До 30-річчя Незалежності України / Бібліотечна виставка

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

У третє тисячоліття людство увійшло з глибокими знаннями в області наук про життя та величезним потенціалом їх практичного використання. Перш за все йдеться про сукупність біотехнологічних практик, які істотно вплинули на життєдіяльність суспільства. Біотехнологія – це одна з найдавніших і водночас одна з наймолодших наук і галузей досліджень та виробництва. Людство здавна опанувало на практиці різні процеси біотехнології. Ще із біблійських часів було відоме виноробство, випікання хліба, а дещо пізніше - одержання кисломолочних продуктів, квашеної капусти, медових алкогольних напоїв, силосування кормів тощо. Стародавні народи інтуїтивно використовували прийоми та способи виготовлення продуктів, які сьогодні ми відносимо до біотехнологічних.


21v1 book expo 2021.jpg
Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник

Верстюк В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник / В.Ф. Верстюк , О.М. Дзюба, В.Ф. Репрінцев. - 2 – ге вид. – К.: Наук. Думка. – 716 с. - ISBN 966-00-0465-6

Довідник є найповнішим зібранням фактографічного матеріалу з історії України, впорядкованого за хронологічним принципом. Відтворено декілька тисяч визначних подій українського минулого від архаїчних часів до сьогодення: подано інформацію про археологічні культури, розселення давньослов'янських племен, політичне життя, розвиток економічних відносин та культури України. Особливу увагу приділено подіям, пов'язаним з процесами українського державотворення, Київській та Галицько-Волинській державам, Визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького, Українській державі, Українській Народній Республіці, Західноукраїнській Народній Республіці. Автори відстежують найголовніші події історії УРСР, події, пов'язані зі здобуттям нею незалежності, сучасне України.

Події минулого України розглядаються в контексті світової історії.

37v1 book expo 2021.jpg
Енциклопедія історії України: Україна—Українці. ‒ Кн. 1 / Редкол.: В. А. Смолій (голова редкол.), Г. В. Боряк (заст. голови), Я. В. Верменич, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. М. Даниленко, Л. О. Зашкільняк, С. В. Кульчицький (заст. голови), О. Є. Лисенко, О. П. Реєнт, О. С. Рубльов (відп. секр.), О. П. Толочко, О. А. Удод, Л. Д. Якубова, О. В. Ясь. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: "Наукова думка", 2018. ‒ 608 с

Проект "Енциклопедії історії України" (2003—2013) як фахової універсальної енциклопедії з історії України був започаткований 20 червня 1997 р. постановою Президії НАН України за № 219 "Про підготовку фундаментальної "Енциклопедії історії України”". У широкому сенсі проект ЕІУ став своєрідною відповіддю на актуальні суспільні запити, культурні виклики, інформаційні вимоги, а також не в останню чергу був зумовлений фундаментальними потребами із систематизації, кодифікації та репрезентації соціогуманітарних знань з історії України у новітню добу.

Початковий етап цього проекту розгортався та зосереджувався навколо впорядкування, систематизації й узагальнення того величезного масиву фактографічної інформації, що ввійшла до наукового обігу протягом 1990-х — початку 2000-х pp. Адже потужні культурні трансформації, енергійне поширення інтелектуальних новацій, дослідницьких стратегій і методик, загальноприйнятих у західному академічному світі, введення до повноцінного наукового обігу забороненої за радянських часів спадщини, хвиля перевидань еміграційної та діаспорної літератури, величезні масиви фактичного матеріалу вимагали масштабного осмислення, систематизації й пошуку нових форматів подання соціогуманітарного знання з історії України.

22v1 book expo 2021.jpg
Україна: історія

Субтельний Орест C89 Україна: історія / Пер. з англ. Ю. І. Шевчука; Вст. С. В. Кульчицького. — 2-е вид. — К.: Либідь, 1992. 512 с.: іл.-ISBN 5-325-00090-Х.

Книга професора Йоркського університету в Торонто (Канада) украінаха походженням Ореста Субтельного визнана на Заході кращим популярних в дом історії України англійською мовою. Дещо незвична для нашої дуд вона викличе інтерес передусім нетрадиційною концепцією української прагненням автора до наукової об'єктивності, неупередженістю позиції, ністю оцінок, а головне — своєю наскрізною ідеєю — ідеєю національного родження України

2021 Istoriya ukrayinskoyi kultury ISBN 966-00-0541-5 face 0008740.jpg2021 Istoriya ukrayinskoyi kultury ISBN 966-00-0541-5 all vol.jpg

Історія української культури [Текст] : у 5 т. / голов. ред. Б. Є. Патон ; НАН України. - К. : Наукова думка, 2001 -2013 . - ISBN 966-00-0541-5.

Історія української культури - фундаментальне ілюстроване видання в п'яти томах (дев'яти книгах). Вперше в історії України системно представлена багатовікова історія української культури, показано її самобутність і зв'язок з іншими культурами, внесок до світової культурної спадщини. У кожному окремому томі розглядається певний період, починаючи з первіснообщинного стану до наших днів. Висвітлюється розвиток таких явищ, як наука, культура, мова, література, архітектура, ремесла, образотворче мистецтво, театр, екранна культура та ін. Історія української культури - єдине повномасштабне дослідження української культури, яке коли-небудь було опубліковано. Видання вийшло лімітованим тиражем і є в обмеженій кількості. Розкішно оформлений багатотомник стане перлиною і прикрасою домашньої бібліотеки, безцінним подарунком для діячів культури, освіти, політичного і громадського життя.

19v1 book expo 2021.jpg
Українці: народні вірування, повір'я, демонологія

Українці: народні вірування, повір'я, демонологія / Уriop., прим. та біогр. нариси А. П. Потом Т. В. Косміної, О. О. Боряқ; Вст, ст. А. П. П рьова; Іл. В. І. Гордієнка. — 2-е вид. — К.: Либідь, 640 с.; іл. («Пам'ятки історичної думки Україна»)

ISBN 5-325-00371-2.

Збірка знайомить із класичними зразками украса графічної спадщини, які довгий час були вилучені з вашаса А життя. Перед читачем постає дивовижний і захопилка за наших предків, їхні звичаї, вірування, забобони това науково-довідковий апарат, ілюстрації.

Наш Інститут ровесник Незалежної України

У червні 1990 року на базі Відділення клітинної біології та інженерії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного було створено Інститут клітинної біології та генетичної інженерії АН УРСР, а незалежність України було проголошено роком пізніше – у серпні 1991 року. Ці три десятиріччя були непростими і для України як держави, і для народу України, так і для нашого Інституту та його трудового колективу. Проте, долаючи труднощі та перешкоди дружня громада впевнено проторює шлях до нового в розвитку таких наукових напрямках як біотехнологія, генетика, радіобіологія й екологія. На сьогодні в Інституті функціонують наступні відділи:

Відділ генетичної інженерії

Сучасна біотехнологія рослин - сума технологій, які розвинені із молекулярної та клітинної біології рослин, - нова стадія в розвитку технології селекції рослин. Розвиток біотехнології в Україні йде в ногу з часом. Перші дослідження проводились ще у 70-ті роки минулого століття почесним директором Інституту академіком Ю.Ю. Глебою. В основі сучасної біотехнології клітинними та молекулярними методами створюються, нові різновиди сільськогосподарських рослин, формуються нові лікарські препарати на основі рослинної сировини, розробляються наукові засади збереження різноманіття рослин, зберігаються зникаючі види, поліпшується екологія довкілля.

Відділ молекулярної генетики

Основними напрямками досліджень Відділу молекулярної генетики наразі вважаються:

  • створення нових функціональних векторів для генетичної трансформації рослин, важливих для сільського господарства;
  • впровадження генно-інженерних біотехнологій для покращення характеристик рослин важливих сільськогосподарських культур (зокрема зернових);
  • розробку нових методів і протоколів детекції трансгенів у рослинах і рослинній сировині;
  • відпрацювання методик виявлення молекулярних маркерів в елітних сортах та лініях важливих сільськогосподарських культур для потреб селекції;
  • встановлення закономірностей і кореляцій успадкування економічно вигідних ознак, зчеплених з молекулярними маркерами;
  • дослідження регуляторних механізмів морфогенезу дріжджів та біотехнологія грибів.

Відділ біофізики і радіобіології

Науковці відділу біофізики та радіобіології проводять дослідження впливу радіації на рослинні організми на всіх рівнях – від клітинного до популяційного. Для цього застосовуються біофізичні, молекулярно-біологічні, генно-інженерні та генетичні методи та системні підходи. У відділі проводяться актуальні наукові дослідження, що вивчають наслідки однієї з найбільших в історії цивілізації техногенних катастроф – аварії на Чорнобильській АЕС. Іншими важливими напрямками досліджень Відділу є радіаційна біотехнологія за дії іонізуючого та ультрафіолетового випромінювання, а також вивчення механізмів відповіді рослин на стресові чинники, включаючи обумовлені кліматичними змінами.


Вибрані книги співробітників Інституту

09v1 book expo 2021.jpg
Механізми дії міді на метаболічні процеси рослин: монографія

Ковбасенко Р.В ., Григорюк І.П., Теслюк В.В., Ковбасенко В.М. Ретьман М.С. Механізми дії міді на метаболічні процеси рослин: монографія. -К.: ФОП Ямчинський О.В., 2021. - 409 с. ISBN 978-617-7986-29-3

Узагальнено літературні і власні експериментальні результати щодо механізмів біологічної дії сполук міді на функціонування метаболічних процесів у рослин. Розкрито шляхи надходження, транспорту і детермінаційної зміни іонів міді в грунтах й рослинах за оптимальних та стресових умов. Репрезентовано клітинні, фізіолого-біохімічні і молекулярно-генетичні механізми впливу іонів міді на біологічні системи різного рівня складності, стійкість, адаптацію та біоремедіацію грунтів в природних та штучних фітоценозах. Розглянуто сучасні технології фітоекстракції і принципи застосування мідних нанокомпозитів для регуляції метаболічних реакцій, оптимізації та підвищення продукційного процесу культурних рослин.

33v1 book expo 2021.jpg
Роль глутатіону у житті рослин

Р. В. Ковбасенко, В. М. Ковбасенко
моногр. / К. : ФОП Ямчинський О.В., 2020. – 378 с. ISBN 978-617-7890-00-2

У монографії узагальнено літературну інформацію та результати власних досліджень авторів, що стосуються різних аспектів реакції рослин на дію глутатіону. Розглянуто особливості накопичення у рослини цього пептида та його розташування у органах, тканинах і клітинах та акумуляцію. Представлено результати досліджень про вплив глутатіону на основні фізіологічні процеси. Показано значення глутатіону у індукуванні механізмів внутрішньої фізіолого-біохімічної системи резистентності рослин проти стресів та як активатора захисту від стресів оточуючого середовища.

31v1 book expo 2021.jpg
Радіація і вторинний метаболізм рослин: монографія / Шиліна Ю.В., Кравець О.А., Льошина Л.Г., Булко О.В., Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Листван К.В., Соколова Д.О., Жук В.В., Нестеренко О.Г., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г.- Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 132 с.- ISBN 978-617-7841-41-7

У монографії висвітлено досвід авторів та короткий огляд досліджень науковців інших країн стосовно впливу іонізуючої радіації на процеси вторинного метаболізму в лікарських рослинах. Основна ідея дослідження була спрямована на розробку біотехнології, яка полягає у підборі доз опромінення гамма- або рентгенівськими променями насіння лікарських рослин та рослин в культурі in vitro, за яких спостерігатиметься одночасне збільшення приросту біомаси та накопичення вторинних метаболітів у фармацевтично цінній сировині досліджуваних лікарських рослин.

29v1 book expo 2021.jpg
Модификация онтогенетической адаптации

Михеев А.Н. Модификация онтогенетической адаптации. – К. : Фитосоциоцентр, 2018. – 396 с. - ISBN 978-966-306-199-3

В монографии обсуждается широкий спектр проблем биологической адаптации с привлечением метанаучных подходов и философских представлений. Предложена классификация видов биологической адаптации, рассмотрены принципы ее модификации в пределах - онтогенеза. Большое Внимание уделено описанию универсальных механизмов гиперадаптации и возможностям практического использования развиваемой концепции.

292v1 book expo 2021.jpg
Епігенетичні фактори адаптації рослин : [колект. монографія] / О. П. Дмитрієв та ін. ; за ред. д-ра біол. наук О. П. Кравець, канд. біол. наук Ю. В. Шиліної ; НАН України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2018. - 284 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 249-280. - 300 прим. - ISBN 978-966-437-546-4

В монографії узагальнено результати дослідження епігенетичних факторів формування адаптації рослинних організмів. Акцент у дослідженнях зроблено на використанні сучасних «омік»-технологій у біологічному експерименті, що дозволяє розглянути процес формування адаптованості з різних рівнів її формування — починаючи від епігенетичних факторів, що визначають перші етапи потенційних змін в експресії генів на рівні хроматину до виникнення змін у протеомі та металоломі.

26v1 book expo 2021.jpg
Сім демонів рослинного світу

Гродзинський Д. М. Сім демонів рослинного світу. Д. М. Гродзинський – К. : Прінт Сервіс, 2018. — 406 с.- ISBN 978-617-7069-70-5 (рос. мовою).

У монографії розглядаються дискусійні та досі нерозв'язані проблеми наук про рослини. Наведено значний об'єм цікавої інформації про життя рослин, детально викладено сучасні уявлення про фотосинтез, морфологію, сигнальні системи та гормональну регуляцію в рослинному організмі. Особливу увагу приділено розгляду тих принципів життєдіяльності рослин, які лишаються нез'ясованими, незважаючи на величезний прогрес останніх десятиліть у біології. Обравши відомий з фізики термін “демон”, що використовується для позначення невідомих напевно механізмів функціонування складних систем, автор пояснює сутність проблем і накреслює шляхи їх вирішення.

13v1 book expo 2021.jpg
Надежность биологических систем. Учебное пособие

Кутлахмедов Ю.А., Матвеева И.В., Гроза В.А. Надежность биогических систем. Учебное пособие. - К.: Фитосоциоцентр, 2018. . 35 с.- ISBN 978-966-306-193-2

Учебное пособие по курсу лекций «Надежность биологических систем» (проф., д.б.н. Ю.А. Кутлахмедов, проф., Д.Т.Н. И.В. Матвеева доцент, к.ф.-м.н. В.А. Гроза) посвящено новой проблеме по оценке надежности биологических систем на разных уровнях организации (у клеток до экосистем разного типа. В дополнение к этому пособию авторам! готовится к печати сборник задач с решениями по теме «Надежності экологических систем».

Данное пособие может быть использовано при чтении курсов пе оценке экологических рисков для разных уровней организации биоты и экосистемах от уровня клеток до уровня экосистем для радиационных и химических поллютантов.

16v1 book expo 2021.jpg
Теория мишени в радиобиологии (история и перспективы)

Кутлахмедов Ю.А. Теория мишени в радиобиологии (история и перспективы). Учебное пособие. - К.: Фитосоциоцентр, 2018, 186 с.- ISBN 978-966-306-197-6

Классическая количественная радиобиология, основы кот были заложены в сороковые годы прошлого столетия, основан фундаментальных принципах попадания и мишени. Зго важней направление незаслуженно отодвинуто на задний 1:tан и м используется. Эта книга является попыткой изложить историю идей и опираясь на новые современные результаты исследований радиобиологии, показать их жизнеспособность, эвристичность жесткую необходимость использовать и учитывать ид классической радиобиологи. Классическая наука потому классическая, что она никогда и нигде не стареет, а толы развивается и дополняется новыми результатами.

02v1 book expo 2021.jpg
Bacillus subtilis 26д – индуктор резистентности растений к стрессам / Олийнык Т.Н., Azaiki S.S., Ковбасенко Р.В., Дмитриев А.П., Ковбасенко В.М.; рец.: Гродзинский Д.М., Михеев А.Н.. - Киев : «Видавництво «Фенікс», 2017. – 144 с.-ISBN 978-966-136-509-3

В монографии обобщена информация о биологических особенностях,функциях и механизмах действия бактерии Bacillus subtilis 26Д на растениях, её роль как естественного регулятора роста и сигнальной молекулы для индукции защитных реакций растений.

Рассмотрено влияние бактерии на разные клеточные и физиолого-биохимические процессы у растений, резистентность растений против абиотических и биотических стрессов. Представлена информация о биологических препаратах на основе бактерии Bacillus subtilis 26Д и результаты их использования в растениеводстве.

35v1 book expo 2021.jpg
Гумінові речовини – безпечні регулятори екосистем

Ящук В. У., Корецький А. П., Ковбасенко Р. В., Дмитрієв О. П., Ковбасенко В. М.
К., 2017. 84 с.

В книзі викладено загальну характеристику гумінових речовин, механізми їх захисної дії проти біотичного і сольового стресів. Показано також їх антиоксидантну активність та резистентність проти стресів, викликаних важкими металами і залізодефіцитним хлорозом. Встановлено дію та покращення властивостей ґрунту та зростання продуктивності рослин. Видання рекомендоване для наукових працівників та виробничників, які працюють в галузях екології, рослинництва, захисту рослин та сільськогосподарської мікробіології, а також для викладачів, аспірантів і студентів університетів та сільськогосподарських вузів.

10v1 book expo 2021.jpg
Ячмінь як продукт функціонального харчування

Рибалка О.І., Моргун Б.В., Поліщук С.С. Ячмінь як продукт функціонального харчування. К.: Логос, 2016. – 670 с. ISBN 978-617-7442-06-5.

УДК 633.16:613.26:631.52; ББК 42.112+51.23+41.4; Р49

У монографії узагальнено результати 50-річних досліджень.

Показано нагальну необхідність висвітлення результатів як світових, так і власного наукового пошуку у галузі харчової цінності зерна ячменю, доведення цієї важливої інформації до широкого українського загалу, до українського споживача, не розбещеного великим вибором продуктів здорового харчування на місцевому продовольчому ринку. Ця книга є першою в Україні монографією, що присвячена культурі ячменю харчового напряму використання, і всі зазначені раніше питання знайдуть у ній віддзеркалення.

Для генетиків, фізіологів рослин, біохіміків, мікробіологів, викладачів, аспірантів, студентів біологічних та сільськогосподарських вузів.

11v1 book expo 2021.jpg
Стійкість екосистем до радіаційних навантажень

Матвєєва І. В. Стійкість екосистем до радіаційних навантажень: монографія Л. В. Матвеєва, С. І. Азаров, Ю. О. Кутлахмедов, О. В. Харламова. – К. : НАУ, 2016. – 396 с.-ISBN 978-966-932-007-0

У монографії наведено результати дослідження і моделювання радіоекологічних процесів на основі розроблених автором ідей теорії радіоємності й надійності.

Розроблено й застосовано метод надійнісної структуризації екологічних систем, що складається з чотирьох етапів: 1) побудова камерної радіоекологічної моделі екосистеми; 2) визначення її конфігурації (послідовна, паралельна або комбінована); 3) дослідження параметрів і швидкостей переходу радіонуклідів між камерами; 4) розрахунок надійності структурних елементів та екосистеми загалом.

Проаналізовано радіаційний стан лісових масивів під час пожеж, наведено математичну модель лісової пожежі, проведено моделювання викиду радіоактивних продуктів згоряння із зони лісової пожежі, а також розрахунок дозових навантажень радіаційного ризику для населення.

Науково обґрунтовано застосування контрзаходів для ефективної ліквідації наслідків різних видів забруднень.

Запропоновано rеоінформаційну систему підтримки прийняття рішень із локалізації та ліквідації лісових пожеж для мінімізації радіоекологічних наслідків.

312v1 book expo 2021.jpg
Малые «дозы» радиобиологии. Моя маленькая радиобиологическая вера

Михеев А.Н. - К. : Фитосоциоцентр, 2016. – 371 с. - ISBN 978-966-306-189-4

В монографии рассмотрены основные радиобиологические проблемы на примере аварии на ЧАЭС. Указывается, что в настоящее время наблюдается парадоксальное несоответствие актуальности радиобиологических проблем в постчернобыльском периоде и малых «доз» усилий со стороны радиобиологов для их решения. Обосновывается положение, что данном этапе развития поставарийной ситуации существующих экспериментальных фактов и теоретических положений радиобиологии вполне достаточно для объяснения радиобиологических и радиоэкологических феноменов. Особое внимание уделяется проблеме «малых» доз ионизирующей радиации. Экспериментально доказывается существование «горячих» частиц биологического происхождения. Особое внимание уделяется интегральным реакциям биологических систем на облучение на примере гигантизма хвои деревьев в зоне влияния аварии на ЧАЭС. Представлены данные по рейтинговой оценке степени актуальности проблем радиоэкологии. Рассмотрена роль радиофобии в психосоматических заболеваниях населення в зоне жесткого радиационного контроля.

32v1 book expo 2021.jpg
Гиперадаптация. Стимулированная онтогенетическая адаптация растений

Михеев А.Н. Гиперадаптация. Стимулированная онтогенетическая адаптация растений — К.: Фитосоциоцентр, 2015. – 423 с.- ISBN 978-966-306-182-6

В монографии представлены результаты теоретического и экспериментального исследования явления биологической адаптации на примере радиоадаптации растений. Предлагается оригинальная классификация типов биологической адаптации и экспериментально обосновывается существование надклеточных механизмов радиоадаптации.

15v1 book expo 2021.jpg
Дорога к теоретической радиоэкологии

Кутлахмедов Ю.А. Дорога к теоретической радиоэкологии. — К. : Фитосоциоцентр, 2015. - 360 с.- ISBN 978-966-306-184-0

Автор, опираясь на разработанную им теорию экологической емкости и радиоемкости, провел анализ и исследование существующих проблем теоретической радиоэкологии с единых позиций. Разные экосистемы рассматриваются автором, как системы транспорта радионуклидов по разным типам экосистем. Способность компонент экосистем накапливать и удерживать радионуклиды, предлагается рассматривать, как характеристику надежности экосистем в Ітлане их способности к транспорту радионуклидов от окружающей среды к человеку и биоте. Это позволило автору привлечь к решению задач радиоэкологии мощно развитой теории и моделей надежности сложных систем. Показано, что радионуклиды способны быть важными трассерами, характеризующими фундаментальные характеристики разного типа экосистем.

24v1 book expo 2021.jpg
Молекулярные биотехнологии по повышению устойчивости культурных злаков к осмотическим стрессам

Моргун Б.В., Тищенко Е.Н. Молекулярные биотехнологии по повышению устойчивости культурных злаков к осмотическим стрессам : [монографія] – К.: Логос, 2014. – 221 с. – Бібліогр.: с. 188–220. ISBN 978-966-171-887-5;
УДК 577:606:633.11; ББК 28.070+28.54; М79

В монографии рассмотрено современное состояние молекулярных биотехнологий, направленных на повышение уровня устойчивости культурных злаков к осмотическим стрессам. Проанализирована перспективность использования генов транскрипционных факторов и структурных генов, связанных со стресс-устойчивостью. Значительное внимание уделено теоретическим и практическим вопросам генетической трансформации растений in vitro и in planta. Обсуждены эпигенетические вопросы трансгенеза, в том числе касающиеся разработки siPHK-технологий. Представлены результаты физиолого-биохимических аспектов молекулярных биотехнологий, связанных с синтезом запасных веществ.

Для генетиков, биотехнологов, молекулярных биологов, физиологов растений, студентов, преподавателей ВУЗов.

В монографії розглянуто сучасний стан молекулярних біотехнологій, спрямованих на підвищення рівня стійкості культурних злаків до осмотичних стресів. Проаналізована перспективність використання генів транскрипційних факторів та структурних генів, пов’язаних із стрес-стійкістю. Значна увага приділена теоретичним і практичним питанням генетичної трансформації рослин in vitro і in planta. Обговорені епігенетичні питання трансгенеза, в тому числі ті, що стосуються розробки нових siPHK-технологій. Надані результати фізіолого-біохімічних аспектів молекулярних біотехнологій, пов’язаних із синтезом запасних речовин.

25v1 book expo 2021.jpg
Біотехнології пшениці: клітинна селекція та генетична інженерія

Дубровна О.В., Моргун Б.В., Бавол А.В. Біотехнології пшениці: клітинна селекція та генетична інженерія. К.: Логос, 2014. – 375 с. ISBN 978-966-171-883-7.

УДК 602.6:582.542.11; ББК 28.04+28.592.71; Д79

У монографії узагальнено результати біотехнологічних, цитологічних, молекулярно-генетичних досліджень в галузі сучасних біотехнологій пшениці, зокрема клітинної селекції та генетичної інженерії, спрямованих на одержання форм, стійких до біотичних та абіотичних стресових чинників довкілля. Представлені дані стосуються досліджень, пов'язаних із введенням рослинних тканин і органів у культуру in vitro, аналізом природної та індукованої генетичної мінливості клітинних популяцій, добором мутантних клітин, регенерацією із них рослин. Розглядаються методи дорощування та тиражування стійких регенерантів, укорінення та адаптації отриманих рослин до умов in vivo. Значна увага приділена методичним прийомам, пов'язаним із перевіркою стабільності успадкування ознак стійкості до окремих та комплексу стресових факторів у одержаних калюсних ліній, регенерантів та рослин насіннєвих поколінь. Розглянуті питання поліпшення пшениці за допомогою генетичної інженерії. Описано різні підходи до генетичної трансформації даної культури та досягнення у впровадженні корисних ознак шляхом генетичної інженерії. Детально висвітлено результати цитологічного та молекулярно-генетичного аналізу калюсних культур та рослин-регенерантів у процесі добору стійких форм.

Для спеціалістів в галузі біотехнології, генетики, молекулярної біології, сільського господарства, студентів та викладачів ВУЗів.

293v1 book expo 2021.jpg
Адаптивная стратегия физиологических процессов растений

Гродзинский, Дмитрий Михайлович. Адаптивная стратегия физиологических процессов растений [Текст] : (47-е Тимирязев. чтение 25 лет спустя) : [лекция] / Д. М. Гродзинский ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т клеточ. биологии и генет. инженерии. - К. : Наукова думка, 2013. - 301 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 260-285. - 300 прим. - ISBN 978-966-00-1277-6

Книга посвящена проблемам адаптации растений к различным условиям внешней среды. В ходе длительной эволюции у растений сформировались три группы систем, которые обеспечивают способность приспосабливаться к резким отклонениям напряженностей факторов окружающей среды от нормы. Эти группы охватывают системы надежности клеток и их ультраструктурных компонентов, системы

05v1 book expo 2021.jpg
Брасинoстероїди — перспективні препарати для рослинництва | Лапа С.В., Ковбасенко Р.В., Ковбасенко В.М., Дмитрієв О.П. — К.: Фенікс; Колобіг, 2013. — 104 с.-ISBN 978-966-136-128-6

В монографії узагальнено дані про синтез, функції та механізми дії брасинoстероїдів у рослин. Розглядається їх роль як природних регуляторів росту та сигнальних молекул для індукування захисних реакцій рослин. Розглянуто вплив брасинoстероїдів на різні клітинні та фізіологічні процеси у рослин, стійкість рослин щодо дії біотичних та абіотичних стресів. Наведено дані про нові хімічні препарати на основі брасинoстероїдів та результати їх використання в рослинництві.

28v1 book expo 2021.jpg
Жасмонова кислота: функції та механізми дії у рослин Лапа С.В., Ковбасенко Р.В., Ковбасенко В.М., Дмитрієв О.П. — К.: Колобіг, 2012. – 80 с.- ISBN 978-966-2635-36-2

Узагальнено дані про механізми синтезу та деградації жасмонової кислоти в рослинах, зміни її вмісту за дії біотичних та абіотичних стресів. Обговорюється роль жасмонової кислоти як природного регулятора росту та сигнальної молекули для індукування захисних реакцій рослин. Розглядаються питання трансдукції сигналів, викликаних жасмоновою кислотою, в геном. Наведено приклади взаємодії жасмонової кислоти з іншими сигнальними інтермедіатами (активні форми кисню, кальцій, оксид азоту та ін.).

282v1 book expo 2021.jpg
Саліцилова кислота в рослинництві / Лапа О.М., Ковбасенко Р.В., Ковбасенко В.М., Дмитрієв О.П. — К.: Колобіг: Фенікс, 2011. — 76 с. - ISBN 978-966-651-902-6

Брошура представляє собою літературне узагальнення комплексного Вивчення ролі саліцилової кислоти в рослинництві. Зокрема розглянуто механізм її дії, вплив на підвищення резистентності рослин до хвороб та їх продуктивність, а також показано антистресові можливості.

34v1 book expo 2021.jpg
Біологічні особливості дії кадмію на екологічний стан фітоценозів: монографія

Ковбасенко В.М.
К. : ФОП Ямчинський О.В, 2010. – 329 с. ISBN 978-617-7804-72-6

Узагальнено літературні і власні експериментальні результати щодо біологічних особливостей дії кадмію на екологічний стан фітоценозів. Розкрито шляхи надходження, транспорту і акумуляції вмісту кадмію в системі арунт-рослина» за дії абіо- та біотичних чинників середовища. Розглянуто можливі механізми токсичного впливу кадмію на біологічні системи різного рівня складності. Проаналізовано молекулярно-генетичні, біологічні, фізіологічні і мікробіологічні системи стійкості рослин проти кадмію в природних та техногенно забруднених фітоценозах. Висвітлено технологічні засади біоремедіації забруднених кадмієм ґрунтів з метою отримання екологічно чистої продукції.

30v1 book expo 2021.jpg
Радіобіологічні ефекти хронічного опромінення рослин у зоні впливу Чорнобильської катастрофи : моногр.

Д. М. Гродзинський, М. І. Гуща, О. П. Дмитрієв, О. Д. Коломієць, О. А. Кравець, О. П. Кравець, Ю. 0. Кутлахмедов, Н. К. Куцоконь, О. М. Міхєєв, С. А. Пчеловська, Н. М. Рашидов, Ю. В. Шиліна.
К. : Наукова думка, 2008. - 373 с. - ISBN 978-966-00-0741-3

У монографії узагальнено результати дослідження радіобіологічних ефектів у рослин, які протягом декількох поколінь зазнавали хронічного опромінення внаслідок зростання на територіях, забруднених радіонуклідами, у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Реакція рослин на опромінення розглядається на різних рівнях організації. Представлено дані, які дають змогу охарактеризувати біологічну ефективність хронічного і гострого опромінення, зовнішнього та внутрішнього опромінення рослин. Серед наслідків хронічного опромінення значну увагу приділено радіаційній індукції геномної нестабільності. Розглянуто два типи адаптаційних стратегій рослин — онтогенетичну і генетичну (філогенетичну) адаптацію.

362v1 book expo 2021.jpg
Радіологічні наслідки радіонуклідного забруднення агроценозів

Кравець О. П.
К. : Логос, 2008. - 244 с. Іл. — Бібліогр.: с. 206-238.
ISBN 978-966-171-035-0

Оцінка техногенного навантаження на довкілля та прогнозування його наслідків для здоров'я людини є центральною проблемою екологічної безпеки, екологічної інженерії та гігіени. Головною метою книги, що пропонується, є розвиток методологічних основ екологічного прогнозування, в монографії проведено аналитичний огляд багатого фактичного матеріала, що відноситься до проблеми забруднення грунту та наземних трофічних ланцюжків людини, розглянуті математичні засоби екологічного моделювання, проаналізовані існуючі аналітичні методи оцінки та прогнозування радіаційного навантаження людини, включаючи концептуальні схеми та моделі автора.

272v1 book expo 2021.jpg
УФ-В радіація і рослини механізми ушкодження та захисту

Гродзинський Д.М., Дмитрієв О.Л., Гуща М.І., Коломієць О.Д. Кравець О.А., Рашидов Н.М. УФ-В радіація і рослини механізми ушкодження та захисту. - Київ: Фітосоціоцентр, 2007 -- 152 с., з іл. - ISBN 966-306-125-X

В книзі розглянуто проблеми, пов'язані з підвищенням рівн: сонячної ультрафіолетової радіації, яке супроводжує глобальн зміни клімату. Аналізуються реакції рослин на вплив підвищени. рівнів УФ-B випромінювання в лабораторних і природних умовах Детально розглянуто механізми ушкодження та захисту рослинни. клітин від УФ-В радіації. Проведено аналіз впливу УФвипромінювання на фітопатогенні мікроорганізми і їх взаємодію рослинами. Обговорюється роль різних сигнальних систем реалізації УФ-В-індукованих ефектів. Обгрунтовані теоретичні т методичні підходи для прогнозування наслідків впливу підвищени рівнів УФ-В на рослини та агроекосистеми.

27v1 book expo 2021.jpg
Радиологические последствия радионуклидного загрязнения почв и растений

Кравец А. П. Радиологические последствия радионуклидного загрязнения почв и растений.— К.: Логос, 2006.— 180 с.: ил.Библиогр.: с. 155-177.- ISBN 966-581-822-8

Публикация посвящена анализу факторов, влияющих на интенсивность поступления радионуклидов в наземные пищевые цепочки и количественной оценке их значимости для формирования доз внутреннего облучения человека. Рассмотрены современные представления о механизмах поступления радионуклидов в растение как начальное звено большинства трофических цепочек человека. Проанализированы аналитические подходы к расчету доз человека, обусловленных радионуклидным загрязнением продуктов питания. Рассмотрена экологическая модель оценки радиационных последствий (ЭМОРП) включения радионуклидов в наземные трофические цепочки. Даны расчеты доз внутреннего облучения человека 137Cs та Osr чернобыльских выпадений.

353v1 book expo 2021.jpg
Застосування рослинних тест-систем для оцінки комбінованої дії факторів різної природи

Методичні рекомендації по оцінці допустимих рівнів радіонуклідного та хімічного забруднення за їх комбінованої дії.
Гродзинський Д. М., Шиліна Ю. В., Куцоконь Н. К., Міхєєв О.М., Гуща М.І., Коломієць О.Д., Фалінська Т.Г., Овсяннікова Л.Г., Кутлахмедов Ю.0., Пчеловська С.В.
Київ : Фітосоціоцентр, 2006. - 60 с.

Рослинні тест-системи можуть бути застосовані для біоіндикації, біомоніторингу та біотестування.

36v1 book expo 2021.jpg
Біотехнологічні (генетично модифіковані) рослини

Сорочинський Б. В., Данильченко О. О., Кріпка Г. В.
2-ге, доп. — Київ: КВІЦ – 2006. – 220 с. ISBN 966-7192-98-9

Обговорюється сучасний стан, поширеність та регулювання обігу біотехнологічних (генетично модифікованих) рослин. Описані методичні підходи до отримання трансгенних рослин, проаналізовані методи їх детектування і аналізу, обговорюються можливі ризики від вивільнення та використання Гм рослин. Наводиться інформація про біотехнологічні рослини, що вивільнені для комерційного обігу, та про можливості їх детектування. Аналізується стан біобезпеки в деяких окремих країнах та обговорюються питання, що є важливими для України в контексті використання трансгенних організмів.

352v1 book expo 2021.jpg
Фитоатексины их роль в устойчивости растений

Дмитриев А. П.

Нац. акад. наук Украины, Ин-т клеточ. биологии и генетич. инженерии – К., 1999. - 207 с. - ISBN 966-02-1461-8

В книге проф. Дмитриева А. П. рассмотрена роль фитоалексинов, индуцированных антибиотических веществ высших растений, в обеспечении их болезнеустойчивости. Анализируются активные защитные реакции растений в ответ на проникновение биотрофных и некротрофных грибов. Рассмотрены " новые биотехнологии индуцирования болезнеустойчивости растений с помощью биогенных индукторов, выделенных из фитопатогенных грибов. Обоснованы теоретические концепции: о координации защитных реакций на разных уровнях структурной организации растительного организма; о роли первичных сигналов и вторичных мессенджеров в индукции синтеза фитоалексинов, обсуждаются последние достижения в изучении взаимодействий в системе патоген-растение, пути восприятия и трансдукции микробных сигналов.

Plyushch T.A. (1992) Ultrastruktura zarodyshevogo meshka pokrytosemennykh.jpg
Ультраструктура зародышевого мешка покрытосеменных

Плющ Т. А. Ультраструктура зародышевого мешка покрытосеменных. Киев, Наукова думка. 1992.

ISBN 5-12-002922-1.

В монографії узагальнено матеріали електронно-мікроскопічного дослідження зародкового мішка покритонасінних. Наведено результати морфометричного аналізу його клітин у 15 видів рослин. Обговорено питання функціональної діяльності елементів жіночого гаметофіта. Розглянуто тонку будову зародкових мішків різних типів розвитку, подано їх філогенетичну оцінку. Особливу увагу приділено вивченню процесу запліднення; порівняно електронно- та світлооптичні дані. Для ботаніків, селекціонерів, викладачів та студентів вузів.

Див. також інші книжки співробітників Інституту

Коротке посилання на цю сторінку

https://icbge.org.ua/ukr/Do_30-richchya_Nezalezhnosti_Ukrayiny_/_Bibliotechna_vystavka


Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти