конструкцій за допомогою методу клонування Golden Gate // «Фактори експериментальної еволюції організмів», 2019. – Т. 25. – С. 190–196.
 • Гнатюк І.С., Варченко О.І., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В. Підбір селективних концентрацій гліфосату для ефективного відбору in vitro трансгенних тканин озимого ріпаку Brassica napus L. // «Фактори експериментальної еволюції організмів», 2019. – Т. 25. – С. 197-201.
 • Дуплій В.П., Матвєєва Н.А. Особливості динаміки накопичення флавоноїдів у культурі “бородатих” коренів рослин Artemisia tilesii // Фізіологія рослин і генетика. – 2019. - №4. – С. 308-314.
 • Кирієнко А.В., Парій М.Ф., Кучук М.В., Симоненко Ю.В., Щербак Н.Л. Розробка ефективної методики індукції калюсогенезу із зрілих зародків Triticum spelta L. и T. aestivum L. // Plant Varieties Studying and Protection, 2019. - Т. 15, № 3. - С. 259-266.
 • Кирієнко А.В., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В., Кучук М.В., Щербак Н.Л. Використання апікальних меристем молодих проростків для індукції калюсогенезу Triticum spelta L. та Triticum aestivum L. // «Фактори експериментальної еволюції організмів», 2019. – Т. 25. – С. 237–241.
 • Матвєєва Н. А., Дуплий В.П., Гаврилюк O. А, Ястремська Л. С. Особенности роста культуры «бородатих» корней» полыни Artemisia tilesii L в присутствии ванадия (IV) // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Т.25. – 2019. – 277-281.

Cтатті, опубліковані за кордоном

 • Belokurova V., Lystvan K., Volga D., Vasylenko M., Kuchuk M. “In vitro culture and some biochemical characteristics of Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) Brummitt” / Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality, 2019, 186-194. https://doi.org/10.15414/agrobiodiversity.2019.2585-8246.186-194
 • Borisjuk N., Kishchenko O., Eliby S., Schramm C., Anderson P., Jatayev S., Kurishbayev A., Shavrukov Y. Genetic Modification for Wheat Improvement: From Transgenesis to Genome Editing // Biomed Res Int. 2019 Mar 10;2019:6216304. doi: 10.1155/2019/6216304. https://www.hindawi.com/journals/bmri/2019/6216304/
 • Matvieieva N., Drobot K., Shakhovsky A., Duplij V. , Ratushniak Ya., Kyrpa-Nesmiian T., Mickevicius S., Brindza J. Comparison of flavonoids content and antioxidant activity of “hairy” roots of Artemisia vulgaris L // Prep Biochem Biotechnol. 2019;49(1):82-87.
 • Yaroshko O., Vasylenko M., Gajdošová A., Morgun B., Khrystan O., Velykozhon L., Kuchuk M. “Floral-dip” transformation of Amaranthus caudatus L. and hybrids A. caudatus × A. paniculatus L. Biologija, 2019, Biologija Vol. 64. № 4. 321–330. DOI: 10.6001/biologija.v64i4.3904
 • Zhou Y., Bai T., Kishchenko O. Potential of Lemnoideae species for phytoremediation of fresh water with elevated manganese concentration // Innovative Biosystems and Bioengineering – in press

Тези, опубліковані в Україні

 • Matvieieva N., Kobylinska N., Khainakova O., Klymchuk D. “Green” synthesis of magnetic nanoparticles using Artemisia vulgaris “hairy” root extracts// International Conference Nanobiophysics: fundamental and applied aspects. – 2019, Kyiv, Ukraine , P. 64.
 • Matvieieva N.A., Shakhovsky A.M., Ratushnyak Ya.I., Kobylinska N.G., Khainakova O., Klymchuk D.O., Duplij V.P., Kuchuk M.V. “Green” synthesis of silver nanoparticles using the extracts of “hairy” root cultures of medicinal plants // Nanotechnology and nanomaterials. Abstract book. 2019, Lviv, Ukraine – P. 611-612.
 • Poyedinok N., Mtkhalova O., Sergiichuk N., Tugay T., Tugay A., Matvieieva N. Influence of colloidal metal nanoperticles on the growth and biosynthetic activity of medicinal mushrooms Ininitus obliqus// International Conference Nanobiophysics: fundamental and applied aspects. – 2019, Kyiv, Ukraine , P. 74.
 • Sosnovskaya D.O., Potrohov A.O., Ovcharenko O.O., Rudas V.A., Kuchuk M.V. Analysis of RNase activity and resistance to Potato virus Y in transgenic potato lines containing bovine pancreatic RNase cDNA // International conference “Biorecourse and viruses” September 9-11, Kiev, Ukraine.
 • Yaroshko O., Kuchuk M. Obtaining of transient expression of gus gene in Amaranthus caudatus plants. XVІІ Mіжнародна конференція студентів та молодих вчених “Шевченківська весна”: досягнення біологічної науки / “Bioscience advances” XVII international conference of students and young scientists “Shevchenkivska vesna: bioscience advances” book of abstracts (Kyiv, 23-25 April 2019), p. 9-10. https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Shevchenkivska_vesna/Arhiv/Shevchenkivska_vesna_2019.pdf
 • Бабич В.О., Наконечна М.С., Попов В.М., Кучук М.В., Парій М.Ф., Парій Я.Ф., Симоненко Ю.В. Використання молекулярних маркерів для прискорення селекційного процесу при створенні закріплювачів стерильності соняшника // «Селекційно-генетична наука і освіта»: Матеріали VIII міжнародної наукової конференції. – Умань. 2019. – с. 11-12.
 • Варченко О.І., Красюк Б.М., Белокурова В.Б, Кучук М.В., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В. Скрінінг диких видів роду Nicotiana як альтернативних об’єктів для отримання рекомбінантних білків // «Селекційно-генетична наука і освіта»: Матеріали VШ міжнародної наукової конференції. – Умань. 2019. – с. 34-36.
 • Варченко О.І., Красюк Б.М., Кучук М.В., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В. Створення генетичних конструкцій з різними термінаторами та 3’-нетранслюючими послідовностями // «Селекційно-генетична наука і освіта»: Матеріали VIII міжнародної наукової конференції. – Умань. 2019. – с. 32-34.
 • Гнатюк І.С., Варченко О.І., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В. Підбір селективних умов для регенерації in vitro гліфосат-резистентних рослин озимого ріпаку Brassica napus L. // «Селекційно-генетична наука і освіта»: Матеріали VШ міжнародної наукової конференції. – Умань. 2019. – с. 49-50.
 • Кирієнко А.В., Кучук М.В., Симоненко Ю.В., Парій М.Ф., Щербак Н.Л. Індукція калюсогенезу із зрілих зародків для озимих генотипів Triticum spelta L. та Triticum aestivum L. // «Селекційно-генетична наука і освіта»: Матеріали VШ міжнародної наукової конференції. – Умань. 2019. – с.69-70.
 • Кирпа-Несміян Т., Літвінов С., Потрохов А., Кучук М. Дослідження впливу експресії генів десатураз ціанобактерій в рослинному організмі на адаптацію рослин до іонізуючого випромінювання // Конференція молодих вчених наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів. 23-24 жовтня, 2019. - Київ. – с. 57.
 • Ніщенко Л.В., Листван К.В., Сахно Л.О. Активність супероксиддисмутаз як критерій для відбору рослинного матеріалу для біотехнологічних досліджень // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019) [Електронне видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. - с. 56.
 • Симоненко Ю.В., Варченко О.І., Гнатюк І.С., Кирієнко А.В., Бабич В.О., Кучук М.В. Сучасні напрями досліджень в біотехнології рослин // «Біотехнологія ХХІ століття»: Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ. 2019. – с. 72-73.
 • Трошина О.Ю., Листван К.В., Белокурова В.Б., Салівон А.Г., Кучук М.В. Антиоксидантна активність спиртових екстрактів різних видів рослин роду Hypericum // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ.конф. (14-15 березня 2019 року) / у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2019. –Т. 2. – c. 270-271.

Тези, опубліковані за кордоном

 • Belokurova V., Lystvan K., Volga D., Vasylenko M., Kuchuk M. In vitro concervation, mass propagation and some biochemical characteristics of Fittonia albivenis (LINDL.ex Veitch) Brummitt, an Acanthaceae species // 4th International Scientific conference Agrobiodiversity Nutrition, Health and Quality of Human and Bees Life ., September 11-13, 2019/ Nitra (Slovakia). – p. 161.
 • Bessarabov V., Kuzmina G., Kharitonenko G., Lisovyi V., Saliy O., Ladan O., Mazura S., Pashenko I., Danilenko D., Shakhovsky A., Duplij V., Matvieieva N. Artemisia tilesii Ledeb “hairy” roots as a sources of active pharmaceutical ingredients for the treatment of neurodegenerative diseases // Abstract book 3 rd international conference SmartBio, may 2019, Kaunas, Lithuania.
 • Bessarabov V., Matvieieva N., Kuzmina G., Lisovyi V., Shakhovsky A. Prooxidative properties of the extracts from Artemisia tilesii Ledeb “hairy” roots //4 international conference on natural products utilization. Book of abstracts, 2019, Bulgaria - P. 247.
 • Bulko O., Lioshyna L. Scorzonera hispanica L. - promising biotech culture // Agrobiodiversity Nutrition, Health and Quality of Human and Bees Life, 4th International Scientific Conference, Nitra, Slovakia, 11th–13th September 2019.
 • Kuchuk М., Shcherbak N., Prokhorova Ye., Peterson A., Vasylenko M. Development of approaches for the production of recombinant compounds in edible plants // Plant-Based Vaccines, Antibodies and Biologics. – 8-th International Conference. - June 10-12, 2019. - University of Latvia, Riga, Latvia.
 • Kyrpa-Nesmiian T., Kuchuk M. Cultivation of tobacco plants expressing desC and desA genes of desaturase cyanobacteria in condition of osmotic stresses // 4th International scientific conference agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. - 11–13 September, 2019, Nitra, Slovak, - p. 111.
 • Kyrpa-Nesmiian T., Kuchuk M. Studies on the adaptation of N. tabacum plants expressing the desA gene to ultraviolet radiation // Student Symposium at Towards abiotic stress tolerance. - 10 Oktober 2019. Freising, Germany. – p. 27.
 • Kyrpa-Nesmiian T., Mahdysiuk M., Kuchuk M. Investigation of microclonal propagation in vitro Solanum lycopersicum. International Conference „Smart Bio“.02-04 May 2019 Kaunas, Lithuani. - P. 166.
 • Lioshyna L., Bulko O. Effects of different led lighting on growth and nutritional quality of lettuce (Lactuca sativa L.) // Agrobiodiversity Nutrition, Health and Quality of Human and Bees Life, 4th International Scientific Conference, Nitra, Slovakia, 11th–13th September 2019.
 • Lystvan K. Dynamics of dopamine content during callusogenesis of Celosia cristata leaves // 4 th International Conference on Natural Products Utilization: from Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU 2019), 29 May – 01 June, Albena, Bulgaria, ISSN: 2682-9487, - p. 236.
 • Lystvan K. Protective function of dopamine in plants: two facts in favor // 4 th International Conference on Natural Products Utilization: from Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU 2019), ), 29 May – 01 June, Albena, Bulgaria, ISSN: 2682-9487, - p. 237.
 • Matvieieva N., Likhova O., Shakhovsky A., Kudriavets Yu. „Green“ Synthesis Of Human Interferon-Α2b In “Hairy Root” Culture Of Artemisia tilesii Plants // Book of abstracts of the 4th international scientific conference “Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life”, Sept. 11-13, 2019. – Nitra, Slovac Republic. – P. 114.
 • Matvieieva N., Shakhovsky A., Klymchuk D., Duplij V., Ratushnyak Ya., Kharkhota M., Kuchuk M. Biologically Active Compounds Accumulation In “Hairy” Root Cultures Of Medicinal Plants //4th international conference on natural products utilization. Book of abstracts, 2019, Bulgaria- P. 246.
 • Matvieieva N., Shakhovsky A., Kobylinska N., Khainakova O., Morgun B., Lakhneko O., Ratushnyak Ya., Duplij V., Kuchuk M., Mickevicius S. “Hairy” Root Culture Of Medicinal Plants As A Source Of Biologically Active Compounds: From Laboratory To Pharmacy // Abstract book 3 rd international conference SmartBio, may 2019, Kaunas, Lithuania. – 2019. – P. 24.
 • Shcherbak N., Prokhorova Ye., Kuchuk M. Genetically Modified Lettuce And Tobacco Plants Caring The Gene Of SweetTasting Protein Thaumatin // 3RD International Conference „Smart Bio“ May 02-04,2019. - Kaunas Lithuania, - p. 135.
 • Sindarovska Ya., Kuchuk N. Transgenesis as a tool for widening of the genetic variations and using of medicinal plants // 4th International Scientific Conference “Agrobiodiversity for Improve the Nutrition, Health and Quality of Human and Bees Life”, September 11–13, 2019, Nitra, Slovakia, p. 136.
 • Sindarovska Ya., Vasylenko M., Kuchuk M. Transgenic tobacco plants as a tool for correct hydroxylation and synthesis of human collagen peptides // “Plant Genomes, Systems Biology & Engineering”, December 4–7, 2019, Cold Spring Harbor, NY, USA, p. 57.
 • Sindarovska Ya., Vasylenko M., Shcherback N., Kuchuk N. Transgenic Nicotiana benthamiana plants carrying p4h gene as a host for transient gene expression and human collagen production // 3rd International Conference “Smart Bio”, May 2–4, 2019, Kaunas, Lithuania, p. 342.
 • Yaroshko O., Kuchuk M. Establishment of plant regeneration of Physalis peruviana L. from leaf petioles. Abstract book of 3nd International Conference „Smart Bio“ 03-05 May, 2018, Kaunas, Lithuania, p.139, http://icsb.vdu.lt/wp-content/uploads/2019/05/ABSTRACT-BOOK-ICSB-2019-ISSN.pdf
 • Yaroshko O., Morgun B., Velikozhon L., Kuchuk M. “Floral-dip” genetic transformation of Amaranthus caudatus L. with heterologous genes.Abstract book of 4th International Scientific Conference Agrobiodiversity for improve the Nutrition, Health and Quality of Human and Bees Life. Nitra, September 11-13, 2019, p. 151.

Патенти

 • Листван К.В., Щербак Н.Л. Спосіб визначення активності супероксиддисмутази в рослинному матеріалі з використанням мікропланшет.
 • Сіндаровська Я.Р., Василенко М.Ю., Кіщенко О.М., Кучук М.В. Спосіб створення векторної конструкції з геном коллагену людини для експресії в рослині.


Публікації співробітників відділу молекулярної генетики

Статті, опубліковані в Україні

 • Pushkarova N.O., Lakhneko O.R. Morgum B.V., Kuchuk M.V., Blume Ya.B., Yemets A.I. Crambe aspera plants in vitro propagation and its effect on fatty acids and phenolic compounds content and genome stability // Biopolym. Cell. 2019; 35(2):118-128. DOI: 10.7124/bc.00099D
 • Жалій Н.А., Банникова М.О., Плугатар М.О., Великожон Л.Г., Тараненко А.М., Моргун Б.В. Дослідження прояву транс генів після Аgrobacterium-опосередкованої трансформації in planta пшениці Triticum aestivum L./ Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2018. – Т.16, №2. – С. 159-165.
 • Нітовська І.О., Абраімова О.Є., Дуплій В.П., Деркач К.В., Сатарова Т.М., Рудас В.А., Черчель В.Ю., Дзюбецький Б.В., Моргун Б.В. Використання транзієнтної експресії гена бета-глюкуронідази для відбору генотипів кукурудзи, компетентних до генетичної трансформації // Цитология и генетика. 2019, Т. 53, № 6, с. 15-25.
 • Рибалка О.I., Червоніс М.В., Поліщук C.С., Сурженко І.О., Моргун Б.В., Дубровна О.В. Лабораторний метод оцінювання ферментабільності зерна для селекції зернових культур спирто-дистилятного напряму використання. Физиология растений и генетика. 2019, т. 51, № 4, с. 347-358. DOI: 10.15407/frg2019.04.347
 • Рибалка О.I., Швартау В.В., Полiщук С.С., Моргун Б.В. Зниження вмiсту фiтатiв як засiб бiофортифiкацiї ячменю за мiнеральним складом зерна. Физиология растений и генетика. 2019, т. 51, № 2, с. 95-113. DOI: 10.15407/frg2019.02.095
 • Рибалка О.І., Моргун В.В., Моргун Б.В., Поліщук С.С. Генетичні основи нового напряму селекції оригінальних за якістю зерна класів пшениці (Triticum aestivum L.) і тритикале (× Triticosecale Wittmack). Физиология растений и генетика. 2019, т. 51, № 3, с. 207-240. DOI:10.15407/frg2019.03.207

Статті, опубліковані за кордоном

 • Morgum B.V. Dubrovna O.V. IRAP analysis of transgenic wheat plants with a double-stranded RNA suppressor of the proline dehydrogenase gene. Cytology and Genetics (2019), vol. 53, issue 5, pp. 384–391. DOI: 10.3103/S0095452719050116 (Цитология и генетика 2019, том 53, № 5, C. 46-55)
 • Yaroshko O., Vasylenko M., Gajdošová A., Morgum B.V., Khrystan O., Velykozhon L., Kuchuk M. “Floral-dip” transformation of Amaranthus caudatus L. and hybrids A. caudatus × A. paniculatus L. Biologija, 2019, 64(4). DOI: 10.6001/biologija.v64i4.3904

Тези, опубліковані в Україні

 • Lakhneko O.R., Stepanenko A.I., Kuzminskiy Ye.V., Morgun B.V. Biotechnology for genotyping of drought related sequences of TaWRKY2-D1 in Triticum aestivum. Матеріали ХІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Біотехнологія XXI століття», присвячена 185-річчю від дня народження Дмитра Івановича Менделєєва. Київ, 19 квітня 2019 року. / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського. – 2019. – С. 47.
 • Stepanenko A.I., Lakhneko O.R., Zborivska O.V., Sokolova D.O., Stasik O.O., Morgun B.V., Borisjuk N.V. The key transcription factors of stomata development in bread wheat. Матеріали ХIV конференції молодих дослідників «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів», 23-24 жовтня 2019 року, м. Київ, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. – С. 74-75.
 • Бушовська А.М., Банникова М.О. Порівняння впливу канаміцину та паромоміцину на регенерацію пшениці м’якої/ «Біотехнологія XXI століття»: мат. ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19 квітня 2019) [Ел. видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, НАН України, Ін-т клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 20.
 • Гав’яз В.О., Моргун Б.В., Лахнеко О.Р. Генотипування промислових українських сортів пшениці за геном ТаFlo2, пошук кореляції маси тисячі зерен за алельним складом гена. Матеріали ХIV конференції молодих дослідників «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів», 23-24 жовтня 2019 року, м. Київ, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. – С. 76-77.
 • Ільчук Н. М., Банникова М. О. Вплив магнетиту на рослини Nicotiana tabacum в культурі in vitro/ «Біотехнологія XXI століття»: мат. ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19 квітня 2019) [Ел. видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, НАН України, ІН-т клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 94.
 • Катрій В.Б., Моргун Б.В., Рибалка О.І. Ідентифікація мутацій у генах В- та D-гордеїнів у рослинах ячменю. Матеріали ХIV конференції молодих дослідників «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів», 23-24 жовтня 2019 року, м. Київ, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. – С. 78-80.
 • Лахнеко О.Р., Карпенко Ю.В., Степаненко А.І., Кузьмінський Є.В., Моргун Б.В. Біоінформатичне дослідження елементів послідовності WRKY2 пшениці м’якої. Матеріали ХIV конференції молодих дослідників «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів», 23-24 жовтня 2019 року, м. Київ, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. – С. 86-87.
 • Моргун Б. Молекулярно-генетичний контроль насіння – як убезпечити себе від підробок. Міжнародна конференція "Сучасні технології вирощування солодкого перцю". Lucky Seed, м. Нова Каховка, Україна. 15 лютого 2019 року.
 • Проніна О.В., Рушковський С.Р., Моргун Б.В. Вплив генетичного фону на прояв «петіт» мутацій у дріжджів Saccharomyces cerevisiae та Saccharomyces paradoxus. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Біотехнологія XXI століття» присвячена 185-річчю від дня народження Дмитра Івановича Менделєєва. Київ, 19 квітня 2019 року. / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. С. 64.
 • Римар Ю., Проніна О., Рушковський С. Вплив Δyku70 на вторинний ріст в rho- штамі дріжджів Saccharomyces cerevisiae // Збірник тез XV міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і постут біології», 9-11 квітня 2019 р., м. Львів – с. 27.
 • Римар Ю.Ю., Проніна О.В., Рушковський С.Р., Моргун Б.В. Дестабілізація геному при вторинному рості у Δyku70 "петіт" штамі дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Матеріали ХIV конференції молодих дослідників «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів», 23-24 жовтня 2019 року, м. Київ, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. – С. 87-88.

Тези, опубліковані за кордоном

 • Chen G., Michael T., Stepanenko A., Zhou Yu., Peterson A., Kishchenko O., Cui D., Zhu H., Lakhneko O., Morgun B., Lam E., Borisjuk N. Special arrangement of 5S rDNA in great duckweed, Spirodela polyrhiza: unusually low gene copy number, sequence divergence and precise chromosomal arrangement. 5th International ICDRA conference on Duckweed Research and Applications. Weizmann Institute of Science. Rehovot, Israel. September 9-12, 2019. P. 59.
 • Chen G., Michael T., Zhou Yu., Stepanenko A., Peterson A., Kishchenko O., Lakhneko O., Morgun B., Lam E., Borisjuk N. Duckweed rDNA Organization and Evolution. PAG XXVII - Plant & Animal Genome Conference. San Diego, USA, January 2019.
 • Matvieieva N., Shakhovsky A., Kobylinska N., Khainakova O., Morgun B., Lakhneko O., Ratushnyak Ya., Duplij V., Kuchuk M., Mickevicius S. “Hairy” root culture of medicinal plants as a source of biologically active compounds: from laboratory to pharmacy. 3rd International Conference „Smart Bio“. Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 02-04 May 2019. P. 24.
 • Yaroshko O., Morgun B., Velykozhon L., Kuchuk M. 'Floral-dip' genetic transformation of Amaranthus caudatus L. with heterologous genes. 4th International Scientific Conference Agrobiodiversity Nutrition, Health and Quality of Human and Bees Life. Nitra, Slovakia. September 11–13, 2019. P. 151. DOI: 10.15414/2019.9788055220703 >>>
 • Zhou Yu., Kishchenko O., Stepanenko A., Chen G., Peterson A., Wang W., Zhou J., Pan C., Borisjuk N. Dynamics of NO3- and NH4+ assimilation by duckweed. The 4th International Symposium on the Nitrogen Nutrition of Plants. September 21-25, 2019, Nanjing, China. – P. 41.

Патенти

 • Заявка номер u 2019 10557 на деклараційний патент України на корисну модель: Нітовська І.О., Моргун Б.В., Дуплій В.П., Деркач К.В., Черчель В.Ю., Сатарова Т.М. «Відбір генотипів кукурудзи, компетентних до біолістичної генетичної трансформації, за допомогою дослідження транзієнтної експресії гена бета-глюкуронідази». Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України. 23.10.2019.
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти