Праці співробітників Інституту за 2020 рік

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Праці співробітників Інституту за 2020 рік

Зміст

Публікації співробітників відділу біофізики та радіобіології

Статті, опубліковані в Україні

1) у виданнях, що включені до баз даних Scopus/Web of Science

 • Yastreb T.O., Kolupaev Yu.E., Shkliarevskyi M.A., Dyachenko A.I., Dmitriev A.P. Involvement of Jasmonate Signaling Components in Salt Stress-Induced Stomatal Closure in Arabidopsis thaliana. // Cytol Genet. – 2020. - Vol. 54, N 4. - P. 318–323. DOI: 10.3103/S009545272004012X
 • Yastreb T.O., Kolupaev Yu.E., Havva E.N., Horielova E.I., Dmitriev A.P. Involvement of the JIN1/MYC2 Transcription Factor in Inducing Salt Resistance in Arabidopsis Plants by Exogenous Hydrogen Sulfide. // Cytol Genet. – 2020. - Vol. 54, N 2. - P. 96–102. DOI: 10.3103/S0095452720020127
 • Шкляревский М.А., Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Луговая А.А., Дмитриев А.П. Кальций-зависимые изменения клеточного редокс-гомеостаза и теплоустойчивости проростков пшеницы под действием донора монооксида углерода // Цитологія і генетика. – 2020. - 54. – 6. – С. 522-530.
 • Kravets A.Р., Sokolova D.A. Epigenetic Factors of Plants’ Individual Sensitivity to Phytopathogens // Cytol Genet.. – 2020. - Vol. 54, N 3. - P. 206–210. DOI: 10.3103/S0095452720030068

2) у виданнях, які входять до інших наукометричних баз

 • Куцоконь Н. К., Худолєєва Л. В., Лось С. А., Торосова Л. О., Висоцька Н. Ю. Оцінка клонів тополь і верб на короткоротаційній ділянці в Харківській області: результати другого року вирощування // «Plant Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин) Том 16, № 2, 2020. C. 182-190. doi.org/10.21498/2518- 1017.16.2.2020.209238
 • Хома Ю. А., Куцоконь Н. К. Фенологія розкривання бруньок у різних клонів тополь та верб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія. №79. 2019. C. 79-84. doi.org/10.17721/1728_2748.2019.79.79-84.
 • Літвінов С.В., Рашидов H.М. Кількісний опис ранньої транскрипційної відповіді рослинних клітин на радіаційно індуковані пошкодження ДНК за допомогою Пуассонівської моделі ініціюючої події. // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. – К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2020. – Т. 26. – с. 139-143. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v26.1256
 • Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Жук В.В., Листван К.В., Салівон А.Г., Тонкаль Л.В. Радіаційно індуковані зміни вмісту вторинних метаболітів у фітосировині шавлії лікарської та розторопші плямистої. // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. – К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2020. – Т. 26. – с. 144-148. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v26.1257
 • Жук І. В., Дмитрієв О.П., Шиліна Ю. В. Лісова Г.М., Кучерова Л.О. Оцінка ефективності органічних кислот в якості біотичних еліситорів за змінами пулу ендогенного пероксиду водню // Фактори експериментальної еволюції організмів, 2020 – Т. 26. – С. 202-206. https://doi.org/10.7124/FEEO.v26.1266
 • Жук В.В., Міхєєв О.М., Овсяннікова Л.Г. Взаємодія хронічного опромінення ультрафіолетом і цитокініну у адаптивних реакціях рослин гороху // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. Том 26. – Київ 2020. – С. 196-201. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v26.1265
 • Міхєєв О.М., Овсяннікова Л.Г., Жук В.В., Берестяна Н.М. Системність механізмів радіогормезисних ефектів у проростків гороху Pisum sativum // Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2020, вип. 1 (49), с. 54-61 https://doi.org/10.35550/vbio2020.01.054

3) інші статті

 • Шиліна Ю. Фітоімунітет як самозахист. Про «гонку озброєнь» у рослин і паразитів // Зерно. – 2020. - № 7 (172). - С. 92-95.

Статті, опубліковані за кордоном

у виданнях, що включені до баз даних Scopus\Web of Science (Scopus, Web of Sci, Q2);

 • Pernis, M., Skultety, L., Shevchenko, V., Klubicova, K., Rashydov, N., Danchenko, M. Soybean recovery from stress imposed by multigenerational growth in contaminated Chernobyl environment. // J. Plant Physiol. Available online 10 June 2020. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2020.153219
 • Kutsokon, N., Danchenko, M., Skultety, L., Kleman, J., Rashydov N. Transformation of hybrid black poplar with selective and reporter genes affects leaf proteome, yet without indication of a considerable environmental hazard. // Acta Physiol Plant. – 2020. - 42, 86. https://doi.org/10.1007/s11738-020-03072-6
 • Kravets A.Р., Sokolova D.A. Epigenetic factors of individual radiosensitivity and adaptive capacity // International Journal of Radiation Biology. - 2020. - Vol. 96, issue 8. – P. 999-1009. https://doi.org/10.1080/09553002.2020.1767819
 • Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е., Шкляревский М.А., Дмитриев А.П. Участие компонентов жасмонатного сигналинга в развитии солеустойчивости Arabidopsis thaliana, индуцированной донорами H2S и NO // Физиология растений. – 2020. – 67. – 5. – С. 482-489. DOI: 10.31857/S001533032005019X

Тези, опубліковані в Україні

 • Літвінов С.В., Рашидов Н.М. Кількісний опис ранньої транскрипційної відповіді рослинних клітин на радіаційно-індуковані пошкодження ДНК за допомогою Пуассонівської моделі ініціюючої події. // XХVІІ щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України. До 50-річчя ІЯД НАН України (Київ, 21 - 25 вересня 2020 року): анотації до доповідей. – Київ: Ін-т ядерних дослідж., 2020. – С. 257-258.
 • Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Жук В.В., Листван К.В., Салівон А.Г., Тонкаль Л.В. Радіаційно-індукована модифікація вмісту вторинних метаболітів у рослинах шавлії лікарської та розторопші плямистої. // XХVІІ щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України. До 50-річчя ІЯД НАН України (Київ, 21 - 25 вересня 2020 року): анотації до доповідей. – Київ: Ін-т ядерних дослідж., 2020. – С. 270-271.
 • Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Жук В.В., Листван К.В., Салівон А.Г., Тонкаль Л.В. Визначення діапазону рекомендова-них стимулюючих доз передпосівного опромінення насіння лікарських рослин. // Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Березоточа, 25 березня 2020 року)/ДСЛР ІАП НААН – Лубни: Комунальне видавництво «Лубни», 2020. – С. 151-155.
 • Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Жук В.В., Листван К.В., Салівон А.Г, Тонкаль Л.В. Радіаційна стимуляція накопичення вторинних метаболітів у сировині шавлії лікарської та розторопші плямистої. // Матеріали IX Міжнародної конференції "Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології" (Київ, 23–25 вересня, 2020 рік). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. – С. 249.
 • Літвінов С.В. Модель ранньої транскрипційної відповіді рослинних клітин на генотоксичну дію радіації на основі пуассонівського розподілу ініціючих пошкоджень. // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 20 травня 2020) [Текст] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2020. – С. 59.
 • Хома Ю.А., Куцоконь Н.К., Рашидов Н.М., Нестеренко О.В., Рахметов Д.Б., Рахметова С.О., Фіщенко В.В. Порівняння фізичних властивостей пелет із біомаси швидкорослих дерев / Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті: матеріали XXI міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 14-15 травня 2020 р.). – К.: Інтерсервіс, 2020. C. 567–571.
 • О.Г. Нестеренко, Н.М. Рашидов, Л.Д. Нестеренко. Індивідуальна та популяційна радіочутливість рослин залежно від наявності абіотичних стресорів. Conference: Medical Physics – the Current Status, Problems, the Way of Development. Innovation Technologies Proceedings of IX International Conference (Kyiv, September 23–25, 2020). - С. 100-104.
 • Жук В.В., Соколова, Д.О., Сакада В.І., Глущенко Л.А., Кравець О.П., Кучук М.В. Ефективність іонізуючого опромінювання на стимуляцію синтезу вторинних метаболітів з антирадикальною активністю // «Перспективні напрями наукових досліджень лікарських і ефіроолійних культур» Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Березоточа, 25 березня 2020 року) Лубни: Комунальне видавництво «Лубни», 2020. – С.170-174.
 • Соколова Д.О., Жук В.В., Сакада В.І., Глущенко Л.А., Кравець О.П., Кучук М.В. Eфективність впливу рентгенівського та УФ-С опромінення насіння на морфофізіологічні показники лікарських рослин // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Березоточа, 25 березня 2020 року) «Перспективні напрями наукових досліджень лікарських і ефіроолійних культур». - Лубни: Комунальне видавництво «Лубни», 2020. – С.179-183.
 • Жук В.В., Сакада В.І., Глущенко Л.А. та ін. Дослідження генетичного поліморфізму на основі RAPD-ISSR – аналізу групи сортів ромашки лікарської (Matricia chammomila L.) // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур». – 2020. – С. 159-162.

Тези, опубліковані за кордоном

 • Khoma Y., Khudolieieva L., Sheikina A., Kutsokon N., Rashydov N. Establishing and regeneration of poplar and willow clones in in vitro culture / «Лесные экосистемы: современные вызовы, состояние, продуктивность и устойчивость» международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию образования Института леса НАН Беларуси (11-13 ноября 2020, г. Гомель). - P. 198-201.
 • Kyrpa-Nesmiian T., Potrokhov A., Litvinov S., Kuchuk M. Investigation of oxidative stress in tobacco plants with cyanobacteria desaturase genes after ionizing radiation. // Book of abstracts [Elektronski izvor] / Eighth International Conference on Radiation in Various Fields of Research, Virtual Conference, 2020. – Niš : RAD Centre, 2020 (Niš : RAD Centre). – Р. 119.
 • Pchelovska S.A., Shylina Yu.V., Lystvan K.V., Litvinov S.V., Zhuk V.V., Salivon A.G., Tonkal L.V. Influence of pre-sowing X-ray irradiation on growth, biochemical and phenological parameters of some medicinal plants // Abstract of Plant Biology 2020 Worldwide summit/ https://www.abstractscorecard.com/cfp/home.asp?EventKey=QPXLAMGR

Патенти

 • Патент на корисну модель № 144268 Україна. Спосіб виготовлення пелет із біомаси однорічних пагонів павловнії (винахідники Хома Ю.А., Рахметов Д.Б., Рахметова С.О., Фіщенко В.В., Нестеренко О.В., Куцоконь Н.К., Рашидов Н.М.) Публікація відомостей про державну реєстрацію: 25.09.2020. Бюл. № 18, 2020. 2 с.
 • Патент на корисну модель № 142084 «Спосіб підвищення вмісту суми фенолів та флавоноїдів у сировині лікарських рослин шляхом передпосівної радіаційної обробки насіння» (винахідники Шиліна Ю.В., Пчеловська С.А., Листван К.В., Літвінов С.В., Соколова Д.О., Жук В.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г., Тонкаль Л.В.). Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.05.2020 р.


Публікації співробітників відділу генетичної інженерії

Колективна монографія

 • Шиліна Ю.В., Кравець О.А., Льошина Л.Г., Булко О.В., Пчеловська C.А., Літвінов С.В., Листван К.В., Соколова Д.О., Жук В.В., Нестеренко О.Г., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г. Радіація і вторинний метаболізм рослин // Київ, Кондор. – 2019. - ISBN 978-617-7841-41-7

Статті, опубліковані в Україні

 • Hnatyuk I.S., Varchenko O.I., Kuchuk M.V., Parii M.F. & Symonenko Yu.V. Development of an Effective In Vitro Regeneration System for Ukrainian Breeding Winter Rape Brassica napus L. // Cytol Genet., 2020, Vol. 54, No. 4, pp. 341–346. DOI: 10.3103/S0095452720040039
 • Kyriienko А.V., Kuchuk M.V., Shcherbak N.L., Parii M.F., Symonenko Yu.V. Expression of gus and gfp genes in amphidiploid spelt wheat (Triticum spelta L.) after Agrobacterium-mediated transformation // Plant Varieties Studying & Protection, 2020, Vol. 16, No. 1, pp. 103-113. DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.16.1.2020.201377
 • Lyoshyna L.G., Tarasyuk O.P., Bulko O.V., Rogalsky S.P., Kamenieva T.M., Kuchuk M.V. Influence of polymeric biocide polyhexamethylene guanidine hydrochloride on morpho-physiological and biochemical parameters of wheat seedling under copper stress // Agricultural Science and Practice. - 2020.- V.7, №1.-P.49-58. https://doi.org/10.15407/agrisp7.01, https://www.agrisp.com/pdf/2020_01_06.pdf
 • Varchenko O.I., Kuchuk M.V., Parii M.F. & Symonenko Yu.V. Comparison of Gfp Gene Expression Levels after Agrobacterium-Mediated Transient Transformation of Nicotiana rustica L. by Constructs with Different Promoter Sequences // Cytol Genet., 2020, Vol. 54, No. 6, pp. 531-538.
 • Varchenko O.I., Kuchuk M.V., Parii M.F. & Symonenko Yu.V. Matching of the Gfp Gene Expression Levels by Different Terminator Sequences Regulation // Mikrobiol. Z., 2020, Vol. 82, No. 6, pp. 74–83.
 • Yaroshko O.M., Morgun B.V., Velykozhon L.G., Gaidosova A., Andrushenko O.L., Kuchuk M.V. PCR analyses of first-generation plants of Amaranthus caudatus L. after "floral-dip" genetic transformation // Plant physiology and genetics. – 2020 – V. 52, № 2. P. 128-139. doi:10.15407/frg2020.02.128
 • Бабич В.О., Варченко О.І., Кучук М.В., Парій М.Ф., Парій Я.Ф., Симоненко Ю.В. Використання культури незрілих зародків соняшника in vitro для швидкого створення відновників фертильності, стійких до гербіциду трибенурон метилу // Фактори експериментальної еволюції організмів, 2020, Т. 27, С. 23-28. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v27.1297
 • Варченко О.І., Дзуг М.С., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В. Вплив білка-супресора постранскрипційного сайленсингу Р19 на рівень транзієнтної експресії гена gfp в рослинах махорки Nicotiana rustica L. // Фактори експериментальної еволюції організмів, 2020, Т. 26, С. 169-175. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v26.1262
 • Гнатюк І.С., Варченко О.І., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В. Створення генетичного вектора для редагування геному рослин, що несе ген синтезу бактеріального білка Cas9 // Фактори експериментальної еволюції організмів, 2020, Т. 26, С. 176-182. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v26.1263
 • Кирієнко А.В., Щербак Н.Л., Симоненко Ю.В. Біоінформатичний аналіз нуклеотидних послідовностей гена ацетолактат синтази (als) різних представників родини Злакових // Plant Varieties Studying & Protection, 2020, Т. 16, № 2, С. 207-216. DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.16.2.2020.209257
 • Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Жук В.В., Листван К.В., Салівон А.Г., Тонкаль Л.В. Радіаційно індуковані зміни вмісту вторинних метаболітів у фітосировині шавлії лікарської та розторопші плямистої // Збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів». К., 2020. – Т. 26. – С. 144-148. https://doi.org/10.7124/FEEO.v26.1257
 • Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Жук В.В., Листван К.В., Салівон А.Г., Тонкаль Л.В. Визначення діапазону рекомендованих стимулюючих доз передпосівного опромінення насіння лікарських рослин // Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Березоточа, 25 березня 2020 року). – ДСЛР ІАП НААН – Лубни: Комунальне видавництво «Лубни», 2020 – с. 151-155.
 • Твардовська М.О., Конвалюк І.І., Листван К.В., Андрєєв І.О., Кунах В.А. Вміст фенольних сполук та флавоноїдів у рослинах in vitro та культурі тканин Deschampsia antarctica E. Desv. // Збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів». – К., 2020. – Т. 26. – С. 276–281. https://doi.org/10.7124/FEEO.v26.1279

Cтатті, опубліковані за кордоном

 • Hnatiuk I., Varchenko O., Bannikova M., Kuchuk M., Parii M. & Symonenko Yu. Development of an Effective Technique for In Vitro Agrobacterium-mediated Genetic Transformation of Winter Rape Brassica napus L. // AgroLife Scientific Journal, 2020, Vol. 9, No. 1, pp. 149–155.
 • Honchar L., Mazurenko B., Sonko R., Kyrpa-Nesmiian T., Kovalenko R., Kalenska S. Biochemical responses of 5 buckwheat (Fagopirum esculentum Moench.) cultivars to seed treatment by Azospirillum brasilense //Agronomy Research – 2020 – V18(S3) – P:1680-1688. https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/5653
 • Kobylinska N., Shakhovsky A., Khainakova O., et al. ‘Hairy’ root Extracts as Source for ‘Green’ Synthesis of Silver Nanoparticles and Medical Applications// RSC Advances. – 2020. - Vol. 65 https://doi.org/10.1039/D0RA07784D
 • Lystvan K., Listvan V., Shcherbak N., Kuchuk M. Rhizoextraction potential of Convolvulus tricolor hairy roots for Cr6+, Ni2+ and Pb2+ removal from aqueous solutions // Applied Biochemistry and Biotechnology (2020). https://doi.org/10.1007/s12010-020-03471-y
 • Matvieieva N. A., Morgun B. V., Lakhneko O. R., et al. Agrobacterium rhizogenes-mediated transformation enhances the antioxidant potential of Artemisia tilesii Ledeb.// Plant Physiol and Biochem. – 2020. – Vol. 152. – Р. 177-183 https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.04.020
 • Pasternak T., Lystvan K., Betekhtin A., Hasterok R. From Single Cell to Plants: Mesophyll Protoplasts as a Versatile System for Investigating Plant Cell Reprogramming // International Journal of Molecular Sciences. – 2020 – V.21, №12. – 4195. https://doi.org/10.3390/ijms21124195
 • Poyedinok N., Mykhaylova O., Sergiichuk N., Tugay Т, Tugay А, Lopatko S, Matvieieva N. Effect of Colloidal Metal Nanoparticles on Biomass, Polysaccharides, Flavonoids, and Melanin Accumulation in Medicinal Mushroom Inonotus obliquus (Ach.:Pers.) Pilát// Appl Biochem Biotechnol. - 2020. - Vol. 191. – Р. 1315–1325. https://doi.org/10.1007/s12010-020-03281-2
 • Varchenko O., Kuchuk M., Parii M. & Symonenko Yu. Influence of Agroinfiltration Conditions on the Transient Green Fluorescent Protein Expression in Nicotiana rustica L. Plants // Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, 2020, Vol. XXIV, No. 1, pp. 17-22.

Тези, опубліковані в Україні

 • Bohdanovych T. A., Matvieieva N. A. Production of flavonoids with antioxidant properties by biotechnological “hairy” root culture of Artemisia tilesii wormwood// "Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії" 26 листопада 2020 р. Національний фармацевтичний університет, м. Харків.
 • Hoisiuk Y., Ovcharenko O., Morgun B., Kuchuk M. Genetic transformation Nicotiana tabacum and Petunia hybrida with ZRNase gene from Zinnnia elegans // ХVІ Міжнародна конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» присвячена 75 річниці створення біологічного факультету та 90 річниці від дня народження М. Деркача (Львів, 27–29 квітня 2020 р.). - C. 89.
 • Yaroshko O.M., Kuchuk M. V. 2020. Establishment of direct regeneration of Physalis ixocarpa Brot. cv. Likhtarik and Physalis peruviana L. // Шевченківська весна: досягнення біологічної науки. збірник тез XVІІ Mіжнародної конференції студентів та молодих вчених, Київ: Паливода А.В. – 2020. – С. 17-18.
 • Yaroshko O.M., Velykozhon L.G., Morgun B.V. Kuchuk M.V. Development of hairy root culture in Physalis peruviana L. // Матеріали ХІV Всеукраїнської Науково-практичної конференції «Біотехнологія XXI століття», Київ: Політехніка. – 2020. – С. 104.
 • Богданович Т. А., Матвєєва Н. А. Визначення Впливу Генетичної Трансформації На Антиоксидантну Активність «Бородатих» Коренів Рослин Artemisia Tilesii Ledeb.// IV Міжнародна науково-практична конференція «Новітні досягнення біотехнології», Національний авіаційний університет, 2020, м. Київ.
 • Булко О.В., Льошина Л.Г. Отримання рослин-регенерантів роду Rubus // VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" 20 квітня 2020, Київська обл., Миронівський р-н., с. Центральне. – С.20 http://confer.uiesr.sops.gov.ua/miron2020/paper/view/21084
 • Гойсюк Ю.Ю., Потрохов А.А., Овчаренко О.О., Моргун Б.В. Створення трансгенного тютюну з геном екстраклітинної рибонулеази цинії як модельного об’єкта для вивчення стійкості до широкого спектру вірусів рослин. Біотехнологія ХХІ століття. Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біотехнологія XXI століття» присвяченої 135-річчю від дня народження Олександра Володимировича Палладіна 20 травня 2020 року. C. 25.
 • Каленчук М.С., Матвєєва Н.А. Визначення особливостей отримання наночасток срібла з використанням екстрактів з «бородатих» коренів//«Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 20 травня 2020) [Текст] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка». - 2020. - C. 37.
 • Мельник А.С. , Дуплій В.П. , Матвєєва Н.А. ДНК-протекторна активність екстрактів з «бородатих коренів» Аrtemisia vulgaris // //«Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 20 травня 2020) [Текст] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка». - 2020. - С. 127.
 • Ольховська А.І., Матвєєва Н.А. Визначення особливостей екстрагування флавоноїдів з «бородатих» коренів Artemisia absinthium// "Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії" 26 листопада 2020 р. Національний фармацевтичний університет, м. Харків.
 • Подгаєцька Ю.Ю., Климчук Д.О., Матвєєва Н.А Синтез наночасток заліза з використанням екстрактів з «бородатих» коренів Аrtemisia annua //«Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 20 травня 2020) [Текст] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка». - 2020. - С. 132.
 • Рогальський С.П., Тарасюк О.П., Льошина Л.Г. , Булко О.В., Джужа О.В., Чернявська Т.В. Антимікробний полімерний композит пролонгованої дії на основі поліуретану // Матеріали IV всеукраїнської наукової конференції “Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів”, 10 квітня 2020, м.Дніпро, - С. 57-60 http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/5445/1/2020_04_%D0%A2% D0%90%D0%A1%D0%A5.pdf
 • Трошина О.Ю., Листван К.В. особливості калюсоутворення різних видів звіробою // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІVВсеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 20 травня2020) [Текст] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії –Київ: КПІім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2020. – c. 84.
 • Шаховський А.М., Дуплій В.П., Євтушенко Д.П., et al. Застосування мультиплексної ПЛР для молекулярної ідентифікації сортів картоплі української селекції та присвоєння їм бінарних ярликів (кодів)// Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі овочівництва всучасних умовах: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (23 липня 2020 р., сел. Селекційне Харківської обл.) /Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Вінниця: ТОВ«ТВОРИ». - 2020. - T. 1. - С. 52-53.
 • Ярошко О.М., Рудас В.А., Овчаренко О.О., Моргун Б.В. Вивчення успадкування гетерологічного гена інтерферона альфа-2b в Т1 і Т2 поколіннях трансгенних рослин томату // Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біотехнологія XXI cтоліття», Київ: Політехніка. – 2020. – С. 105.

Тези, опубліковані за кордоном

 • Hoisiuk, Y., Ovcharenko, O., Kuchuk, M. Agrobacterium-mediated transformation of Petunia hybrida with thaumatin II gene as a model for investigation of pleiotropic effects of the gene. 2020 International Young Scientists Conference on Molecular and Cell Biology in Warsaw, Poland.
 • Kyrpa-Nesmiian T., Kuchuk M. Plants of N. tabacum expressing the desC gene were tested for resistance to ultraviolet radiation // Book of abstracts Eighth International Conference on Radiation in Various fields of research – 2020 – P. 29.
 • Kyrpa-Nesmiian T., Potrokhov A., Litvinov S., Kuchuk M. Investigation of oxidative stress in tobacco plants with cyanobacteria desaturase genes after ionizing radiation // Book of abstracts Eighth International Conference on Radiation in Various fields of research – 2020 – P. 119.
 • Matvieieva N., Bessarabov V., Kobylinska N., et al. “Hairy” roots of medicinal plants against COVID-19: New application of plant biotechnology // World Congress on In Vitro Biology June 6-10.2020, San Diego, California, USA https://www.cvent.com/c/express/665dffae-ba53-4799-b3cf-5c3adeb2a640
 • Sindarovska Ya. Efficient transient gene expression in basil plants // Plant Biology Worldwide Summit, July 27-31, 2020, Washington, WA, USA. https://plantbiology2020.ipostersessions.com/default.aspx?s=32-02-3B-9B-0E-58-14-0B-6F-57-E8-9D-47-A4-98-2D
 • Sindarovska Ya. PVX-based vector as a candidate for long-term transient gene expression and for large-scale production of recombinant proteins in plants // In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant. – 2020. – V. 56, Issue 4. – P. 564-565. https://doi.org/10.1007/s11627-020-10096-7
 • Yaroshko O., Rudas V., Ovcharenko O., Morgun B., Velykozhon L., Kuchuk M. Inheritance of heterologous genes in first and second generations of transgenic tomatoes FEBS 2021. The 45 th FEBS Congress 3-8 July. Liubliana. Slovenia. https://2021.febscongress.org/
 • Yaroshko O., Rudas V., Ovcharenko O., Zholobak N., Morgun B., Velykozhon L., Kuchuk M. Antiviral activity of interferon proteins obtained from transgenic tomato plants EMBO Workshop. Plant genome stability and change 2020. 07 – 10 June. Leiden, the Netherlands.
 • Лёшина Л.Г., Булко О.В. Генетическая трансформация in vitro растений рода Rubus геном интерферона человека // IV Международная научная конференция "Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы"- 3-4 ноября 2020 года, Минск, C. 54.

Патенти

 • Листван К.В., Щербак Н.Л. Спосіб визначення активності супероксиддисмутази в рослинному матеріалі з використанням мікропланшет № 141491, виданий 10.04.2020, бюл. № 7/2020.
 • Сіндаровська Я.Р., Василенко М.Ю., Кіщенко О.М., Кучук М.В. Спосіб створення векторної конструкції з геном колагену людини для експресії в рослині // Патент на корисну модель. МПК C12N 15/00, C12N 15/12, C12N 15/63, C12N 15/66, C12N 15/82 / заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ. – № u 2019 11893; заявл. 13.12.19; опубл. 27.07.20, Бюл. № 14.
 • Шиліна Ю.В., Пчеловська С.А., Листван К.В., Літвінов С.В., Соколова Д.О., Жук В.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г., Тонкаль Л.В. Спосіб підвищення вмісту суми фенолів та флавоноїдів у сировині лікарських рослин шляхом передпосівної радіаційної обробки насіння № 142084, виданий 12.05.2020, бюл. № 9/2020.


Публікації співробітників відділу молекулярної генетики

Статті, опубліковані у наукових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection

Статті, опубліковані у наукових періодичних виданнях, які включені до інших наукометричних баз даних

 • Nitovska I.O., Morgun B.V., Abraimova O.Ye., Satarova T.M. Glyphosate selection of maize transformants containing CP4 epsps gene. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2020, Vol. 26, P. 239–244, https://doi.org/10.7124/FEEO.v26.1273
 • Yaroshko O.M., Morgun B.V., Velykozhon L.G., Gajdošova A., Andrushenko O.L., Kuchuk M.V. PCR analyses of first generation plants of Amaranthus caudatus L. after «floral-dip» genetic transformation. Fiziol. Rast. Genet., 2020, Vol. 52, No. 2, P. 128–139, https://doi.org/10.15407/frg2020.02.128
 • Рибалка О.І., Катрій В.Б., Моргун Б.В., Поліщук С.С. Мутація у локусі sex6, яка радикально поліпшує харчову цінність зерна ячменю. Фізіологія рослин і генетика. 2020, том 52, № 3, с. 238–247, https://doi.org/10.15407/frg2020.03.238
 • Рибалка О.І., Моргун В.В., Моргун Б.В. Кольорове зерно пшениці і ячменю – нова стратегія селекції зернових культур із високою біологічною цінністю зерна. Фізіологія рослин і генетика. 2020, том 52, № 2, с. 95–127, https://doi.org/10.15407/frg2020.02.095
 • Римар Ю., Рушковський С., Демидов С., Великожон Л., Проніна О., Моргун Б. Вторинний ріст у дихально-дефіцитному штамі дріжджів Saccharomyces cerevisiae внаслідок делеції гена yku70. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія. 2020, том 82, № 3, с. 53–58, https://doi.org/10.17721/1728_2748.2020.82.53-58

Тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходах, що відбулися в Україні

 • Hoisiuk Y., Ovcharenko O., Morgun B., Kuchuk M. Genetic transformation Nicotiana tabacum and Petunia hybrida with ZRNase gene from Zinnnia elegans. ХVI Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвячена 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача 27-29 квітня 2020 року. С. 89.
 • Yaroshko O.M., Velykozhon L.H., Morgun B.V., Kuchuk M.V. Development of hairy root culture in Physalis peruviana L. ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття» присвячена 135-річчю від дня народження Олександра Володимировича Палладіна (для студентів, аспірантів і молодих учених) 20.05.2020, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 104.
 • Гав’яз В.О., Салашний Т.А., Великожон Л.Г., Моргун Б.В. Генотипування синтетичних ліній пшениці за генами Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1 запасних білків глютенінів. ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття» присвячена 135-річчю від дня народження Олександра Володимировича Палладіна (для студентів, аспірантів і молодих учених) 20.05.2020, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 22.
 • Гойсюк Ю.Ю., Потрохов А.А., Овчаренко О.О., Моргун Б.В. Створення трансгенного тютюну з геном екстраклітинної рибонулеази цинії як модельного об’єкта для вивчення стійкості до широкого спектру вірусів рослин. ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття» присвячена 135-річчю від дня народження Олександра Володимировича Палладіна (для студентів, аспірантів і молодих учених) 20.05.2020, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 25.
 • Катрій В.Б., Моргун Б.В., Великожон Л.Г., Рибалка О.І. Визначення вмісту амілози у зернівках ячменю біохімічним методом. ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття» присвячена 135-річчю від дня народження Олександра Володимировича Палладіна (для студентів, аспірантів і молодих учених) 20.05.2020, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 39.
 • Ковальчук О.А., Голубець Р.А., Моргун Б.В. Порівняльна характеристика тест-наборів для виявлення харчових алергенів глютену та арахісу. ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття» присвячена 135-річчю від дня народження Олександра Володимировича Палладіна (для студентів, аспірантів і молодих учених) 20.05.2020, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 45.
 • Нітовська І.О., Олійник М.Є., Козар М.Ю., Моргун Б.В. Тестування активності вектору рСВ203, що містить нуклеотидні послідовності однодольних, за допомогою Agrobacterium-опосередкованої трансформації тютюну. ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття» присвячена 135-річчю від дня народження Олександра Володимировича Палладіна (для студентів, аспірантів і молодих учених) 20.05.2020, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 68.
 • Плугатар М.О., Назаренко Т.А. Банникова М.О. Дослідження спадкування трансгена nptІІ у пшениці м’якої. «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки / BioScience Advances»: Матеріали XVІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених (м. Київ, 23-25 квітня 2019 р.) – Київ: Паливода А.В., 2020. С. 152–155.
 • Плугатар М.О., Назаренко Т.А. Банникова М.О. Молекулярно-генетичний аналіз пшениці Triticum aestivum L. на різних етапах розвитку. «Біотехнологія XXI століття»: мат. ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 20 травня 2020 року) [Ел. видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, НАН України, Ін-т клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. С. 71.
 • Римар Ю.Ю., Проніна О.В., Рушковський С.Р., Моргун Б.В. ПЛР-аналіз стану мітохондріальної ДНК у дріжджів Saccharomyces cerevisiae. XVІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки / Bioscience Advances». С. 155–157.
 • Трофімов Я.О., Нітовська І.О., Демяненко І.В., Моргун Б.В. Розробка ефективної методики отримання біотехнологічних рослин спельти різних генотипів з апікальних меристем. ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття» присвячена 135-річчю від дня народження Олександра Володимировича Палладіна (для студентів, аспірантів і молодих учених) 20.05.2020, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 83.
 • Цвєтков В.О., Великожон Л.Г., Моргун Б.В. Молекулярна ідентифікація генів чоловічої цитоплазматичної стерильності у сучасних сортах Allium cepa. ІV інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту», 18 вересня 2020 року Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення та Український інститут експертизи сортів рослин. С. 35.
 • Ярошко О.М., Рудас В.А., Овчаренко О.О., Моргун Б.В. Вивчення успадкування гетерологічного гена інтерферона альфа-2b в Т1 і Т2 поколіннях трансгенних рослин томату. ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття» присвячена 135-річчю від дня народження Олександра Володимировича Палладіна (для студентів, аспірантів і молодих учених) 20.05.2020, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 105.

Інші видання

Подані та отримані патенти

 • Моргун Б.В., Сатарова Т.М., Нітовська І.О., Денисюк К.В., Черчель В.Ю. Спосіб отримання рослин-регенерантів in vitro у кукурудзи. Заявка № u202007323 від 16.11.2020, на патент України на корисну модель; МПК А 01Н4/00; заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України.
 • Нітовська І.О., Моргун Б.В., Дуплій В.П., Деркач К.В., Черчель В.Ю., Сатарова Т.М. Спосіб відбору генотипів кукурудзи, компетентних до біолістичної генетичної трансформації, за допомогою дослідження транзієнтної експресії гена бета-глюкуронідази. Заявка № u201910557, деклараційний патент України на корисну модель № 144258; МПК (2020.01) А01Н 4/00 А01Н 1/00; заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, ДУ «Інститут зернових культур НААН України». Заявл. 23.10.2019. Надруковано 25.09.2020, бюл. № 18/2020, https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1456063/
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти